Qori & Qori'ah

Qari Timur Tengah (Video) : Abdurahman Sudais (QS.6,31,35,37 - 39,41 ,42,45,47,54-59, 63-66,70,72,74,77,89,95,103-105,113), Ahmad Saud (QS. 24,33,52,73,) Abu Bakr Al-Shatery (QS. 10,70), Ahmad Nuaina (QS 16), Abdul Wali al-Arkani (QS. 68,69), Abdul Baset Abd Samad (QS.8,9,11,12,14,15,28,36,46,50,67,74,81,86,88,93,96,97,110), Abdel Alim (QS. 3), Al-Qitami (QS 6), Abdul Basid Kurdish (QS.74,76), Abd Aziz Al Ahmed (QS 34), Antar Said Musallim (QS 92), Abdul Wahhab Al Tantawy (QS 76,82), Fadh Al Kanderi (QS.1,9,38), Hindawi (QS. 112), Khamees al-Zahrani (QS .35), Maher Al Mugaily (QS. 2,13), Muhammed Tusi (QS 21), Mohammed Al-Mohysani (QS 29), Mishary Rashid Al-Afasy (QS.5,16,23,24,32,41,43,53,75,85,94,100,112), Mustafa Ismail (QS 66), Mahmood Bukhari QS(93), Saad Ghamdi (QS,44,67,102), Seyyid mütevelli (QS .3), Saad Nomani (QS. 5), Sheikh su'ud (QS.5,46,60,61,62), , Sheikh Ahmed bin Ajmi (QS.6,91), Salah Bukhatir (QS. 22,30,71), Sheikh Jebril (QS.27,111),Salem Al Afghan QS(90), Tawfeeq As-Sayegh (QS 7), Yassir Alfilkawi (QS 8)

Qari Indonesia (Video) : H. Muammar ZA (QS. 4,78,79,80,82,83,84,87,99)

Qari’ah (Video) : Somaya Abdul Aziz (QS.89,91,96)

Tafsir Al Misbah Quraish Shihab (Video) : QS (89,92, 103, 104, 107, 108, 113, 114)

Jumat, 13 Juni 2008

QS.80 'Abasa (ia bermuka masam), Juz Amma.

Surat Makkiyah (turun di Mekah), 42 ayat.
Nama "Abasa" diambil dari kata yang sama pada ayat pertama surat ini. Menurut riwayat, pada suatu ketika Rasulullah saw menerima dan berbicara dengan pemuka-pemuka Quraisy yang beliau harapkan agar mereka masuk islam. Pada waktu itu datanglah Ibnu Ummi Maktum, seorang sahabat yang buta yang mengharap agar Raulullah saw membacakan kepadanya ayat-ayat Al-quran yang telah diturunkan Allah. Tetapi rasulullah saw bermuka masam dan memalingkan muka dari Ibnu Ummi Maktum yang buta itu, lalu Allah menurunkan surat ini sebagai teguran atas sikap Rasulullah terhadap Ummu Maktum itu.


Video : Bacaan QS.80 'Abasa, ayat 1 - 42.
Qari : H. Muammar ZA (Indonesia).

QS 'ABASA (80 : 1 -42 )

1:1

bismi allaahi alrrahmaani alrrahiimi
[1:1]
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
English: In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful.

1:80

'abasa watawallaa
[80:1] Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling,
English: He frowned and turned (his) back,

2:80

an jaa-ahu al-a'maa
[80:2] karena telah datang seorang buta kepadanya
English: Because there came to him the blind man.

3:80

wamaa yudriika la'allahu yazzakkaa
[80:3] Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya (dari dosa),
English: And what would make you know that he would purify himself,

4:80

aw yadzdzakkaru fatanfa'ahu aldzdzikraa
[80:4] atau dia (ingin) mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfa'at kepadanya?
English: Or become reminded so that the reminder should profit him?

5:80

ammaa mani istaghnaa
[80:5] Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup,
English: As for him who considers himself free from need (of you),

6:80

fa-anta lahu tashaddaa
[80:6] maka kamu melayaninya.
English: To him do you address yourself.

7:80

wamaa 'alayka allaa yazzakkaa
[80:7] Padahal tidak ada (celaan) atasmu kalau dia tidak membersihkan diri (beriman).
English: And no blame is on you if he would not purify himself

8:80

wa-ammaa man jaa-aka yas'aa
[80:8] Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapatkan pengajaran),
English: And as to him who comes to you striving hard,

9:80

wahuwa yakhsyaa
[80:9] sedang ia takut kepada (Allah), English: And he fears,

10:80

fa-anta 'anhu talahhaa
[80:10] maka kamu mengabaikannya. English: From him will you divert yourself.

11:80

kallaa innahaa tadzkiratun
[80:11]
Sekali-kali jangan (demikian)! Sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu adalah suatu peringatan,
English: Nay! surely it is an admonishment.

12:80

faman syaa-a dzakarahu
[80:12]
maka barangsiapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya,
English: So let him who pleases mind it.

13:80

fii shuhufin mukarramatin
[80:13]
di dalam kitab-kitab yang dimuliakan1557,
English: In honored books,

14:80

marfuu'atin muthahharatin
[80:14]
yang ditinggikan lagi disucikan, English: Exalted, purified,

15:80

bi-aydii safaratin
[80:15]
di tangan para penulis (malaikat), English: In the hands of scribes

16:80

kiraamin bararatin
[80:16]
yang mulia lagi berbakti. English: Noble, virtuous.

قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ17:80

qutila al-insaanu maa akfarahu
[80:17]
Binasalah manusia; alangkah amat sangat kekafirannya?
English: Cursed be man! how ungrateful is he!

18:80

min ayyi syay-in khalaqahu
[80:18]
Dari apakah Allah menciptakannya?
English: Of what thing did He create him?

19:80

min nuthfatin khalaqahu faqaddarahu
[80:19]
Dari setetes mani, Allah menciptakannya lalu menentukannya.
English: Of a small seed; He created him, then He made him according to a measure,

20:80

tsumma alssabiila yassarahu
[80:20]
Kemudian Dia memudahkan jalannya, English: Then (as for) the way -- He has made it easy (for him)


21:80

tsumma amaatahu fa-aqbarahu
[80:21]
kemudian Dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur,
English: Then He causes him to die, then assigns to him a grave,

22:80

tsumma idzaa syaa-a ansyarahu
[80:22]
kemudian bila Dia menghendaki, Dia membangkitkannya kembali.
English: Then when He pleases, He will raise him to life again.

23:80

kallaa lammaa yaqdhi maa amarahu
[80:23]
Sekali-kali jangan; manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya,
English: Nay; but he has not done what He bade him.

24:80

falyanzhuri al-insaanu ilaa tha'aamihi
[80:24]
maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.
English: Then let man look to his food,

25:80

annaa shababnaa almaa-a shabbaan
[80:25]
Sesungguhnya Kami benar-benar telah mencurahkan air (dari langit),
English: That We pour down the water, pouring (it) down in abundance,

26:80

tsumma syaqaqnaa al-ardha syaqqaan
[80:26]
kemudian Kami belah bumi dengan sebaik-baiknya,
English: Then We cleave the earth, cleaving (it) asunder,

27:80

fa-anbatnaa fiihaa habbaan
[80:27]
lalu Kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, English: Then We cause to grow therein the grain,

28:80

wa'inaban waqadhbaan
[80:28]
anggur dan sayur-sayuran, English: And grapes and clover,

29:80

wazaytuunan wanakhlaan
[80:29]
zaitun dan kurma, English: And the olive and the palm,

30:80

wahadaa-iqa ghulbaan
[80:30]
kebun-kebun (yang) lebat, English: And thick gardens,

31:80

wafaakihatan wa-abbaan
[80:31]
dan buah-buahan serta rumput-rumputan, English: And fruits and herbage

32:80

mataa'an lakum wali-an'aamikum
[80:32] untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu. English: A provision for you and for your cattle.

33:80

fa-idzaa jaa-ati alshshaakhkhatu
[80:33]
Dan apabila datang suara yang memekakkan (tiupan sangkakala yang kedua), English: But when the deafening cry comes,

34:80

yawma yafirru almaru min akhiihi
[80:34]
pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, English: The day on which a man shall fly from his brother,

35:80

waummihi wa-abiihi
[80:35]
dari ibu dan bapaknya, English: And his mother and his father,

36:80

washaahibatihi wabaniihi
[80:36]
dari istri dan anak-anaknya. English: And his spouse and his son --

37:80

likulli imri-in minhum yawma-idzin sya/nun yughniihi
[80:37]
Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya.
English: Every man of them shall on that day have an affair which will occupy him.

38:80

wujuuhun yawma-idzin musfiratun
[80:38]
Banyak muka pada hari itu berseri-seri,
English: (Many) faces on that day shall be bright,

39:80

dahikatun mustabsyiratun
[80:39]
tertawa dan bergembira ria, English: Laughing, joyous.

40:80

wawujuuhun yawma-idzin 'alayhaa ghabaratun
[80:40]
dan banyak (pula) muka pada hari itu tertutup debu,
English: And (many) faces on that day, on them shall be dust,

41:80

tarhaquhaa qataratun
[80:41]
dan ditutup lagi oleh kegelapan. English: Darkness shall cover them.

42:80

ulaa-ika humu alkafaratu alfajaratu
[80:42]
Mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka.
English: These are they who are unbelievers, the wicked.

Tidak ada komentar: