Qori & Qori'ah

Qari Timur Tengah (Video) : Abdurahman Sudais (QS.6,31,35,37 - 39,41 ,42,45,47,54-59, 63-66,70,72,74,77,89,95,103-105,113), Ahmad Saud (QS. 24,33,52,73,) Abu Bakr Al-Shatery (QS. 10,70), Ahmad Nuaina (QS 16), Abdul Wali al-Arkani (QS. 68,69), Abdul Baset Abd Samad (QS.8,9,11,12,14,15,28,36,46,50,67,74,81,86,88,93,96,97,110), Abdel Alim (QS. 3), Al-Qitami (QS 6), Abdul Basid Kurdish (QS.74,76), Abd Aziz Al Ahmed (QS 34), Antar Said Musallim (QS 92), Abdul Wahhab Al Tantawy (QS 76,82), Fadh Al Kanderi (QS.1,9,38), Hindawi (QS. 112), Khamees al-Zahrani (QS .35), Maher Al Mugaily (QS. 2,13), Muhammed Tusi (QS 21), Mohammed Al-Mohysani (QS 29), Mishary Rashid Al-Afasy (QS.5,16,23,24,32,41,43,53,75,85,94,100,112), Mustafa Ismail (QS 66), Mahmood Bukhari QS(93), Saad Ghamdi (QS,44,67,102), Seyyid mütevelli (QS .3), Saad Nomani (QS. 5), Sheikh su'ud (QS.5,46,60,61,62), , Sheikh Ahmed bin Ajmi (QS.6,91), Salah Bukhatir (QS. 22,30,71), Sheikh Jebril (QS.27,111),Salem Al Afghan QS(90), Tawfeeq As-Sayegh (QS 7), Yassir Alfilkawi (QS 8)

Qari Indonesia (Video) : H. Muammar ZA (QS. 4,78,79,80,82,83,84,87,99)

Qari’ah (Video) : Somaya Abdul Aziz (QS.89,91,96)

Tafsir Al Misbah Quraish Shihab (Video) : QS (89,92, 103, 104, 107, 108, 113, 114)

Minggu, 15 Juni 2008

QS.54 Al-Qamar (bulan)

Surat Makkiyah (turun di Mekah), 55 ayat.
Nama "Al-Qamar" diambil dari kata "Al Qamar" yang terdapat pada ayat pertama surat ini. Pada ayat ini diterangkan tentang terbelahnya bulan sebagai mukjizat nabi Muhammad Saw.

Video : Bacaan QS.54 Al Qamar, ayat 1 - 55.
Qari : Abdul Rahman As Sudais (Mekah).

1:1

bismi allaahi alrrahmaani alrrahiimi
[1:1] Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
English: In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful.

1:54

iqtarabati alssaa'atu wainsyaqqa alqamaru
[54:1]
Telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan1435. English: The hour drew nigh and the moon did rend asunder.

2:54

wa-in yaraw aayatan yu'ridhuu wayaquuluu sihrun mustamirrun
[54:2]
Dan jika mereka (orang-orang musyrikin) melihat suatu tanda (mu'jizat), mereka berpaling dan berkata: "(Ini adalah) sihir yang terus menerus".
English: And if they see a miracle they turn aside and say: Transient magic.

3:54

wakadzdzabuu waittaba'uu ahwaa-ahum wakullu amrin mustaqirrun
[54:3]
Dan mereka mendutakan (Nabi) dan mengikuti hawa nafsu mereka, sedang tiap-tiap urusan telah ada ketetapannya1436
English: And they call (it) a lie, and follow their low desires; and every affair has its appointed term.

4:54

walaqad jaa-ahum mina al-anbaa-i maa fiihi muzdajarun
[54:4]
Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka beberapa kisah yang di dalamnya terdapat cegahan (dari kekafiran).
English: And certainly some narratives have come to them wherein is prevention --

5:54

hikmatun baalighatun famaa tughnii alnnudzuru
[54:5]
Itulah suatu hikmah yang sempurna maka peringatan-peringatan itu tidak berguna (bagi mereka).
English: Consummate wisdom -- but warnings do not avail;

6:54

fatawalla 'anhum yawma yad'u alddaa'i ilaa syay-in nukurin
[54:6]
Maka berpalinglah kamu dari mereka. (Ingatlah) hari (ketika) seorang penyeru (malaikat) menyeru kepada sesuatu yang tidak menyenangkan (hari pembalasan),
English: So turn (your) back on them (for) the day when the inviter shall invite them to a hard task,

7:54

khusysya'an abshaaruhum yakhrujuuna mina al-ajdaatsi ka-annahum jaraadun muntasyirun
[54:7]
sambil menundukkan pandangan-pandangan mereka keluar dari kuburan seakan-akan mereka belalang yang beterbangan
English: Their eyes cast down, going forth from their graves as if they were scattered locusts,

8:54

muhthi'iina ilaa alddaa'i yaquulu alkaafiruuna haadzaa yawmun 'asirun
[54:8]
mereka datang dengan cepat kepada penyeru itu. Orang-orang kafir berkata: "Ini adalah hari yang berat."
English: Hastening to the inviter. The unbelievers shall say: This is a hard day.

9:54

kadzdzabat qablahum qawmu nuuhin fakadzdzabuu 'abdanaa waqaaluu majnuunun waizdujira
[54:9]
Sebelum mereka, telah mendustakan (pula) kamu Nuh, maka mereka mendustakan hamba Kami (Nuh) dan mengatakan: "Dia seorang gila dan dia sudah pernah diberi ancaman).
English: Before them the people of Nuh rejected, so they rejected Our servant and called (him) mad, and he was driven away.

10:54

fada'aa rabbahu annii maghluubun faintashir
[54:10] Maka dia mengadu kepada Tuhannya: "bahwasanya aku ini adalah orang yang dikalahkan, oleh sebab itu menangkanlah (aku)."
English: Therefore he called upon his Lord: I am overcome, come Thou then to help.

11:54

fafatahnaa abwaaba alssamaa-i bimaa-in munhamirin
[54:11]
Maka Kami bukakan pintu-pintu langit dengan (menurunkan) air yang tercurah.
English: So We opened the gates of the cloud with water pouring

12:54

wafajjarnaa al-ardha 'uyuunan failtaqaa almaau 'alaa amrin qad qudira
[54:12]
Dan Kami jadikan bumi memancarkan mata air-mata air, maka bertemulah air-air itu untuk suatu urusan yang sungguh telah ditetapkan.
English: And We made water to flow forth in the land in springs, so the water gathered together according to a measure already ordained.

13:54

wahamalnaahu 'alaa dzaati alwaahin wadusurin
[54:13]
Dan Kami angkut Nuh ke atas (bahtera) yang terbuat dari papan dan paku,
English: And We bore him on that which was made of planks and nails

14:54

tajrii bi-a'yuninaa jazaa-an liman kaana kufira
[54:14]
Yang berlayar dengan pemeliharaan Kami sebagai belasan bagi orang-orang yang diingkari (Nuh).
English
: Sailing, before Our eyes, a reward for him who was denied.

15:54

walaqad taraknaahaa aayatan fahal min muddakirin
[54:15]
Dan sesungguhnya telah Kami jadikan kapal itu sebagai pelajaran, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
English: And certainly We left it as a sign, but is there anyone who

16:54

fakayfa kaana 'adzaabii wanudzuri
[54:16]
Maka alangkah dahsyatnya azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku.
English
: How (great) was then My punishment and My warning!

17:54

walaqad yassarnaa alqur-aana lildzdzikri fahal min muddakirin
[54:17]
Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al-Quraan untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran?
English: And certainly We have made the Quran easy for remembrance, but is there anyone who will mind?

18:54

kadzdzabat 'aadun fakayfa kaana 'adzaabii wanudzuri
[54:18]
Kaum 'Aad pun mendustakan(pula). Maka alangkah dahsyatnya azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku.
English: Ad treated (the truth) as a lie, so how (great) was My punishment and My warning!

19:54

innaa arsalnaa 'alayhim riihan sharsharan fii yawmi nahsin mustamirrin
[54:19]
Sesungguhnya Kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang sangat kencang pada hari nahas yang terus menerus,
English: Surely We sent on them a tornado in a day of bitter ill-luck

20:54

tanzi'u alnnaasa ka-annahum a'jaazu nakhlin munqa'irin
[54:20]
yang menggelimpangkan manusia seakan-akan mereka pokok korma yang tumbang.
English: Tearing men away as if they were the trunks of palm-trees torn up.

21:54

fakayfa kaana 'adzaabii wanudzuri
[54:21]
Maka alangkah dahsyatnya azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku.
English
: How (great) was then My punishment and My warning!

22:54

walaqad yassarnaa alqur-aana lildzdzikri fahal min muddakirin
[54:22]
Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al Quraan untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran?
English: And certainly We have made the Quran easy for remembrance, but is there anyone who will mind?

23:54

kadzdzabat tsamuudu bialnnudzuri
[54:23]
Kaum Tsamudpun telah mendustakan ancaman-ancaman (itu).
English: Samood rejected the warning.

24:54

faqaaluu abasyaran minnaa waahidan nattabi'uhu innaa idzan lafii dhalaalin wasu'urin
[54:24]
Maka mereka berkata: "Bagaimana kita akan mengikuti seorang manusia (biasa) di antara kita?" Sesungguhnya kalau kita begitu benar-benar berada dalam keadaan sesat dan gila".
English: So they said: What! a single mortal from among us! Shall we follow him? Most surely we shall in that case be in sure error and distress:

25:54

aulqiya aldzdzikru 'alayhi min bayninaa bal huwa kadzdzaabun asyirun
[54:25]
Apakah wahyu itu diturunkan kepadanya di antara kita? Sebenarnya dia adalah seorang yang amat pendusta lagi sombong.
English: Has the reminder been made to light upon him from among us? Nay! he is an insolent liar!

26:54

saya'lamuuna ghadan mani alkadzdzaabu al-asyiru
[54:26]
Kelak mereka akan mengetahui siapakah yang sebenarnya amat pendusta lagi sombong.
English: Tomorrow shall they know who is the liar, the insolent one.

27:54

innaa mursiluu alnnaaqati fitnatan lahum fairtaqibhum waisthabir
[54:27] Sesungguhnya Kami akan mengirimkan unta betina sebagai cobaan bagi mereka, maka tunggulah (tindakan) mereka dan bersabarlah.
English: Surely We are going to send the she-camel as a trial for them; therefore watch them and have patience.

28:54

wanabbi/hum anna almaa-a qismatun baynahum kullu syirbin muhtadharun
[54:28]
Dan beritakanlah kepada mereka bahwa sesungguhnya air itu terbagi antara mereka (dengan unta betina itu); tiap-tiap giliran minum dihadiri (oleh yang punya giliran)1437
English: And inform them that the water is shared between them; every share of the water shall be regulated.

29:54

fanaadaw shaahibahum fata'aataa fa'aqara
[54:29]
Maka mereka memanggil kawannya, lalu kawannya menangkap (unta itu) dan membunuhnya.
English: But they called their companion, so he took (the sword) and slew (her).

30:54

fakayfa kaana 'adzaabii wanudzuri
[54:30]
Alangkah dahsyatnya azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku.
English: How (great) was then My punishment and My warning!

31:54

innaa arsalnaa 'alayhim shayhatan waahidatan fakaanuu kahasyiimi almuhtazhiri
[54:31]
Sesungguhnya Kami menimpakan atas mereka satu suara yang keras mengguntur, maka jadilah mereka seperti rumput kering (yang dikumpulkan oleh) yang punya kandang binatang.
English: Surely We sent upon them a single cry, so they were like the dry fragments of trees which the maker of an enclosure collects.

32:54

walaqad yassarnaa alqur-aana lildzdzikri fahal min muddakirin
[54:32]
Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al Quraan untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran?
English: And certainly We have made the Quran easy for remembrance, but is there anyone who will mind?

33:54

kadzdzabat qawmu luuthin bialnnudzuri
[54:33]
Kaum Luth-pun telah mendustakan ancaman-ancaman (nabinya). English: The people of Lut treated the warning. as a lie.

34:54

innaa arsalnaa 'alayhim hasiban illaa aala luuthin najjaynaahum bisaharin
[54:34]
Sesungguhnya Kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang membawa batu-batu (yang menimpa mereka), kecuali keluarga Luth. Mereka Kami selamatkan sebelum fajar menyingsing,
English: Surely We sent upon them a stonestorm, except Lut's followers; We saved them a little before daybreak,

35:54

ni'matan min 'indinaa kadzaalika najzii man syakara
[54:35]
sebagai ni'mat dari Kami. Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur,
English: A favor from Us; thus do We reward him who gives thanks.

36:54

walaqad andzarahum bathsyatanaa fatamaaraw bialnnudzuri
[54:36]
Dan sesungguhnya dia (Luth) telah memperingatkan mereka akan azab-azab Kami, maka mereka mendustakan ancaman-ancaman itu.
English: And certainly he warned them of Our violent seizure, but they obstinately disputed the warning.

37:54

walaqad raawaduuhu 'an dhayfihi fathamasnaa a'yunahum fadzuuquu 'adzaabii wanudzuri
[54:37]
Dan sesungguhnya mereka telah membujuknya (agar menyerahkan) tamnuya (kepada mereka), lalu Kami butakan mata mereka, maka rasakanlah azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku.
English: And certainly they endeavored to turn him from his guests, but We blinded their eyes; so taste My chastisement and My warning.

38:54

walaqad shabbahahum bukratan 'adzaabun mustaqirrun
[54:38]
Dan sesungguhnya pada esok harinya mereka ditimpa azab yang kekal.
English: And certainly a lasting chastisement overtook them in the morning.

39:54

fadzuuquu 'adzaabii wanudzuri
[54:39]
Maka rasakanlah azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku1438. English: So taste My chastisement and My warning.

40:54

walaqad yassarnaa alqur-aana lildzdzikri fahal min muddakirin
[54:40]
Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al Quraan untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran?
English: And certainly We have made the Quran easy for remembrance, but is there anyone who will mind?

41:54

walaqad jaa-a aala fir'awna alnnudzuru
[54:41]
Dan sesungguhnya telah datang kepada kaum Fir'aun ancaman-ancaman.
English: And certainly the warning came to Firon's people.

42:54

kadzdzabuu bi-aayaatinaa kullihaa fa-akhadznaahum akhdza 'aziizin muqtadirin
[54:42]
Mereka mendustakan mu'jizat kami semuanya, lalu Kami azab mereka sebagai azab dari Yang Maha Perkasa lagi Maha Kuasa1439
English: They rejected all Our communications, so We overtook them after the manner of a Mighty, Powerful One.

43:54

akuffaarukum khayrun min ulaa-ikum am lakum baraa-atun fii alzzuburi
[54:43]
Apakah orang-orang kafirmu (hai kaum musyrikin) lebih baik dari mereka itu, atau apakah kamu telah mempunyai jaminan kebebasan (dari azab) dalam Kitab-kitab yang dahulu1440
English: Are the unbelievers of yours better than these, or is there an exemption for you in the scriptures?

44:54

am yaquuluuna nahnu jamii'un muntashirun
[54:44]
Atau apakah mereka mengatakan: "Kami adalah satu golongan yang bersatu yang pasti menang."
English: Or do they say: We are a host allied together to help each other?

45:54

sayuhzamu aljam'u wayuwalluuna alddubura
[54:45]
Golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang.
English
: Soon shall the hosts be routed, and they shall turn (their) backs.

46:54

bali alssaa'atu maw'iduhum waalssaa'atu adhaa wa-amarru
[54:46]
Sebenarnya hari kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka dan kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit.
English: Nay, the hour is their promised time, and the hour shall be most grievous and bitter.

47:54

inna almujrimiina fii dhalaalin wasu'urin
[54:47]
Sesungguhnya orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan (di dunia) dan dalam neraka.
English: Surely the guilty are in error and distress.

48:54

yawma yushabuuna fii alnnaari 'alaa wujuuhihim dzuuquu massa saqara
[54:48]
(Ingatlah) pada hari mereka diseret ke neraka atas muka mereka. (Dikatakan kepada mereka): "Rasakanlah sentuhan api neraka!"
English: On the day when they shall be dragged upon their faces into the fire; taste the touch of hell.

49:54

innaa kulla syay-in khalaqnaahu biqadarin
[54:49]
Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran.
English: Surely We have created everything according to a measure.

50:54

wamaa amrunaa illaa waahidatun kalamhin bialbashari
[54:50]
Dan perintah Kami hanyalah satu perkataan seperti kejapan mata.
English: And Our command is but one, as the twinkling of an eye.

51:54

walaqad ahlaknaa asyyaa'akum fahal min muddakirin
[54:51]
Dan sesungguhnya telah Kami binasakan orang yang serupa dengan kamu. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
English: And certainly We have already destroyed the likes of you, but is there anyone who will mind?

52:54

wakullu syay-in fa'aluuhu fii alzzuburi
[54:52]
Dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam buku-buku catatan1441
English: And everything they have done is in the writings.

53:54

wakullu shaghiirin wakabiirin mustatharun
[54:53]
Dan segala (urusan) yang kecil maupun yang besar adalah tertulis.
English: And everything small and great is written down.

54:54

inna almuttaqiina fii jannaatin wanaharin
[54:54]
Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu di dalam taman-taman dan sungai-sungai,
English: Surely those who guard (against evil) shall be in gardens and rivers,

55:54

fii maq'adi shidqin 'inda maliikin muqtadirin
[54:55]
di tempat yang disenangi1442 di sisi Tuhan Yang Berkuasa.
English: In the seat of honor with a most Powerful King.

Tidak ada komentar: