Qori & Qori'ah

Qari Timur Tengah (Video) : Abdurahman Sudais (QS.6,31,35,37 - 39,41 ,42,45,47,54-59, 63-66,70,72,74,77,89,95,103-105,113), Ahmad Saud (QS. 24,33,52,73,) Abu Bakr Al-Shatery (QS. 10,70), Ahmad Nuaina (QS 16), Abdul Wali al-Arkani (QS. 68,69), Abdul Baset Abd Samad (QS.8,9,11,12,14,15,28,36,46,50,67,74,81,86,88,93,96,97,110), Abdel Alim (QS. 3), Al-Qitami (QS 6), Abdul Basid Kurdish (QS.74,76), Abd Aziz Al Ahmed (QS 34), Antar Said Musallim (QS 92), Abdul Wahhab Al Tantawy (QS 76,82), Fadh Al Kanderi (QS.1,9,38), Hindawi (QS. 112), Khamees al-Zahrani (QS .35), Maher Al Mugaily (QS. 2,13), Muhammed Tusi (QS 21), Mohammed Al-Mohysani (QS 29), Mishary Rashid Al-Afasy (QS.5,16,23,24,32,41,43,53,75,85,94,100,112), Mustafa Ismail (QS 66), Mahmood Bukhari QS(93), Saad Ghamdi (QS,44,67,102), Seyyid mütevelli (QS .3), Saad Nomani (QS. 5), Sheikh su'ud (QS.5,46,60,61,62), , Sheikh Ahmed bin Ajmi (QS.6,91), Salah Bukhatir (QS. 22,30,71), Sheikh Jebril (QS.27,111),Salem Al Afghan QS(90), Tawfeeq As-Sayegh (QS 7), Yassir Alfilkawi (QS 8)

Qari Indonesia (Video) : H. Muammar ZA (QS. 4,78,79,80,82,83,84,87,99)

Qari’ah (Video) : Somaya Abdul Aziz (QS.89,91,96)

Tafsir Al Misbah Quraish Shihab (Video) : QS (89,92, 103, 104, 107, 108, 113, 114)

Selasa, 17 Juni 2008

QS.21 Al-Anbiyaa' (nabi-nabi)

Surat Makkiyah, 112 ayat. Penamaan "Al-Anbiyaa" (nabi-nabi) karena surat ini mengutarakan kisah beberapa orang nabi. Permulaan surat ini "Al-Anbiyaa" menegaskan bahwa manusia lalai dalam menghadapi hari berhisab, kemudian berhubung adanya pengingkaran kaum musrik Mekah terhadap wahyu yang dibawa nabi Muhammad Saw, maka ditegaskan oleh Allah, kendatipun nabi-nabi itu manusia biasa, akan tetapi masing-masing mereka adalah manusia yang membawa wahyu yang pokok ajarannya adalah Tauhid, dan keharusan manusia menyembah Allah. Orang yang tidak mau mengakui kekuasaan Allah dan mengingkari ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi itu, akan diazab Allah baik di dunia maupun di akhirat nanti. Kemudian dikemukakan kisah beberapa nabi dengan umatnya. Akhirnya surat ini ditutup dengan seruan agar kaum musrik Mekah percaya kepada ajaran yang dibawa Nabi Muhammad Saw, supaya tidak mengalami apa yang telah dialami oleh umat-umat terdahulu.

Video: Bacaan indah QS.21 An-Biyaa', ayat 101 - 109 &
dilanjutkan dengan QS.1 Alfateha dan QS.112 Al-Ikhlash.

Qori : Muhammed Tusi (İran).

1:1

bismi allaahi alrrahmaani alrrahiimi
[1:1] Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
English: In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful.


1:21

iqtaraba lilnnaasi hisaabuhum wahum fii ghaflatin mu'ridhuuna
[21:1]
Telah dekat kepada manusia hari menghisab segala amalan mereka, sedang mereka berada dalam kelalaian lagi berpaling (daripadanya).

English: Their reckoning has drawn near to men, and in heedlessness are they turning aside.

2:21

maa ya/tiihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin illaa istama'uuhu wahum yal'abuuna
[21:2]
Tidak datang kepada mereka suatu ayat Al Qur'an pun yang baru (di-turunkan) dari Tuhan mereka, melainkan mereka mendengarnya, sedang mereka bermain-main,

English: There comes not to them a new reminder from their Lord but they hear it while they sport,

3:21

laahiyatan quluubuhum wa-asarruu alnnajwaa alladziina zhalamuu hal haadzaa illaa basyarun mitslukum afata/tuuna alssihra wa-antum tubshiruuna
[21:3]
(lagi) hati mereka dalam keadaan lalai. Dan mereka yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka: "Orang ini tidak lain hanyalah seorang manusia (jua) seperti kamu, maka apakah kamu menerima sihir itu952, padahal kamu menyaksikannya?"

English: Their hearts trifling; and those who are unjust counsel together in secret: He is nothing but a mortal like yourselves; what! will you then yield to enchantment while you see?

4:21

qaala rabbii ya'lamu alqawla fii alssamaa-i waal-ardhi wahuwa alssamii'u al'aliimu
[21:4]
Berkatalah Muhammad (kepada mereka): "Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi dan Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

English: He said: My Lord knows what is spoken in the heaven and the earth, and He is the Hearing, the Knowing.

5:21

bal qaaluu adhghaatsu ahlaamin bali iftaraahu bal huwa syaa'irun falya/tinaa bi-aayatin kamaaal-awwaluuna ursila
[21:5] Bahkan mereka berkata (pula): "(Al Qur'an itu adalah) mimpi-mimpi yang kalut, malah diada-adakannya, bahkan dia sendiri seorang penyair, maka hendaknya ia mendatangkan kepada kita suatu mu'jizat, sebagai-mana rasul-rasul yang telah lalu di-utus".

English: Nay! say they: Medleys of dreams; nay! he has forged it; nay! he is a poet; so let him bring to us a sign as the former (prophets) were sent (with).

6:21

maa aamanat qablahum min qaryatin ahlaknaahaa afahum yu/minuuna
[21:6]
Tidak ada (penduduk) suatu negeripun yang beriman yang Kami telah membinasakannya sebeIum mereka; maka apakah mereka akan beriman953?

English: There did not believe before them any town which We destroyed, will they then believe?

7:21

wamaa arsalnaa qablaka illaa rijaalan nuuhii ilayhim fais-aluu ahla aldzdzikri in kuntum laaa
[21:7]
Kami tiada mengutus rasul rasul sebelum kamu (Muhammad), melainkan beberapa orang-laki-laki yang Kami beri wahyu kepada mereka, maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu, jika kamu tiada mengetahui.

English: And We did not send before you any but men to whom We sent revelation, so ask the followers of the reminder if you do not

8:21

wamaa ja'alnaahum jasadan laa ya/kuluuna alththha'aama wamaa kaanuu khaalidiina
[21:8]
Dan tidaklah Kami jadikan mereka tubuh-tubuh yang tiada memakan makanan, dan tidak (pula) mereka itu orang-orang yang kekal.

English: And We did not make them bodies not eating the food, and they were not to abide (forever).

9:21

tsumma shadaqnaahumu alwa'da fa-anjaynaahum waman nasyaau wa-ahlaknaa almusrifiina
[21:9]
Kemudian Kami tepati janji (yang telah Kami janjikan) kepada mereka. Maka Kami selamatkan mereka dan orang-orang yang Kami kehendaki dan Kami binasakan orang-orang yang melampaui batas.

English: Then We made Our promise good to them, so We delivered them and those whom We pleased, and We destroyed the ex

10:21

laqad anzalnaa ilaykum kitaaban fiihi dzikrukum afalaa ta'qiluuna
[21:10]
Sesungguhnya telah Kami turunkan kepada kamu sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu. Maka apakah kamu tiada memahaminya?

English: Certainly We have revealed to you a Book in which is your good remembrance; what! do you not then understand?

11:21

wakam qashamnaa min qaryatin kaanat zhaalimatan wa-ansya/naa ba'dahaa qawman aakhariina
[21:11]
Dan berapa banyaknya (penduduk) negeri yang zalim yang teIah Kami binasakan, dan Kami adakan sesudah mereka itu kaum yang lain (sebagai penggantinya).

English: And how many a town which was iniquitous did We demolish, and We raised up after it another people!

12:21

falammaa ahassuu ba/sanaa idzaa hum minhaa yarkudhuuna
[21:12]
Maka tatkala mereka merasakan azab Kami, tiba-tiba mereka melarikan diri dari negerinya.

English: So when they felt Our punishment, lo! they began to fly

13:21

laa tarkudhuu wairji'uu ilaa maa utriftum fiihi wamasaakinikum la'allakum tus-aluuna
[21:13]
Janganlah kamu lari tergesa-gesa; kembalilah kamu kepada nikmat yang telah kamu rasakan dan kepada tempat-tempat kediamanmu (yang baik), supaya kamu ditanya954.

English: Do not fly (now) and come back to what you were made to lead easy lives in and to your dwellings, haply you will be questioned.

14:21

qaaluu yaa waylanaa innaa kunnaa zhaalimiina
[21:14]
Mereka berkata: "Aduhai, celaka kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zaIim".

English: They said: O woe to us! surely we were unjust.

15:21

famaa zaalat tilka da'waahum hattaa ja'alnaahum hashiidan khaamidiina
[21:15]
Maka tetaplah demikian keluhan mereka, sehingga Kami jadikan mereka sebagai tanaman yang telah dituai, yang tidak dapat hidup lagi.

English: And this ceased not to be their cry till We made them cut

16:21

wamaa khalaqnaa alssamaa-a waal-ardha wamaa baynahumaa laa'ibiina
[21:16]
Dan tidaklah Kami ciptakan Iangit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya dengan bermain-main955.

English: And We did not create the heaven and the earth and what is between them for sport.

17:21

law aradnaa an nattakhidza lahwan laittakhadznaahu min ladunnaa in kunnaa faa'iliina
[21:17]
Sekiranya Kami hendak membuat sesuatu permainan, (isteri dan anak), tentulah Kami membuatnya dari sisi Kami956. Jika Kami menghendaki berbuat demikian, (tentulah Kami telah melakukannya).

English: Had We wished to make a diversion, We would have made it from before Ourselves: by no means would We do (it).

18:21

bal naqdzifu bialhaqqi 'alaa albaathili fayadmaghuhu fa-idzaa huwa zaahiqun walakumu alwaylu mimmaa tashifuuna
[21:18]
Sebenarya Kami melontarkan yang hak kepada yang batil lalu yang hak itu menghancurkannya, maka dengan serta merta yang batil itu lenyap. Dan kecelakaanlah bagimu disebabkan kamu mensifati (Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak bagi-Nya).

English: Nay! We cast the truth against the falsehood, so that it breaks its head, and lo! it vanishes; and woe to you for what you describe;

19:21

walahu man fii alssamaawaati waal-ardhi waman 'indahu laa yastakbiruuna 'an 'ibaadatihi walaa yastahsiruuna
[21:19]
Dan kepunyaan-Nyalah segala yang di langit dan di bumi. Dan malaikat-malaikat yang di sisi-Nya, mereka tiada mempunyai rasa angkuh untuk menyembah-Nya dan tiada (pula) merasa letih.

English: And whoever is in the heavens and the earth is His; and those who are with Him are not proud to serve Him, nor do they grow weary.

20:21

yusabbihuuna allayla waalnnahaara laa yafturuuna
[21:20]
Mereka selalu bertasbih malam dan siang tiada henti-hentinya.

English: They glorify (Him) by night and day; they are never languid.

21:21

ami ittakhadzuu aalihatan mina al-ardhi hum yunsyiruuna
[21:21]
Apakah mereka mengambil tuhan-tuhan dari bumi, yang dapat menghidupkan (orang-orang mati)?

English: Or have they taken gods from the earth who raise (the dead).

22:21

law kaana fiihimaa aalihatun illaa allaahu lafasadataa fasubhaana allaahi rabbi al'arsyi 'ammaa yashifuuna
[21:22]
Sekiranya ada di langit dan di bumi tuhan-tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Maka Maha Suci Allah yang mempunyai 'Arsy daripada apa yang mereka sifatkan.

English: If there had been in them any gods except Allah, they would both have certainly been in a state of disorder; therefore glory be to Allah, the Lord of the dominion, above what they attribute (to Him).

23:21

laa yus-alu 'ammaa yaf'alu wahum yus-aluuna
[21:23]
Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuat-Nya dan merekalah yang akan ditanyai.

English: He cannot be questioned concerning what He does and they shall be questioned.

24:21

ami ittakhadzuu min duunihi aalihatan qul haatuu burhaanakum haadzaa dzikru man ma'iya wadzikru man qablii bal aktsaruhum laa ya'lamuuna alhaqqa fahum mu'ridhuuna
[21:24]
Apakah mereka mengambil tuhan-tuhan selain-Nya? Katakanlah: "Unjukkanlah hujjahmu! (Al Qur'an) ini adalah peringatan bagi orang-orang yang bersamaku, dan peringatan bagi orang-orang yang sebelumku957". Sebenarnya kebanyakan mereka tiada mengetahui yang hak, karena itu mereka berpaling.

English: Or, have they taken gods besides Him? Say: Bring your proof; this is the reminder of those with me and the reminder of those before me. Nay! most of them do not know the truth, so they turn aside.

25:21

wamaa arsalnaa min qablika min rasuulin illaa nuuhii ilayhi annahu laa ilaaha illaa anaau'buduuni fa
[21:25] Dan Kami tidak mengutus seorang rasulpun sebelum kamu melainkan Kami wahyukan kepadanya: "Bahwasanya tidak ada Tuhan (yang hak) melainkan Aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan Aku".

English: And We did not send before you any apostle but We revealed to him that there is no god but Me, therefore serve Me.

26:21

waqaaluu ittakhadza alrrahmaanu waladan subhaanahu bal 'ibaadun mukramuuna
[21:26]
Dan mereka berkata: "Tuhan Yang Maha Pemurah telah mengambil (mempunyai) anak", Maha Suci Allah. Sebenarnya (malaikat-malaikat itu), adalah hamba-hamba yang dimuliakan958,

English: And they say: The Beneficent God has taken to Himself a ! son. Glory be to Him. Nay! they are honored servants

27:21

laa yasbiquunahu bialqawli wahum bi-amrihi ya'maluuna
[21:27]
mereka itu tidak mendahului-Nya dengan perkataan dan mereka mengerjakan perintah-perintahNya.

English: They do not precede Him in speech and (only) according to His commandment do they act.

28:21

ya'lamu maa bayna aydiihim wamaa khalfahum walaa yasyfa'uuna illaa limani irtadaa wahum min khasyyatihi musyfiquuna
[21:28]
Allah mengetahui segala sesuatu yang dihadapan mereka (malaikat) dan yang di belakang mereka, dan mereka tiada memberi syafaat959 melainkan kepada orang yang diridhai Allah, dan mereka itu selalu berhati-hati karena takut kepada-Nya.

English: He knows what is before them and what is behind them, and they do not intercede except for him whom He approves and for fear of Him they tremble.

29:21

waman yaqul minhum innii ilaahun min duunihi fadzaalika najziihi jahannama kadzaalika najzii alzhzhaalimiina
[21:29]
Dan barangsiapa di antara mereka, mengatakan: "Sesungguhnya Aku adalah tuhan selain daripada Allah", maka orang itu Kami beri balasan dengan Jahannam, demikian Kami memberikan pembalasan kepada orang-orang zalim.

English: And whoever of them should say: Surely I am a god besides Him, such a one do We recompense with hell; thus do, We recompense the unjust.

30:21

awa lam yaraa alladziina kafaruu anna alssamaawaati waal-ardha kaanataa ratqan fafataqnaahumaa waja'alnaa mina almaa-i kulla syay-in hayyin afalaa yu/minuuna
[21:30]
Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian Kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman?

English: Do not those who disbelieve see that the heavens and the earth were closed up, but We have opened them; and We have made of water everything living, will they not then believe?

31:21

waja'alnaa fii al-ardhi rawaasiya an tamiida bihim waja'alnaa fiihaa fijaajan subulan la'allahum yahtaduuna
[21:31]
Dan telah Kami jadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh supaya bumi itu (tidak) goncang bersama mereka dan telah Kami jadikan (pula) di bumi itu jalan-jalan yang luas, agar mereka mendapat petunjuk.

English: And We have made great mountains in the earth lest it might be convulsed with them, and We have made in it wide ways that they may follow a right direction.

32:21

waja'alnaa alssamaa-a saqfan mahfuuzhan wahum 'an aayaatihaa mu'ridhuuna
[21:32]
Dan Kami menjadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara960, sedang mereka berpaling dari segala tanda-tanda (kekuasaan Allah) yang terdapat padanya.

English: And We have made the heaven a guarded canopy and (yet) they turn aside from its signs.

33:21

wahuwa alladzii khalaqa allayla waalnnahaara waalsysyamsa waalqamara kullun fii falakin yasbahuuna
[21:33]
Dan Dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya.

English: And He it is Who created the night and the day and the sun and the moon; all (orbs) travel along swiftly in their celestial spheres.

34:21

wamaa ja'alnaa libasyarin min qablika alkhulda afa-in mitta fahumu alkhaaliduun
[21:34]
Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusiapun sebelum kamu (Muhammad); maka jikalau kamu mati, apakah mereka akan kekal?

English: And We did not ordain abiding for any mortal before you. What! Then if you die, will they abide?

35:21

kullu nafsin dzaa-iqatu almawti wanabluukum bialsysyarri waalkhayri fitnatan wa-ilaynaaa turja'uun
[21:35] Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan (yang sebenar-benarnya). Dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan.

English: Every soul must taste of death and We try you by evil and good by way of probation; and to Us you shall be brought back.

36:21

wa-idzaa raaaka alladziina kafaruu in yattakhidzuunaka illaa huzuwan ahaadzaa alladzii yadzkuru aalihatakum wahum bidzikri alrrahmaani hum kaafiruuna
[21:36]
Dan apahila orang-orang kafir itu melihat kamu, mereka hanya membuat kamu menjadi olok-olok. (Mereka mengatakan): "Apakah ini orang yang mencela tuhan-tuhan-mu?", padahal mereka adaIah orang-orang yang ingkar mengingat Allah Yang Maha Pemurah.

English: And when those who disbelieve see you, they do not take you but for one to be scoffed at: Is this he who speaks of your gods? And they are deniers at the mention of the Beneficent God.

37:21

khuliqa al-insaanu min 'ajalin sauriikum aayaatii falaa tasta'jiluuna
[21:37]
Manusia telah dijadikan (bertabiat) tergesa-gesa. Kelak akan Aku perIihatkan kepadamu tanda-tanda azab)-Ku. Maka janganlah kamu minta kepada-Ku mendatangkannya dengan segera.

English: Man is created of haste; now will I show to you My signs, therefore do not ask Me to hasten (them) on.

38:21

wayaquuluuna mataa haadzaa alwa'du in kuntum shaadiqiina
[21:38]
Mereka berkata: "Kapankah janji itu akan datang, jika kamu sekaIian adalah orang-orang yang benar?"

English: And they say: When will this threat come to pass if you are truthful?

39:21

law ya'lamu alladziina kafaruu hiina laa yakuffuuna 'an wujuuhihimu alnnaara walaa 'an zhuhuurihim walaa hum yunsharuuna
[21:39]
Andaikata orang-orang kafir itu mengetahui, waktu (di mana) mereka itu tidak mampu mengelakkan api neraka dari muka mereka dan (tidak pula) dari punggung mereka,sedang mereka (tidak pula) mendapat pertolongan, (tentulah mereka tiada meminta disegerakan).

English: Had those who disbelieve but known (of the time) when they shall not be able to ward off the fire from their faces nor from their backs, nor shall they be helped.

40:21

bal ta/tiihim baghtatan fatabhatuhum falaa yastathii'uuna raddahaa walaa hum yunzharuuna
[21:40]
Sebenarnya (azab) itu akan datang kepada mereka dengan sekonyong-konyong lalu membuat mereka menjadi panik, maka mereka tidak sanggup menolaknya dan tidak (pula) mereka diberi tangguh.

English: Nay, it shall come on them all of a sudden and cause them to become confounded, so they shall not have the power to avert it, nor shall they be respited.

41:21

walaqadi istuhzi-a birusulin min qablika fahaaqa bialladziina sakhiruu minhum maa kaanuu bihi yastahzi-uuna
[21:41]
Dan sungguh telah diperolok-olokkan beberapa orang rasul sebelum kamu maka turunlah kepada orang yang mencemoohkan rasul-rasul itu azab yang selalu mereka perolok-olokkan.

English: And certainly apostles before you were scoffed at, then there befell those of them who scoffed that at which they had scoffed.

42:21

qul man yaklaukum biallayli waalnnahaari mina alrrahmaani bal hum 'an dzikri rabbihim mu'ridhuuna
[21:42]
Katakanlah: "Siapakah yang dapat memelihara kamu di waktu malam dan siang hari dari (azab Allah) Yang Maha Pemurah?" Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang berpaling dari mengingati Tuhan mereka.

English: Say: Who guards you by night and by day from the Beneficent God? Nay, they turn aside at the mention of their Lord.

43:21

am lahum aalihatun tamna'uhum min duuninaa laa yastathii'uuna nashra anfusihim walaa hum minnaa yusyabuuna
[21:43]
Atau adakah mereka mempunyai tuhan-tuhan yang dapat memelihara mereka dari (azab) Kami. Tuhan-tuhan itu tidak sanggup menolong diri mereka sendiri dan tidak (pula) mereka dilindungi dari (azab) Kami itu?

English: Or, have they gods who can defend them against Us? They shall not be able to assist themselves, nor shall they be defended from Us.

44:21

bal matta'naa haaulaa-i waaabaa-ahum hattaa thaala 'alayhimu al'umuru afalaa yarawna annaa na/tii al-ardha nanqushuhaa min athraafihaa afahumu alghaalibuuna
[21:44]
Sebenarnya Kami telah memberi mereka dan bapak-bapak mereka kenikmatan (hidup di dunia) hingga panjanglah umur mereka. Maka apakah mereka tidak melihat bahwasanya Kami mendatangi negeri (orang kafir), lalu Kami kurangi luasnya dari segala penjurunya. Maka apakah mereka yang menang?

English: Nay, We gave provision to these and their fathers until life was prolonged to them. Do they not then see that We are visiting the land, curtailing it of its sides? Shall they then prevail?

45:21

qul innamaa undzirukum bialwahyi walaa yasma'u alshshummu alddu'aa-a idzaa maadzaruuna yun
[21:45] Katakanlah (hai Muhammad): "Sesungguhnya aku hanya memberi peringatan kepada kamu sekalian dengan wahyu dan tiadalah orang-orang yang tuli mendengar seruan, apabila mereka diberi peringatan"

English: Say: I warn you only by revelation; and the deaf do not hear the call whenever they are warned.

46:21

wala-in massat-hum nafhatun min 'adzaabi rabbika layaquulunna yaa waylanaa innaa kunnaazhaalimiina
[21:46]
Dan sesungguhnya, jika mereka ditimpa sedikit saja dari azab Tuhan-mu, pastilah mereka berkata: "Aduhai, celakalah kami, bahwasanya kami adalah orang yang menganiaya diri sendiri".

English: And if a blast of the chastisement of your Lord were to touch them, they will certainly say: O woe to us! surely we were unjust.

47:21

wanadha'u almawaaziina alqistha liyawmi alqiyaamati falaa tuzhlamu nafsun syay-an wa-in kaana mitsqaala habbatin min khardalin ataynaa bihaa wakafaa binaa haasibiina
[21:47]
Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikitpun. Dan jika (amalan itu) hanya seberat biji sawipun pasti Kami mendatangkan (pahala)nya. Dan cukuplah Kami sebagai pembuat perhitungan.

English: And We will set up a just balance on the day of resurrection, so no soul shall be dealt with unjustly in the least; and though there be the weight of a grain of mustard seed, (yet) will We bring it, and sufficient are We to take account.

48:21

walaqad aataynaa muusaa wahaaruuna alfurqaana wadhiyaa-an wadzikran lilmuttaqiina
[21:48]
Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Musa dan Harun Kitab Taurat dan penerangan serta pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa.

English: And certainly We gave to Musa and Haroun the Furqan and a light and a reminder for those who would guard (against evil).

49:21

alladziina yakhsyawna rabbahum bialghaybi wahum mina alssaa'ati musyfiquuna
[21:49]
(yaitu) orang-orang yang takut akan (azab) Tuhan mereka, sedang mereka tidak melihat-Nya, dan mereka merasa takut akan (tibanya) hari kiamat.

English: (For) those who fear their Lord in secret and they are fearful of the hour.

50:21

wahaadzaa dzikrun mubaarakun anzalnaahu afa-antum lahu munkiruuna
[21:50]
Dan Al Qur'an ini adalah suatu kitab (peringatan) yang mempunyai berkah yang telah Kami turunkan. Maka mengapakah kamu mengingkarinya?

English: And this is a blessed Reminder which We have revealed; will you then deny it?

51:21

walaqad aataynaa ibraahiima rusydahu min qablu wakunnaa bihi 'aalimiina
[21:51]
Dan sesungguhnya telah Kami anugerahkan kepada Ibrahim hidayah kebenaran sebelum (Musa dan Harun)961, dan adalah Kami mengetahui (keadaan)nya.

English: And certainly We gave to Ibrahim his rectitude before, and We knew him fully well.

52:21

idz qaala li-abiihi waqawmihi maa haadzihi alttamaatsiilu allatii antum lahaa 'aakifuuna
[21:52]
(Ingatlah), ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya: "Patung-patung apakah ini yang kamu tekun beribadat kepadanya?"

English: When he said to his father and his people: What are these images to whose worship you cleave?

53:21

qaaluu wajadnaa aabaa-anaa lahaa 'aabidiina
[21:53]
Mereka menjawab: "Kami mendapati bapak-bapak kami menyembahnya".

English: They said: We found our fathers worshiping them.

54:21

qaala laqad kuntum antum waaabaaukum fii dhalaalin mubiinin
[21:54]
Ibrahim berkata: "Sesungguhnya kamu dan bapak-bapakmu berada dalam kesesatan yang nyata".

English: He said: Certainly you have been, (both) you and your fathers, in manifest error.

55:21

qaaluu aji/tanaa bialhaqqi am anta mina allaa'ibiina
[21:55]
Mereka menjawab: "Apakah kamu datang kepada kami dengan sungguh-sungguh ataukah kamu termasuk orang-orang yang bermain-main962?"

English: They said: Have you brought to us the truth, or are you one of the triflers?

56:21

qaala bal rabbukum rabbu alssamaawaati waal-ardhi alladzii fatharahunna wa-anaa 'alaadzaalikum mina alsysyaahidiina
[21:56]
Ibrahim berkata: "Sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan langit dan bumi yang telah menciptakannya: dan aku termasuk orang-orang yang dapat memberikan bukti atas yang demikian itu".

English: He said: Nay! your Lord is the Lord of the heavens and the earth, Who brought them into existence, and I am of those who bear witness to this:

57:21

wataallaahi la-akiidanna ashnaamakum ba'da an tuwalluu mudbiriina
[21:57]
Demi Allah, sesungguhnya aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu sesudah kamu pergi meninggalkannya963.

English: And, by Allah! I will certainly do something against your idols after you go away, turning back.

58:21

faja'alahum judzatsan illaa kabiiran lahum la'allahum ilayhi yarji'uuna
[21:58]
Maka Ibrahim membuat berhala-berhala itu hancur berpotong-potong, kecuali yang terbesar (induk) dari patung-patung yang lain; agar mereka kembali (untuk bertanya) kepadanya.

English: So he broke them into pieces, except the chief of them, that haply they may return to it.

59:21

qaaluu man fa'ala haadzaa bi-aalihatinaa innahu lamina alzhzhaalimiina
[21:59]
Mereka berkata: "Siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap tuhan-tuhan kami, sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang zalim."

English: They said: Who has done this to our gods? Most surely he is one of the unjust.

60:21

qaaluu sami'naa fatan yadzkuruhum yuqaalu lahu ibraahiimu
[21:60]
Mereka berkata: "Kami dengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini yang bernama Ibrahim ".

English: They said: We heard a youth called Ibrahim speak of them.

61:21

qaaluu fa/tuu bihi 'alaa a'yuni alnnaasi la'allahum yasyhaduuna
[21:61]
Mereka berkata: "(Kalau demikian) bawalah dia dengan cara yang dapat dilihat orang banyak, agar mereka menyaksikan".

English: Said they: Then bring him before the eyes of the people, perhaps they may bear witness.

62:21

qaaluu a-anta fa'alta haadzaa bi-aalihatinaa yaa ibraahiimu
[21:62]
Mereka bertanya: "Apakah kamu, yang melakukan perbuatan ini terhadap tuhan-tuhan kami, hai Ibrahim?"

English: They said: Have you done this to our gods, O Ibrahim?

63:21

qaala bal fa'alahu kabiiruhum haadzaa fais-aluuhum in kaanuu yanthiquuna
[21:63]
Ibrahim menjawab: "Sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya, maka tanyakanlah kepada berhala itu, jika mereka dapat berbicara".

English: He said: Surely (some doer) has done it; the chief of them is this, therefore ask them, if they can speak.

64:21

faraja'uu ilaa anfusihim faqaaluu innakum antumu alzhzhaalimuuna
[21:64]
Maka mereka telah kembali kepada kesadaran dan lalu berkata: "Sesungguhnya kamu sekalian adalah orang-orang yang menganiaya (diri sendiri)",

English: Then they turned to themselves and said: Surely you yourselves are the unjust;

65:21

tsumma nukisuu 'alaa ruuusihim laqad 'alimta maa haaulaa-i yanthiquuna
[21:65]
kemudian kepala mereka jadi tertunduk964 (lalu berkata): "Sesungguhnya kamu (hai Ibrahim) telah mengetahui bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara."

English: Then they were made to hang down their heads: Certainly you know that they do not speak.

66:21

qaala afata'buduuna min duuni allaahi maa laa yanfa'ukum syay-an walaa yadhurrukum
[21:66] Ibrahim berkata: Maka mengapakah kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfa'at sedikitpun dan tidak (pula) memberi mudharat kepada kamu?"

English: He said: What! do you then serve besides Allah what brings you not any benefit at all, nor does it harm you?

67:21

uffin lakum walimaa ta'buduuna min duuni allaahi afalaa ta'qiluuna
[21:67]
Ah (celakalah) kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah. Maka apakah kamu tidak memahami?

English: Fie on you and on what you serve besides Allah; what! do you not then understand?

68:21

qaaluu harriquuhu waunshuruu aalihatakum in kuntum faa'iliina
[21:68]
Mereka berkata: "Bakarlah dia dan bantulah tuhan-tuhan kamu, jika kamu benar-benar hendak bertindak".

English: They said: Burn him and help your gods, if you are going to do (anything).

69:21

qulnaa yaa naaru kuunii bardan wasalaaman 'alaa ibraahiima
[21:69]
Kami berfirman: "Hai api menjadi dinginlah, dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim",

English: We said: O fire! be a comfort and peace to Ibrahim;

70:21

wa-araaduu bihi kaydan faja'alnaahumu al-akhsariina
[21:70]
mereka hendak berbuat makar terhadap Ibrahim, maka Kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling merugi.

English: And they desired a war on him, but We made them the greatest losers.

71:21

wanajjaynaahu waluuthan ilaa al-ardhi allatii baaraknaa fiihaa lil'aalamiina
[21:71]
Dan Kami seIamatkan Ibrahim dan Luth ke sebuah negeri yang Kami telah memberkahinya untuk sekalian manusia965.

English: And We delivered him as well as Lut (removing them) to the land which We had blessed for all people.

72:21

wawahabnaa lahu ishaaqa waya'quuba naafilatan wakullan ja'alnaa shaalihiina
[21:72]
Dan Kami telah memberikan kepada-nya (Ibrahim) lshak dan Ya'qub, sebagai suatu anugerah (daripada Kami). Dan masing-masingnya Kami jadikan orang-orang yang saleh

English: And We gave him Ishaq and Yaqoub, a son's son, and We made (them) all good.

73:21

waja'alnaahum a-immatan yahduuna bi-amrinaa wa-awhaynaa ilayhim fi'la alkhayraati wa-iqaama alshshalaati wa-iitaa-a alzzakaati wakaanuu lanaa 'aabidiina
[21:73]
Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada Kamilah mereka selalu menyembah,

English: And We made them Imams who guided (people) by Our command, and We revealed to them the doing of good and the keeping up of prayer and the giving of the alms, and Us (alone) did they serve;

74:21

waluuthan aataynaahu hukman wa'ilman wanajjaynaahu mina alqaryati allatii kaanat ta'malu alkhabaa-itsa innahum kaanuu qawma saw-in faasiqiina
[21:74]
dan kepada Luth, Kami telah berikan hikmah dan ilmu, dan telah Kami selamatkan dia dari (azab yang telah menimpa penduduk) kota yang mengerjakan perbuatan keji966. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat lagi fasik,

English: And (as for) Lut, We gave him wisdom and knowledge, and We delivered him from the town which wrought abominations; surely they were an evil people, transgressors;

75:21

wa-adkhalnaahu fii rahmatinaa innahu mina alshshaalihiina
[21:75]
dan Kami masukkan dia ke dalam rahmat Kami; karena sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang saleh.

English: And We took him into Our mercy; surely he was of the good.

76:21

wanuuhan idz naadaa min qablu faistajabnaa lahu fanajjaynaahu wa-ahlahu mina alkarbi al'azhiimi
[21:76]
Dan (ingatlah kisah) Nuh, sebelum itu ketika dia berdo'a, dan Kami memperkenankan do'anya, lalu Kami selamatkan dia beserta keluarganya dari bencana yang besar.

English: And Nuh, when he cried aforetime, so We answered him, and delivered him and his followers from the great calamity.

77:21

wanasharnaahu mina alqawmi alladziina kadzdzabuu bi-aayaatinaa innahum kaanuu qawma saw-in fa-aghraqnaahum ajma'iina
[21:77]
Dan Kami telah menolongnya dari kaum yang telah mendustakan ayat-ayat Kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat, maka Kami tenggelamkan mereka semuanya.

English: And We helped him against the people who rejected Our communications; surely they were an evil people, so We drowned them all.

78:21

wadaawuuda wasulaymaana idz yahkumaani fii alhartsi idz nafasyat fiihi ghanamu alqawmi wakunnaa lihukmihim syaahidiina
[21:78]
Dan (ingatlah kisah) Daud dan Sulaiman, di waktu keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman, karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya. Dan adalah Kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu,

English: And Dawood and Sulaiman when they gave judgment concerning the field when the people's sheep pastured therein by night, and We were bearers of witness to their judgment.

79:21

fafahhamnaahaa sulaymaana wakullan aataynaa hukman wa'ilman wasakhkharnaa ma'a daawuuda aljibaala yusabbihna waalththhayra wakunnaa faa'iliina
[21:79]
maka Kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum (yang lebih tepat)967; dan kepada masing-masing mereka telah Kami berikan hikmah dan ilmu dan telah Kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung, semua bertasbih bersama Daud. Dan kamilah yang melakukannya.

English: So We made Sulaiman to understand it; and to each one We gave wisdom and knowledge; and We made the mountains, and the birds to celebrate Our praise with Dawood; and We were the doers.

80:21

wa'allamnaahu shan'ata labuusin lakum lituhsinakum min ba/sikum fahal antum syaakiruuna
[21:80]
Dan telah Kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu, guna memelihara kamu dalam peperanganmu; Maka hendaklah kamu bersyukur (kepada Allah).

English: And We taught him the making of coats of mail for you, that they might protect you in your wars; will you then be grateful?

81:21

walisulaymaana alrriiha 'aasifatan tajrii bi-amrihi ilaa al-ardhi allatii baaraknaa fiihaaaa bikulli syay-in 'aalimiina wakunn
[21:81] Dan (telah Kami tundukkan) untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami telah memberkatinya. Dan adalah Kami Maha Mengetahui segala sesuatu.

English: And (We made subservient) to Sulaiman the wind blowing violent, pursuing its course by his command to the land which We had blessed, and We are knower of ail things.

82:21

wamina alsysyayaathiini man yaghuushuuna lahu waya'maluuna 'amalan duuna dzaalika wakunnaa lahum haafizhiina
[21:82]
Dan Kami telah tundukkan (pula kepada Sulaiman) segolongan syaitan-syaitan yang menyelam (ke dalam laut) untuknya dan mengerjakan pekerjaan selain daripada itu, dan adalah Kami memelihara mereka itu,

English: And of the rebellious people there were those who dived for him and did other work besides that, and We kept guard over them;

83:21

wa-ayyuuba idz naadaa rabbahu annii massaniya aldhdhurru wa-anta arhamu alrraahimiina
[21:83]
dan (ingatlah kisah) Ayub, ketika ia menyeru Tuhannya: "(Ya Tuhanku), sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan Yang Maha Penyayang di antara semua penyayang".

English: And Ayub, when he cried to his Lord, (saying): Harm has afflicted me, and Thou art the most Merciful of the merciful.

84:21

faistajabnaa lahu fakasyafnaa maa bihi min dhurrin waaataynaahu ahlahu wamitslahum ma'ahum rahmatan min 'indinaa wadzikraa lil'aabidiina
[21:84]
Maka Kamipun memperkenankan seruannya itu, lalu Kami lenyapkan penyakit yang ada padanya dan Kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan Kami lipat gandakan bilangan mereka, sebagai suatu rahmat dari sisi Kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah.

English: Therefore We responded to him and took off what harm he had, and We gave him his family and the like of them with them: a mercy from Us and a reminder to the worshipers.

85:21

wa-ismaa'iila wa-idriisa wadzaa alkifli kullun mina alshshaabiriina
[21:85]
Dan (ingatlah kisah) Ismail, Idris dan Dzulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar.

English: And Ismail and Idris and Zulkifl; all were of the patient ones;

86:21

wa-adkhalnaahum fii rahmatinaa innahum mina alshshaalihiina
[21:86]
Kami telah memasukkan mereka kedalam rahmat Kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang saleh.

English: And We caused them to enter into Our mercy, surely they were of the good ones.

87:21

wadzaa alnnuuni idz dzahaba mughaadiban fazhanna an lan naqdira 'alayhi fanaadaa fii alzhzhulumaati an laa ilaaha illaa anta subhaanaka innii kuntu mina alzhzhaalimiina
[21:87]
Dan (ingatlah kisah) Dzun Nun (Yunus), ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa Kami tidak akan mempersempitnya (menyulitkannya), maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap968: "Bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim."

English: And Yunus, when he went away in wrath, so he thought that We would not straighten him, so he called out among afflictions: There is no god but Thou, glory be to Thee; surely I am of those who make themselves to suffer loss.

88:21

faistajabnaa lahu wanajjaynaahu mina alghammi wakadzaalika nunjii almu/miniina
[21:88]
Maka Kami telah memperkenankan do'anya dan menyelamatkannya dari pada kedukaan. Dan demikianlah Kami selamatkan orang-orang yang beriman.

English: So We responded to him and delivered him from the grief and thus do We deliver the believers.

89:21

wazakariyyaa idz naadaa rabbahu rabbi laa tadzarnii fardan wa-anta khayru alwaaritsiina
[21:89]
Dan (ingatlah kisah) Zakaria, tatkala ia menyeru Tuhannya: "Ya Tuhanku janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri969 dan Engkaulah Waris Yang Paling Baik970.

English: And Zakariya, when he cried to his Lord: O my Lord leave me not alone; and Thou art the best of inheritors.

90:21

faistajabnaa lahu wawahabnaa lahu yahyaa wa-ashlahnaa lahu zawjahu innahum kaanuu yusaari'uuna fii alkhayraati wayad'uunanaa raghaban warahaban wakaanuu lanaa khaasyi'iina
[21:90]
Maka Kami memperkenankan do'anya, dan Kami anugerahkan kepada nya Yahya dan Kami jadikan isterinya dapat mengandung. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam (mengerjakan) perbuatan-perbuatan yang baik dan mereka berdo'a kepada Kami dengan harap dan cemas971. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyu' kepada Kami.

English: So We responded to him and gave him Yahya and made his wife fit for him; surely they used to hasten, one with another In deeds of goodness and to call upon Us, hoping and fearing and they were humble before Us.

91:21

waallatii ahsanat farjahaa fanafakhnaa fiihaa min ruuhinaa waja'alnaahaa waibnahaa aayatan lil'aalamiina

audio[21:91] Dan (ingatlah kisah) Maryam yang telah memelihara kehormatannya, lalu Kami tiupkan ke dalam (tubuh)nya ruh dari Kami dan Kami jadikan dia dan anaknya tanda (kekuasaan Allah) yang besar bagi semesta alam.

English: And she who guarded her chastity, so We breathed into her of Our inspiration and made her and her son a sign for the nations.

92:21

inna haadzihi ummatukum ummatan waahidatan wa-anaa rabbukum fau'buduuni

audio[21:92] Sesungguhnya (agama Tauhid) ini adalah agama kamu semua; agama yang satu972 dan Aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah Aku.

English: Surely this Islam is your religion, one religion (only), and I am your Lord, therefore serve Me.

93:21

wataqaththha'uu amrahum baynahum kullun ilaynaa raaji'uuna

audio[21:93] Dan mereka telah memotong-motong urusan (agama) mereka di antara mereka. Kepada Kamilah masing-masing golongan itu akan kembali973.

English: And they broke their religion (into sects) between them: to Us shall all come back.

94:21

faman ya'mal mina alshshaalihaati wahuwa mu/minun falaa kufraana lisa'yihi wa-innaa lahu kaatibuuna

audio[21:94] Maka barang siapa yang mengerjakan amal saleh, sedang ia beriman, maka tidak ada pengingkaran terhadap amalannya itu dan sesungguhnya Kami menuliskan amalannya itu untuknya.

English: Therefore whoever shall do of good deeds and he is a believer, there shall be no denying of his exertion, and surely We will write (It) down for him.

95:21

waharaamun 'alaa qaryatin ahlaknaahaa annahum laa yarji'uuna

audio[21:95] Sungguh tidak mungkin atas (penduduk) suatu negeri yang telah Kami binasakan, bahwa mereka tidak akan kembali (kepada Kami).

English: And it is binding on a town which We destroy that they shall not return.

96:21

hattaa idzaa futihat ya/juuju wama/juuju wahum min kulli hadabin yansiluuna

audio[21:96] Hingga apabila dibukakan (tembok) Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi.

English: Even when Gog and Magog are let loose and they shall break forth from every elevated place.

97:21

waiqtaraba alwa'du alhaqqu fa-idzaa hiya syaakhishatun abshaaru alladziina kafaruu yaaaa qad kunnaa fii ghaflatin min haadzaa bal kunnaa zhaalimiina waylan

audio[21:97] Dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar (hari berbangkit), maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang yang kafir. (Mereka berkata): "Aduhai, celakalah kami, sesungguhnya kami adalah dalam kelalaian tentang ini, bahkan kami adalah orang-orang yang zalim".

English: And the true promise shall draw nigh, then lo! the eyes of those who disbelieved shall be fixedly open: O woe to us! surely we were in a state of heedlessness as to this; nay, we were unjust.

98:21

innakum wamaa ta'buduuna min duuni allaahi hashabu jahannama antum lahaa waariduuna

audio[21:98] Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah, adalah umpan Jahannam, kamu pasti masuk ke dalamnya.

English: Surely you and what you worship besides Allah are the firewood of hell; to it you shall come.

99:21

law kaana haaulaa-i aalihatan maa waraduuhaa wakullun fiihaa khaaliduuna

audio[21:99] Andaikata berhala-berhala itu Tuhan, tentulah mereka tidak masuk neraka. Dan semuanya akan kekal di dalamnya.

English: Had these been gods, they would not have come to it and all shall abide therein.

100:21

lahum fiihaa zafiirun wahum fiihaa laa yasma'uuna

audio[21:100] Mereka merintih di dalam api dan mereka di dalamnya tidak bisa mendengar.

English: For them therein shall be groaning and therein they shall not hear.

101:21

inna alladziina sabaqat lahum minnaa alhusnaa ulaa-ika 'anhaa mub'aduuna

audio[21:101] Bahwasanya orang-orang yang telah ada untuk mereka ketetapan yang baik dari Kami, mereka itu dijauhkan dari neraka,

English: Surely (as for) those for whom the good has already gone forth from Us, they shall be kept far off from it;

102:21

laa yasma'uuna hasiisahaa wahum fii maa isytahat anfusuhum khaaliduuna

audio[21:102] mereka tidak mendengar sedikitpun suara api neraka, dan mereka kekal dalam meni'mati apa yang diingini oleh mereka.

English: They will not hear its faintest sound, and they shall abide in that which their souls long for.

103:21

laa yahzunuhumu alfaza'u al-akbaru watatalaqqaahumu almalaa-ikatu haadzaa yawmukumu alladzii kuntum tuu'aduuna

audio[21:103] Mereka tidak disusahkan oleh kedahsyatan yang besar (pada hari kiamat), dan mereka disambut oleh para malaikat. (Malaikat berkata): "Inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu".

English: The great fearful event shall not grieve them, and the angels shall meet them: This is your day which you were promised.

104:21

yawma nathwii alssamaa-a kathayyi alssijlli lilkutubi kamaa bada/naa awwala khalqin nu'iiduhu wa'dan 'alaynaa innaa kunnaa faa'iliina

audio[21:104] (Yaitu) pada hari Kami gulung langit sebagai menggulung lembaran - lembaran kertas. Sebagaimana Kami telah memulai panciptaan pertama begitulah Kami akan mengulanginya. Itulah suatu janji yang pasti Kami tepati; sesungguhnya Kamilah yang akan melaksanakannya.

English: On the day when We will roll up heaven like the rolling up of the scroll for writings, as We originated the first creation, (so) We shall reproduce it; a promise (binding on Us); surely We will bring it about.

105:21

walaqad katabnaa fii alzzabuuri min ba'di aldzdzikri anna al-ardha yaritsuhaa 'ibaadiya alshshaalihuuna

audio[21:105] Dan sungguh telah Kami tulis didalam Zabur974 sesudah (Kami tulis dalam) Lauh Mahfuzh, bahwasanya bumi ini dipusakai hamba-hambaKu yang saleh.

English: And certainly We wrote in the Book after the reminder that (as for) the land, My righteous servants shall inherit it.

106:21

inna fii haadzaa labalaaghan liqawmin 'aabidiina

audio[21:106] Sesungguhnya (apa yang disebutkan) dalam (surat) ini, benar-benar menjadi peringatan bagi kaum yang menyembah (Allah).

English: Most surely in this is a message to a people who serve

107:21

wamaa arsalnaaka illaa rahmatan lil'aalamiina

audio[21:107] Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.

English: And We have hot sent you but as a mercy to the worlds.

108:21

qul innamaa yuuhaa ilayya annamaa ilaahukum ilaahun waahidun fahal antum muslimuuna

audio[21:108] Katakanlah: "Sesungguhnya yang diwahyukan kepadaku adalah: "Bahwasanya Tuhanmu adalah Tuhan Yang Esa. maka hendaklah kamu berserah diri (kepada-Nya)".

English: Say: It is only revealed to me that your God is one God; will you then submit?

109:21

fa-in tawallaw faqul aadzantukum 'alaa sawaa-in wa-in adrii aqariibun am ba'iidun maaa tuu'aduun

audio[21:109] Jika mereka berpaling, maka katakanlah: "Aku telah menyampaikan kepada kamu sekalian (ajaran) yang sama (antara kita) dan aku tidak mengetahui apakah yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat atau masih jauh?".

English: But if they turn back, say: I have given you warning in fairness and I do not know whether what you are threatened with is near or far:

110:21

innahu ya'lamu aljahra mina alqawli waya'lamu maa taktumuuna

audio[21:110] Sesungguhnya Dia mengetahui perkataan (yang kamu ucapkan) dengan terang-terangan dan Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan.

English: Surely He knows what is spoken openly and He knows what you hide:

111:21

wa-in adrii la'allahu fitnatun lakum wamataa'un ilaa hiinin

audio[21:111] Dan aku tiada mengetahui, boleh jadi hal itu975 cobaan bagi kamu dan kesenangan sampai kepada suatu waktu.

English: And I do not know if this may be a trial for you and a provision till a time.

112:21

qaala rabbi uhkum bialhaqqi warabbunaa alrrahmaanu almusta'aanu 'alaa maa tashifuuna

audio[21:112] (Muhammad) berkata: "Ya Tuhanku, berilah keputusan dengan adil976. Dan Tuhan kami ialah Tuhan Yang Maha Pemurah lagi Yang dimohonkan pertolongan-Nya terhadap apa yang kamu katakan".

English: He said: O my Lord! judge Thou with truth; and our Lord is the Beneficent God, Whose help is sought against what you ascribe (to Him).

Tidak ada komentar: