Qori & Qori'ah

Qari Timur Tengah (Video) : Abdurahman Sudais (QS.6,31,35,37 - 39,41 ,42,45,47,54-59, 63-66,70,72,74,77,89,95,103-105,113), Ahmad Saud (QS. 24,33,52,73,) Abu Bakr Al-Shatery (QS. 10,70), Ahmad Nuaina (QS 16), Abdul Wali al-Arkani (QS. 68,69), Abdul Baset Abd Samad (QS.8,9,11,12,14,15,28,36,46,50,67,74,81,86,88,93,96,97,110), Abdel Alim (QS. 3), Al-Qitami (QS 6), Abdul Basid Kurdish (QS.74,76), Abd Aziz Al Ahmed (QS 34), Antar Said Musallim (QS 92), Abdul Wahhab Al Tantawy (QS 76,82), Fadh Al Kanderi (QS.1,9,38), Hindawi (QS. 112), Khamees al-Zahrani (QS .35), Maher Al Mugaily (QS. 2,13), Muhammed Tusi (QS 21), Mohammed Al-Mohysani (QS 29), Mishary Rashid Al-Afasy (QS.5,16,23,24,32,41,43,53,75,85,94,100,112), Mustafa Ismail (QS 66), Mahmood Bukhari QS(93), Saad Ghamdi (QS,44,67,102), Seyyid mütevelli (QS .3), Saad Nomani (QS. 5), Sheikh su'ud (QS.5,46,60,61,62), , Sheikh Ahmed bin Ajmi (QS.6,91), Salah Bukhatir (QS. 22,30,71), Sheikh Jebril (QS.27,111),Salem Al Afghan QS(90), Tawfeeq As-Sayegh (QS 7), Yassir Alfilkawi (QS 8)

Qari Indonesia (Video) : H. Muammar ZA (QS. 4,78,79,80,82,83,84,87,99)

Qari’ah (Video) : Somaya Abdul Aziz (QS.89,91,96)

Tafsir Al Misbah Quraish Shihab (Video) : QS (89,92, 103, 104, 107, 108, 113, 114)

Jumat, 13 Juni 2008

QS.79 An-Naazi'at (malaikat2 yang mencabut)-Juz Amma

Surat Makkiyah (turun di Mekah), 46 ayat. Nama "An Naazi'at" diambil dari kata yang sama pada ayat pertama surat ini. Dinamakan pula "As Saahirah" yang diambil dari ayat 14, dan dinamai juga "Ath Thaammah" diambil dari ayat 34.

Video : Bacaan QS.79 An-Naazi'at, ayat 1 - 46.
Qari : H. Muammar ZA (Indonesia).

QS AN-NAAZI'AAT (79 : 1 - 46)

1:1

bismi allaahi alrrahmaani alrrahiimi
[1:1] Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.1
English: In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful.

1:79

waalnnaazi'aati gharqaan
[79:1]
Demi (malaikat-malaikat) yang mencabut (nyawa) dengan keras,
English: I swear by the angels who violently pull out the souls of the wicked,

2:79

waalnnaasyithaati nasythaan
[79:2]
dan (malaikat-malaikat) yang mencabut (nyawa) dengan lemah-lembut, English: And by those who gently draw out the souls of the blessed,

3:79

waalssaabihaati sabhaan
[79:3]
dan (malaikat-malaikat) yang turun dari langit dengan cepat, English: And by those who float in space,

4:79

faalssaabiqaati sabqaan
[79:4]
dan (malaikat-malaikat) yang mendahului dengan kencang, English: Then those who are foremost going ahead,

5:79

faalmudabbiraati amraan
[79:5]
dan (malaikat-malaikat) yang mengatur urusan (dunia). English: Then those who regulate the affair.

6:79

yawma tarjufu alrraajifatu
[79:6]
(Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan) pada hari ketika tiupan pertama menggoncang alam, English: The day on which the quaking one shall quake,

7:79

tatba'uhaa alrraadifatu
[79:7]
tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. English: What must happen afterwards shall follow it.

8:79

quluubun yawma-idzin waajifatun
[79:8]
Hati manusia pada waktu itu sangat takut, English: Hearts on that day shall palpitate,

9:79

abshaaruhaa khaasyi'atun
[79:9]
Pandangannya tunduk. English: Their eyes cast down.

10:79

yaquuluuna a-innaa lamarduuduuna fii alhaafirati
[79:10]
(Orang-orang kafir) berkata: "Apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan semula?
English: They say: Shall we indeed be restored to (our) first state?

11:79

a-idzaa kunnaa 'izhaaman nakhiratan
[79:11]
Apakah (akan dibangkitkan juga) apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat?"
English: What! when we are rotten bones?

12:79

qaaluu tilka idzan karratun khaasiratun
[79:12]
Mereka berkata: "Kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan".
English: They said: That then would be a return occasioning loss.

13:79

fa-innamaa hiya zajratun waahidatun
[79:13]
Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah satu kali tiupan saja, English: But it shall be only a single cry,

14:79

fa-idzaa hum bialssaahirati
[79:14]
maka dengan serta merta mereka hidup kembali di permukaan bumi. English: When lo! they shall be wakeful.

15:79

hal ataaka hadiitsu muusaa
[79:15] Sudah sampaikah kepadamu (ya Muhammad) kisah Musa. English: Has not there come to you the story of Musa?

16:79

idz naadaahu rabbuhu bialwaadi almuqaddasi thuwaan
[79:16]
Tatkala Tuhannya memanggilnya di lembah suci ialah Lembah Thuwa; English: When his Lord called upon him in the holy valley, twice,

17:79

idzhab ilaa fir'awna innahu thaghaa
[79:17] "Pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas, English: Go to Firon, surely he has become inordinate.

18:79

faqul hal laka ilaa an tazakkaa
[79:18] dan katakanlah (kepada Fir'aun): "Adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri (dari kesesatan)".
English: Then say: Have you (a desire) to purify yourself:

19:79

wa-ahdiyaka ilaa rabbika fatakhsyaa
[79:19] Dan kamu akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar supaya kamu takut kepada-Nya?"
English: And I will guide you to your Lord so that you should fear.

20:79

fa-araahu al-aayata alkubraa
[79:20] Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mu'jizat yang besar. English: So he showed him the mighty sign.

21:79

fakadzdzaba wa'ashaa
[79:21] Tetapi Fir'aun mendustakan dan mendurhakai. English: But he rejected (the truth) and disobeyed.

22:79

tsumma adbara yas'aa
[79:22] Kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang (Musa). English: Then he went back hastily.

23:79

fahasyara fanaadaa
[79:23] Maka dia mengumpulkan (pembesar-pembesarnya) lalu berseru memanggil kaumnya. English: Then he gathered (men) and called out.

24:79

faqaala anaa rabbukumu al-a'laa
[79:24] (Seraya) berkata:"Akulah tuhanmu yang paling tinggi". English: Then he said: I am your lord, the most high.

25:79

fa-akhadzahu allaahu nakaala al-aakhirati waal-uulaa
[79:25] Maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan azab di dunia. English: So Allah seized him with the punishment of the hereafter and the former life.

26:79

inna fii dzaalika la'ibratan liman yakhsyaa
[79:26] Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut (kepada Tuhannya).
English: Most surely there is in this a lesson to him who fears.

27:79

a-antum asyaddu khalqan ami alssamaau banaahaa
[79:27] Apakah kamu lebih sulit penciptaanya ataukah langit? Allah telah membinanya,
English: Are you the harder to create or the heaven? He made it.

28:79

rafa'a samkahaa fasawwaahaa
[79:28] Dia meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya, English: He raised high its height, then put it into a right good state.

29:79

wa-aghthasya laylahaa wa-akhraja dhuhaahaa
[79:29] dan Dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang.
English: And He made dark its night and brought out its light.

30:79

waal-ardha ba'da dzaalika dahaahaa
[79:30] Dan bumi sesudah itu dihamparkan-Nya. English: And the earth, He expanded it after that.

31:79

akhraja minhaa maa-ahaa wamar'aahaa
[79:31] Ia memancarkan daripadanya mata airnya, dan (menumbuhkan) tumbuh-tumbuhannya.
English: He brought forth from it its water and its pasturage.

32:79

waaljibaala arsaahaa
[79:32] Dan gunung-gunung dipancangkan-Nya dengan teguh, English: And the mountains, He made them firm,

33:79

mataa'an lakum wali-an'aamikum
[79:33] (semua itu) untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu. English: A provision for you and for your cattle.

34:79

fa-idzaa jaa-ati alththaammatu alkubraa
[79:34] Maka apabila malapetaka yang sangat besar (hari kiamat) telah datang. English: But when the great predominating calamity comes;

35:79

yawma yatadzakkaru al-insaanu maa sa'aa
[79:35] Pada hari (ketika) manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya,
English: The day on which man shall recollect what he strove after,

36:79

waburrizati aljahiimu liman yaraa
[79:36] dan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat.
English
: And the hell shall be made manifest to him who sees

37:79

fa-ammaa man thaghaa
[79:37] Adapun orang yang melampaui batas, English: Then as for him who is inordinate,

38:79

waaatsara alhayaata alddunyaa
[79:38] dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, English: And prefers the life of this world,

39:79

fa-inna aljahiima hiya alma/waa
[79:39] maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggal(nya). English: Then surely the hell, that is the abode.

40:79

wa-amaa man khaafa maqaama rabbihi wanahaa alnnafsa 'ani alhawaa
[79:40] Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya,
English: And as for him who fears to stand in the presence of his Lord and forbids the soul from low desires,


41:79

fa-inna aljannata hiya alma/waa
[79:41] maka sesungguhnya syurgalah tempat tinggal(nya). English: Then surely the garden -- that is the abode.

42:79

yas-aluunaka 'ani alssaa'ati ayyaana mursaahaa
[79:42] (Orang-orang kafir) bertanya kepadamu (Muhammad) tentang hari kebangkitan, kapankah terjadinya?
English: They ask you about the hour, when it will come.

43:79

fiima anta min dzikraahaa
[79:43] Siapakah kamu (maka) dapat menyebutkan (waktunya)? English: About what! You are one to remind of it.

44:79

ilaa rabbika muntahaahaa
[79:44] Kepada Tuhanmulah dikembalikan kesudahannya (ketentuan waktunya). English: To your Lord is the goal of it.

45:79

innamaa anta mundziru man yakhsyaahaa
[79:45] Kamu hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya (hari berbangkit) English: You are only a warner to him who would fear it.

46:79

ka-annahum yawma yarawnahaa lam yalbatsuu illaa 'asyiyyatan aw dhuhaahaa
[79:46] Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal (di dunia) melainkan (sebentar saja) di waktu sore atau pagi hari1554.
English: On the day that they see it, it will be as though they had not tarried but the latter part of a day or the early part of it.


Tidak ada komentar: