Qori & Qori'ah

Qari Timur Tengah (Video) : Abdurahman Sudais (QS.6,31,35,37 - 39,41 ,42,45,47,54-59, 63-66,70,72,74,77,89,95,103-105,113), Ahmad Saud (QS. 24,33,52,73,) Abu Bakr Al-Shatery (QS. 10,70), Ahmad Nuaina (QS 16), Abdul Wali al-Arkani (QS. 68,69), Abdul Baset Abd Samad (QS.8,9,11,12,14,15,28,36,46,50,67,74,81,86,88,93,96,97,110), Abdel Alim (QS. 3), Al-Qitami (QS 6), Abdul Basid Kurdish (QS.74,76), Abd Aziz Al Ahmed (QS 34), Antar Said Musallim (QS 92), Abdul Wahhab Al Tantawy (QS 76,82), Fadh Al Kanderi (QS.1,9,38), Hindawi (QS. 112), Khamees al-Zahrani (QS .35), Maher Al Mugaily (QS. 2,13), Muhammed Tusi (QS 21), Mohammed Al-Mohysani (QS 29), Mishary Rashid Al-Afasy (QS.5,16,23,24,32,41,43,53,75,85,94,100,112), Mustafa Ismail (QS 66), Mahmood Bukhari QS(93), Saad Ghamdi (QS,44,67,102), Seyyid mütevelli (QS .3), Saad Nomani (QS. 5), Sheikh su'ud (QS.5,46,60,61,62), , Sheikh Ahmed bin Ajmi (QS.6,91), Salah Bukhatir (QS. 22,30,71), Sheikh Jebril (QS.27,111),Salem Al Afghan QS(90), Tawfeeq As-Sayegh (QS 7), Yassir Alfilkawi (QS 8)

Qari Indonesia (Video) : H. Muammar ZA (QS. 4,78,79,80,82,83,84,87,99)

Qari’ah (Video) : Somaya Abdul Aziz (QS.89,91,96)

Tafsir Al Misbah Quraish Shihab (Video) : QS (89,92, 103, 104, 107, 108, 113, 114)

Minggu, 15 Juni 2008

QS.53 An-Najm (bintang)

Surat Makkiyah (turun di Mekah), 62 ayat. Nama "An-Najm" diambil dari kata "An Najm" yang terdapat pada ayat pertama surat ini. Allah bersumpah dengan "An Najm" (bintang) karena bintang-bintang yang timbul dan tenggelam amat besar manfaatnya bagi manusia sebagai pedoman bagi manusia dalam melakukan pelayaran di lautan, dalam perjalanan di padang pasir, untuk menentukan peredaran musim dan sebagainya.


Video.1 : Bacaan QS53. An-Najm, ayat 1 - 26.
Qari : Mishary bin Rashid (Mekah).

1:1

bismi allaahi alrrahmaani alrrahiimi
[1:1] Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
English: In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful.

1:53

waalnnajmi idzaa hawaa
[53:1] Demi bintang ketika terbenam. English: I swear by the star when it goes down.

2:53

maa dhalla shaahibukum wamaa ghawaa
[53:2] kawanmu (Muhammad) tidak sesat dan tidak pula keliru. English: Your companion does not err, nor does he go astray;

3:53

wamaa yanthiqu 'ani alhawaa
[53:3] dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quraan) menurut kemauan hawa nafsunya. English: Nor does he speak out of desire.

4:53

in huwa illaa wahyun yuuhaa
[53:4] Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya). English: It is naught but revelation that is revealed,

5:53

'allamahu syadiidu alquwaa
[53:5] yang diajarkan kepadanya oleh (jibril) yang sangat kuat. English: The Lord of Mighty Power has taught him,

6:53

dzuu mirratin faistawaa
[53:6] yang mempunyai akal yang cerdas; dan (jibril itu) menampakkan diri dengan rupa yang asli.
English: The Lord of Strength; so he attained completion,

7:53

wahuwa bial-ufuqi al-a'laa
[53:7] sedang dia berada di ufuk yang tinggi.
English: And he is in the highest part of the horizon.

8:53

tsumma danaa fatadallaa
[53:8] Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi. English: Then he drew near, then he bowed

9:53

fakaana qaaba qawsayni aw adnaa
[53:9] maka jadilah dia dekat (pada Muhammad sejarak) dua ujung busur panah atau lebih dekat (lagi).
English: So he was the measure of two bows or closer still.

10:53

fa-awhaa ilaa 'abdihi maa awhaa
[53:10] Lalu dia menyampaikan kepada hambaNya (Muhammad) apa yang telah Allah wahyukan.
English: And He revealed to His servant what He revealed.

11:53

maa kadzaba alfu-aadu maa raaa
[53:11] Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. English: The heart was not untrue in (making him see) what he saw.

12:53

afatumaaruunahu 'alaa maa yaraa
[53:12] Maka apakah kaum (musyrik Mekah) hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya?
English: What! do you then dispute with him as to what he saw?

13:53

walaqad raaahu nazlatan ukhraa
[53:13] Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu (dalam rupanya yang asli) pada waktu yang lain,
English: And certainly he saw him in another descent,

14:53

'inda sidrati almuntahaa
[53:14] (yaitu) di Sidratil Muntaha1431. English: At the farthest lote-tree;

15:53

'indahaa jannatu alma/waa
[53:15] Di dekatnya ada syurga tempat tinggal, English: Near which is the garden, the place to be resorted to.

16:53

idz yaghsyaa alssidrata maa yaghsyaa
[53:16] (Muhammad melihat Jibril) ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya.
English: When that which covers covered the lote-tree;

17:53

maa zaagha albasharu wamaa thaghaa
[53:17] Penglihatannya (muhammad) tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak (pula) melampauinya.
English: The eye did not turn aside, nor did it exceed the limit.

18:53

laqad raaa min aayaati rabbihi alkubraa
[53:18] Sesungguhnya dia telah melihat sebahagian tanda-tanda (kekuasaan) Tuhannya yang paling besar.
English: Certainly he saw of the greatest signs of his Lord.

19:53

afara-aytumu allaata waal'uzzaa
[53:19] Maka apakah patut kamu (hai orang-orang musyrik) mengaggap al Lata dan al Uzza,
English: Have you then considered the Lat and the Uzza,

20:53

wamanaata altstsaalitsata al-ukhraa
[53:20] dan Manah yang ketiga, yang paling terkemudian (sebagai anak perempuan Allah)?
English: And Manat, the third, the last?


21:53

alakumu aldzdzakaru walahu al-untsaa
[53:21] Apakah (patut) untuk kamu (anak) laki-laki dan untuk Allah (anak) perempuan?
English: What! for you the males and for Him the females!

22:53

tilka idzan qismatun dhiizaa
[53:22] Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil. English: This indeed is an unjust division!

23:53

in hiya illaa asmaaun sammaytumuuhaa antum waaabaaukum maa anzala allaahu bihaa min sulthaanin in yattabi'uuna illaa alzhzhanna wamaa tahwaa al-anfusu walaqad jaa-ahum min rabbihimu alhudaa

[53:23] Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengadakannya; Allah tidak menurunkan suatu keteranganpun untuk (menyembah) nya. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan, dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka.

English: They are naught but names which you have named, you and your fathers; Allah has not sent for them any authority. They follow naught but conjecture and the low desires which (their) souls incline to; and certainly the guidance has come to them from their Lord.

24:53

am lil-insaani maa tamannaa
[53:24] Atau apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-citakannya? English: Or shall man have what he wishes?

25:53

falillaahi al-aakhiratu waal-uulaa
[53:25] (Tidak), maka hanya bagi Allah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia.
English: Nay! for Allah is the hereafter and the former (life).

26:53

wakam min malakin fii alssamaawaati laa tughnii syafaa'atuhum syay-an illaa min ba'di an ya/dzana allaahu liman yasyaau wayardaa
[53:26] Dan berapa banyaknya malaikat di langit, syafaat mereka sedikitpun tidak berguna, kecuali sesudah Allah mengijinkan bagi orang yang dikehendaki dan diridhai (Nya).
English: And how many an angel is there in the heavens whose intercession does not avail at all except after Allah has given permission to whom He pleases and chooses.

27:53

inna alladziina laa yu/minuuna bial-aakhirati layusammuuna almalaa-ikata tasmiyata al-untsaa
[53:27] Sesungguhnya orang-orang yang tiada beriman kepada kehidupan akhirat, mereka benar-benar menamakan malaikat itu dengan nama perempuan.
English: Most surely they who do not believe in the hereafter name the angels with female names.

28:53

wamaa lahum bihi min 'ilmin in yattabi'uuna illaa alzhzhanna wa-inna alzhzhanna laa yughnii mina alhaqqi syay-aan

[53:28] Dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuanpun tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan sedang sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran.
English
: And they have no knowledge of it; they do not follow anything but conjecture, and surely conjecture does not avail against the truth at all.

29:53

fa-a'ridh 'an man tawallaa 'an dzikrinaa walam yurid illaa alhayaata alddunyaa
[53:29] Maka berpalinglah (hai Muhammad) dari orang yang berpaling dari peringatan Kami, dan tidak mengingini kecuali kehidupan duniawi.
English: Therefore turn aside from him who turns his back upon Our reminder and does not desire anything but this world's life.

30:53

dzaalika mablaghuhum mina al'ilmi inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabiilihi wahuwa a'lamu bimani ihtadaa
[53:30] Itulah sejauh-jauh pengetahuan mereka. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia pulalah yang paling mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.
English: That is their goal of knowledge; surely your Lord knows best him who goes astray from His path and He knows best him who follows the right direction.

31:53

walillaahi maa fii alssamaawaati wamaa fii al-ardhi liyajziya alladziina asaauu bimaa 'amiluu wayajziya alladziina ahsanuu bialhusnaa
[53:31] Dan hanya kepunyaan Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi supaya Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (syurga).
English: And Allah's is what is in the heavens and what is in the earth, that He may reward those who do evil according to what they do, and (that) He may reward those who do good with goodness.

32:53

alladziina yajtanibuuna kabaa-ira al-itsmi waalfawaahisya illaa allamama inna rabbaka waasi'u almaghfirati huwa a'lamu bikum idz ansya-akum mina al-ardhi wa-idz antum ajinnatun fii buthuuni ummahaatikum falaa tuzakkuu anfusakum huwa a'lamu bimani ittaqaa

[53:32] (Yaitu) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunanNya. Dan Dia lebih mengetahui (tentang keadaan)mu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu; maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa.

English: Those who keep aloof from the great sins and the indecencies but the passing idea; surely your Lord is liberal in forgiving. He knows you best when He brings you forth from the earth and when you are embryos in the wombs of your mothers; therefore do not attribute purity to your souls; He knows him best who guards (against evil).

33:53

afara-ayta alladzii tawallaa
[53:33] Maka apakah kamu melihat orang yang berpaling (dari Al-Quraan)? English: Have you then seen him who turns his back?

34:53

wa-a'thaa qaliilan wa-akdaa
[53:34] serta memberi sedikit dan tidak mau memberi lagi? English: And gives a little and (then) withholds.

35:53

a'indahu 'ilmu alghaybi fahuwa yaraa
[53:35] Apakah dia mempunyai pengetahuan tentang yang ghaib, sehingga dia mengetahui (apa yang dikatakan)?
English: Has he the knowledge of the unseen so that he can see?

36:53

am lam yunabba/ bimaa fii shuhufi muusaa
[53:36] Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa?
English: Or, has he not been informed of what is in the scriptures of Musa?

37:53

wa-ibraahiima alladzii waffaa
[53:37] dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji?
English: And (of) Ibrahim who fulfilled (the commandments):

38:53

allaa taziru waaziratun wizra ukhraa
[53:38] (yaitu) bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain,
English: That no bearer of burden shall bear the burden of another-

39:53

wa-an laysa lil-insaani illaa maa sa'aa
[53:39] dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya,
English: And that man shall have nothing but what he strives for-

40:53

wa-anna sa'yahu sawfa yuraa
[53:40] dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihat (kepadanya).
English: And that his striving shall soon be seen-

41:53

tsumma yujzaahu aljazaa-a al-awfaa
[53:41] Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna,
English: Then shall he be rewarded for it with the fullest reward-

42:53

wa-anna ilaa rabbika almuntahaa
[53:42] dan bahwasanya kepada Tuhamulah kesudahan (segala sesuatu), English: And that to your Lord is the goal-

43:53

wa-annahu huwa adhaka wa-abkaa
[53:43] dan bahwasanya Dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis,
English: And that He it is Who makes (men) laugh and makes (them) weep;

44:53

wa-annahu huwa amaata wa-ahyaa
[53:44] dan bahwasanya Dialah yang mematikan dan menghidupkan,
English: And that He it is Who causes death and gives life-

45:53

wa-annahu khalaqa alzzawjayni aldzdzakara waal-untsaa
[53:45] dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita.
English: And that He created pairs, the male and the female

46:53

min nuthfatin idzaa tumnaa
[53:46] dari air mani, apabila dipancarkan. English: From the small seed when it is adapted

47:53

wa-anna 'alayhi alnnasy-ata al-ukhraa
[53:47] Dan bahwasanya Dia-lah yang menetapkan kejadian yang lain (kebangkitan sesudah mati),
English: And that on Him is the bringing forth a second time;

48:53

wa-annahu huwa aghnaa wa-aqnaa
[53:48] dan bahwasanya Dia yang memberikan kekayaan dan memberikan kecukupan,
English: And that He it is Who enriches and gives to hold;

49:53

wa-annahu huwa rabbu alsysyi'raa
[53:49] dan bahwasanya Dialah yang Tuhan (yang memiliki) bintang syi'ra
English: And that He is the Lord of the Sirius;

50:53

wa-annahu ahlaka 'aadan al-uulaa
[53:50] dan bahwasanya Dia telah membinasakan kaum 'Aad yang pertama,
English: And that He did destroy the Ad of old

51:53

watsamuuda famaa abqaa
[53:51] dan kaum Tsamud. Maka tidak seorangpun yang ditinggalkan Nya (hidup). English: And Samood, so He spared not

52:53

waqawma nuuhin min qablu innahum kaanuu hum azhlama wa-athghaa
[53:52] Dan kaum Nuh sebelum itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang paling zalim dan paling durhaka,
English: And the people of Nuh before; surely they were most unjust and inordinate;

53:53

waalmu/tafikata ahwaa
[53:53] dan negeri-negeri kaum Luth yang telah dihancurkan Allah. English: And the overthrown cities did He overthrow,

54:53

faghasysyaahaa maa ghasysyaa
[53:54] lalu Allah menimpakan atas negeri itu azab besar yang menimpanya. English: So there covered them that which covered.

55:53

fabi-ayyi aalaa-i rabbika tatamaaraa
[53:55] Maka terhadap ni'mat Tuhanmu yang manakah kamu ragu-ragu?
English: Which of your Lord's benefits will you then dispute about?

56:53

haatsa nadziirun mina alnnudzuri al-uulaa
[53:56] Ini (Muhammad) adalah seorang pemberi peringatan di antara pemberi-pemberi peringatan yang terdahulu.
English: This is a warner of the warners of old.

57:53

azifati al-aazifatu
[53:57]
Telah dekat terjadinya hari kiamat. English: The near event draws nigh.

58:53

laysa lahaa min duuni allaahi kaasyifatun
[53:58]
Tidak ada yang akan menyatakan terjadinya hari itu selain Allah. English: There shall be none besides Allah to remove it.

59:53

afamin haadzaa alhadiitsi ta'jabuuna
[53:59]
Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini? English: Do you then wonder at this announcement?

60:53

watadhakuuna walaa tabkuuna
[53:60]
Dan kamu mentertawakan dan tidak menangis? English: And will you laugh and not weep?

61:53

wa-antum saamiduuna
[53:61]
Sedang kamu melengahkan(nya)? English: While you are indulging in varieties.

62:53

fausjuduu lillaahi wau'buduu
[53:62] Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah (Dia). English: So make obeisance to Allah and serve (Him).

Tidak ada komentar: