Qori & Qori'ah

Qari Timur Tengah (Video) : Abdurahman Sudais (QS.6,31,35,37 - 39,41 ,42,45,47,54-59, 63-66,70,72,74,77,89,95,103-105,113), Ahmad Saud (QS. 24,33,52,73,) Abu Bakr Al-Shatery (QS. 10,70), Ahmad Nuaina (QS 16), Abdul Wali al-Arkani (QS. 68,69), Abdul Baset Abd Samad (QS.8,9,11,12,14,15,28,36,46,50,67,74,81,86,88,93,96,97,110), Abdel Alim (QS. 3), Al-Qitami (QS 6), Abdul Basid Kurdish (QS.74,76), Abd Aziz Al Ahmed (QS 34), Antar Said Musallim (QS 92), Abdul Wahhab Al Tantawy (QS 76,82), Fadh Al Kanderi (QS.1,9,38), Hindawi (QS. 112), Khamees al-Zahrani (QS .35), Maher Al Mugaily (QS. 2,13), Muhammed Tusi (QS 21), Mohammed Al-Mohysani (QS 29), Mishary Rashid Al-Afasy (QS.5,16,23,24,32,41,43,53,75,85,94,100,112), Mustafa Ismail (QS 66), Mahmood Bukhari QS(93), Saad Ghamdi (QS,44,67,102), Seyyid mütevelli (QS .3), Saad Nomani (QS. 5), Sheikh su'ud (QS.5,46,60,61,62), , Sheikh Ahmed bin Ajmi (QS.6,91), Salah Bukhatir (QS. 22,30,71), Sheikh Jebril (QS.27,111),Salem Al Afghan QS(90), Tawfeeq As-Sayegh (QS 7), Yassir Alfilkawi (QS 8)

Qari Indonesia (Video) : H. Muammar ZA (QS. 4,78,79,80,82,83,84,87,99)

Qari’ah (Video) : Somaya Abdul Aziz (QS.89,91,96)

Tafsir Al Misbah Quraish Shihab (Video) : QS (89,92, 103, 104, 107, 108, 113, 114)

Senin, 16 Juni 2008

QS.52 Ath-Thuur (bukit).

Surat Makkiyah, 49 ayat. Nama "Ath-Thuur" diambil dari kata yang sama pada ayat pertama. Ynag dimaksud dengan "bukit" di sini adalah bukit Thursina yang terletak di semenanjung Sinai, tempat nabi MUsa as menerima wahyu dari Allah Swt.

Video : Bacaan QS.Ath-Thuur, ayat 1 - 49.
Qari : Ahmad Saud (10 tahun, UEA)

1:1

bismi allaahi alrrahmaani alrrahiimi
[1:1] Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
English: In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful.

1:52

waalththhuuri
[52:1]
Demi bukit1425, English: I swear by the Mountain,

2:52

wakitaabin masthuurin
[52:2]
dan Kitab yang ditulis, English: And the Book written

3:52

fii raqqin mansyuurin
[52:3]
pada lembaran yang terbuka, English: In an outstretched fine parchment,

4:52

waalbayti alma'muuri
[52:4]
dan demi Baitul Ma'mur1426, English: And the House (Kaaba) that is visited,

5:52

waalssaqfi almarfuu'i
[52:5]
dan atap yang ditinggikan (langit), English: And the elevated canopy

6:52

waalbahri almasjuuri
[52:6]
dan laut yang di dalam tanahnya ada api, English: And the swollen sea

7:52

inna 'adzaaba rabbika lawaaqi'un
[52:7]
sesungguhnya azab Tuhanmu pasti terjadi, English: Most surely the punishment of your Lord will come to pass;

8:52

maa lahu min daafi'in
[52:8]
tidak seorangpun yang dapat menolaknya, English: There shall be none to avert it;

9:52

yawma tamuuru alssamaau mawraan
[52:9]
pada hari ketika langit benar-benar bergoncang, English: On the day when the heaven shall move from side to side

10:52

watasiiru aljibaalu sayraan
[52:10]
dan gunung benar-benar berjalan.
English: And the mountains shall pass away passing away (altogether).

11:52

fawaylun yawma-idzin lilmukadzdzibiina
[52:11]
Maka kecelakaan yang besarlah di hari itu bagi orang-orang yang mendustakan,
English: So woe on that day to those who reject (the truth),

12:52

alladziina hum fii khawdhin yal'abuuna
[52:12]
(yaitu) orang-orang yang bermain-main dalam kebathilan,
English: Those who sport entering into vain discourses.

13:52

yawma yuda''uuna ilaa naari jahannama da''aan
[52:13]
pada hari mereka didorong ke neraka Jahannam dengan sekuat-kuatnya.
English: The day on which they shall be driven away to the fire of hell with violence.

14:52

haadzihi alnnaaru allatii kuntum bihaa tukadzdzibuuna
[52:14]
(Dikatakan kepada mereka): "Inilah neraka yang dahulu kamu selalu mendustakannya".
English: This is the fire which you used to give the lie to.

15:52

afasihrun haadzaa am antum laa tubshiruuna
[52:15]
Maka apakah ini sihir? Ataukah kamu tidak melihat?
English: Is it magic then or do you not see?

16:52

ishlawhaa faishbiruu aw laa tashbiruu sawaaun 'alaykum innamaa tujzawna maa kuntum ta'maluuna
[52:16]
Masukklah kamu ke dalamnya (rasakanlah panas apinya); maka baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu; kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan.
English: Enter into it, then bear (it) patiently, or do not bear (it) patiently, it is the same to you; you shall be requited only (for) what you did.

17:52

inna almuttaqiina fii jannaatin wana'iimin
[52:17]
Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan keni'matan,
English: Surely those who guard (against evil) shall be in gardens and bliss

18:52

faakihiina bimaa aataahum rabbuhum wawaqaahum rabbuhum 'adzaaba aljahiimi
[52:18]
mereka bersuka ria dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka; dan Tuhan mereka memelihara mereka dari azab neraka.
English: Rejoicing because of what their Lord gave them, and their Lord saved them from the punishment of the burning fire.

19:52

kuluu waisyrabuu hanii-an bimaa kuntum ta'maluuna
[52:19]
(Dikatakan kepada mereka): "Makan dan minumlah dengan enak sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan",
English: Eat and drink pleasantly for what you did,

20:52

muttaki-iina 'alaa sururin mashfuufatin wazawwajnaahum bihuurin 'iinin
[52:20]
mereka bertelekan di atas dipan-dipan berderetan dan Kami kawinkan mereka dengan bidadari-bidadari yang cantik bermata jeli.
English: Reclining on thrones set in lines, and We will unite them to large-eyed beautiful ones.

21:52

waalladziina aamanuu waittaba'at-hum dzurriyyatuhum bi-iimaanin alhaqnaa bihim dzurriyyatahum wamaa alatnaahum min 'amalihim min syay-in kullu imri-in bimaa kasaba rahiinun
[52:21]
Dan orang-oranng yang beriman, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, Kami hubungkan anak cucu mereka dengan merekal427, dan Kami tiada mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya.
English: And (as for) those who believe and their offspring follow them in faith, We will unite with them their offspring and We will not diminish to them aught of their work; every man is responsible for what he shall have wrought.

22:52

wa-amdadnaahum bifaakihatin walahmin mimmaa yasytahuuna
[52:22]
Dan Kami beri mereka tambahan dengan buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini.
English: And We will aid them with fruit and flesh such as they desire.

23:52

yatanaaza'uuna fiihaa ka/san laa laghwun fiihaa walaa ta/tsiimun
[52:23]
Di dalam surga mereka saling memperebutkan piala (gelas) yang isinya tidak (menimbulkan) kata-kata yang tidak berfaedah dan tiada pula perbuatan dosa.
English: They shall pass therein from one to another a cup wherein there shall be nothing vain nor any sin.

24:52

wayathuufu 'alayhim ghilmaanun lahum ka-annahum lu/luun maknuunun
[52:24]
Dan berkeliling di sekitar mereka anak-anak muda untuk (melayani) mereka, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan.
English: And round them shall go boys of theirs as if they were hidden pearls.

25:52

wa-aqbala ba'dhuhum 'alaa ba'dhin yatasaa-aluuna
[52:25]
Dan sebahagian mereka menghadap kepada sebahagian yang lain saling tanya-menanya.
English: And some of them shall advance towards others questioning each other.

26:52

qaaluu innaa kunnaa qablu fii ahlinaa musyfiqiina
[52:26]
Mereka berkata: "Sesungguhnya kami dahulu, sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut (akan diazab)".
English: Saying: Surely we feared before on account of our families:

27:52

famanna allaahu 'alaynaa wawaqaanaa 'adzaaba alssamuumi
[52:27]
Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka.
English: But Allah has been gracious to us and He has saved us from the punishment of the hot wind:

28:52

innaa kunnaa min qablu nad'uuhu innahu huwa albarru alrrahiimu
[52:28]
Sesungguhnya kami dahulu menyembah-Nya. Sesungguhnya Dia-lah yang melimpahkan kebaikan lagi Maha Penyayang.
English: Surely we called upon Him before: Surely He is the Benign, the Merciful.

29:52

fadzakkir famaa anta bini'mati rabbika bikaahin walaa majnuunin
[52:29]
Maka tetaplah memberi peringatan, dan kamu disebabkan ni'mat Tuhanmu bukanlah seorang tukang tenun dan bukan pula seorang gila.
English: Therefore continue to remind, for by the grace of your Lord, you are not a soothsayer, or a madman.

30:52

am yaquuluuna syaa'irun natarabbashu bihi rayba almanuuni
[52:30]
Bahkan mereka mengatakan: "Dia adalah seorang penyair yang kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya".
English: Or do they say: A poet, we wait for him the evil accidents of time.

31:52

qul tarabbashuu fa-innii ma'akum mina almutarabbishiina
[52:31]
Katakanlah: "Tunggulah, maka sesungguhnya akupun termasuk orang yang menunggu (pula) bersama kamu".
English: Say: Wait, for surely I too with you am of those who wait.

32:52

am ta/muruhum ahlaamuhum bihaadzaa am hum qawmun thaaghuuna
[52:32]
Apakah mereka diperintah oleh fikiran-fikiran mereka untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan ini ataukah mereka kaum yang melampaui batas?
English: Nay! do their understandings bid them this? Or are they an inordinate people?

33:52

am yaquuluuna taqawwalahu bal laa yu/minuuna
[52:33]
Ataukah mereka mengatakan: "Dia (Muhammad) membuat-buatnya". Sebenarnya mereka tidak beriman.
English: Or do they say: He has forged it. Nay! they do not believe.

34:52

falya/tuu bihadiitsin mitslihi in kaanuu shaadiqiina
[52:34] Maka hendaklah mereka mendatangkan kalimat yang semisal Al Qur'an itu jika mereka orang-orang yang benar.
English: Then let them bring an announcement like it if they are truthful.

35:52

am khuliquu min ghayri syay-in am humu alkhaaliquuna
[52:35]
Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatupun ataukah mereka yang menciptakan (diri mereka sendiri)?
English: Or were they created without there being anything, or are they the creators?

36:52

am khalaquu alssamaawaati waal-ardha bal laa yuuqinuuna
[52:36]
Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi itu?; sebenarnya mereka tidak meyakini (apa yang mereka katakan).
English: Or did they create the heavens and the earth? Nay! they have no certainty.

37:52

am 'indahum khazaa-inu rabbika am humu almushaythiruuna
[52:37]
Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu atau merekakah yang berkuasa?
English: Or have they the treasures of your Lord with them? Or have they been set in absolute authority?

38:52

am lahum sullamun yastami'uuna fiihi falya/ti mustami'uhum bisulthaanin mubiinin
[52:38]
Ataukah mereka mempunyai tangga (ke langit) untuk mendengarkan pada tangga itu (hal-hal yang gaib)? Maka hendaklah orang yang mendengarkan di antara mereka mendatangkan suatu keterangan yang nyata.
English: Or have they the means by which they listen? Then let their listener bring a clear authority.

39:52

am lahu albanaatu walakumu albanuuna
[52:39]
Ataukah untuk Allah anak-anak perempuan dan untuk kamu anak-anak laki-laki?
English: Or has He daughters while you have sons?

40:52

am tas-aluhum ajran fahum min maghramin mutsqaluuna
[52:40]
Ataukah kamu meminta upah kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan hutang?
English: Or do you ask them for a reward, so that they are overburdened by a debt?

41:52

am 'indahumu alghaybu fahum yaktubuuna
[52:41]
Apakah ada pada sisi mereka pengetahuan tentang yang gaib lalu mereka menuliskannya?
English: Or have they the unseen so that they write (it) down?

42:52

am yuriiduuna kaydan faalladziina kafaruu humu almakiiduuna
[52:42]
Ataukah mereka hendak melakukan tipu daya? Maka orang-orang yang kafir itu merekalah yang kena tipu daya.
English: Or do they desire a war? But those who disbelieve shall be the vanquished ones in war.

43:52

am lahum ilaahun ghayru allaahi subhaana allaahi 'ammaa yusyrikuuna
[52:43]
Ataukah mereka mempunyai tuhan selain Allah. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.
English: Or have they a god other than Allah? Glory be to Allah from what they set up (with Him).

44:52

wa-in yaraw kisfan mina alssamaa-i saaqithan yaquuluu sahaabun markuumun
[52:44]
Jika mereka melihat sebagian dari langit gugur, mereka akan mengatakan: "Itu adalah awan yang bertindih-tindih".
English: And if they should see a portion of the heaven coming down, they would say: Piled up clouds.

45:52

fadzarhum hattaa yulaaquu yawmahumu alladzii fiihi yush'aquuna
[52:45]
Maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari (yang dijanjikan kepada) mereka yang pada hari itu mereka dibinasakan,
English: Leave them then till they meet that day of theirs wherein they shall be made to swoon (with terror):

46:52

yawma laa yughnii 'anhum kayduhum syay-an walaa hum yunsharuuna
[52:46]
(yaitu) hari ketika tidak berguna bagi mereka sedikitpun tipu daya mereka dan mereka tidak ditolong.
English: The day on which their struggle shall not avail them aught, nor shall they be helped.

47:52

wa-inna lilladziina zhalamuu 'adzaaban duuna dzaalika walaakinna aktsarahum laa ya'lamuuna
[52:47]
Dan sesungguhnya untuk orang-orang yang zalim ada azab selain daripada itu. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui1428.
English: And surely those who are unjust shall have a punishment besides that (in the world), but most of them do not know.

48:52

waishbir lihukmi rabbika fa-innaka bi-a'yuninaa wasabbih bihamdi rabbika hiina taquumu
[52:48]
Dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Tuhanmu, maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan Kami, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika kamu bangun berdiri1429,
English: And wait patiently for the judgment of your Lord, for surely you are before Our eyes, and sing the praise of your Lord when you rise;

49:52

wamina allayli fasabbihhu wa-idbaara alnnujuumi
[52:49]
dan bertasbihlah kepada-Nya pada beberapa saat di malam hari dan di waktu terbenam bintang-bintang (di waktu fajar).
English: And in the night, give Him glory too, and at the setting of the stars.


Tidak ada komentar: