Qori & Qori'ah

Qari Timur Tengah (Video) : Abdurahman Sudais (QS.6,31,35,37 - 39,41 ,42,45,47,54-59, 63-66,70,72,74,77,89,95,103-105,113), Ahmad Saud (QS. 24,33,52,73,) Abu Bakr Al-Shatery (QS. 10,70), Ahmad Nuaina (QS 16), Abdul Wali al-Arkani (QS. 68,69), Abdul Baset Abd Samad (QS.8,9,11,12,14,15,28,36,46,50,67,74,81,86,88,93,96,97,110), Abdel Alim (QS. 3), Al-Qitami (QS 6), Abdul Basid Kurdish (QS.74,76), Abd Aziz Al Ahmed (QS 34), Antar Said Musallim (QS 92), Abdul Wahhab Al Tantawy (QS 76,82), Fadh Al Kanderi (QS.1,9,38), Hindawi (QS. 112), Khamees al-Zahrani (QS .35), Maher Al Mugaily (QS. 2,13), Muhammed Tusi (QS 21), Mohammed Al-Mohysani (QS 29), Mishary Rashid Al-Afasy (QS.5,16,23,24,32,41,43,53,75,85,94,100,112), Mustafa Ismail (QS 66), Mahmood Bukhari QS(93), Saad Ghamdi (QS,44,67,102), Seyyid mütevelli (QS .3), Saad Nomani (QS. 5), Sheikh su'ud (QS.5,46,60,61,62), , Sheikh Ahmed bin Ajmi (QS.6,91), Salah Bukhatir (QS. 22,30,71), Sheikh Jebril (QS.27,111),Salem Al Afghan QS(90), Tawfeeq As-Sayegh (QS 7), Yassir Alfilkawi (QS 8)

Qari Indonesia (Video) : H. Muammar ZA (QS. 4,78,79,80,82,83,84,87,99)

Qari’ah (Video) : Somaya Abdul Aziz (QS.89,91,96)

Tafsir Al Misbah Quraish Shihab (Video) : QS (89,92, 103, 104, 107, 108, 113, 114)

Rabu, 18 Juni 2008

QS.13 Ar-Ra'd (guruh)

Surat Makkiyah (turun di Mekah), 43 ayat.
Penamaan "Ar-Ra'd" yang berarti "guruh" karena ayat 13 surat ini Allah berfirman yang artinya "Dan guruh itu bertasbih sambil memuji-Nya", menunjukan sifat kesucian dan kesempurnaan Allah Swt, dan lagi sesuai sifat Alquran yang mengandung ancaman dan harapan, maka demikian pulalah halnya bunyi guruh itu menimbulkan kecemasan dan harapan kepada manusia. Isi yang terpenting dari surat ini adalah bahwa bimbingan Allah kepada mahlu-Nya berkaitan erat dengan hukum sebab akibat. bagi Allah swt tidak ada pilih kasih dalam menetapkan hukuman. Balasan atau hukuman adalah akibat dari ketaatan atau keingkaran terhadap humu Allah.

Video.1 : Bacaan QS.13 Ar-Ra'd, ayat 1 - 18.
Qori : Sheikh Mahir Al-Muaiqly (Mekah)


Video.2 : Bacaan QS.13 Ar-Ra'd, ayat 19 - 43.
Qori : Sheikh Mahir Al-Muaiqly (Mekah)


Video.3 : Bacaan QS.13 Ar-Ra'd, ayat 1 - 43.
Qori :

1:1

bismi allaahi alrrahmaani alrrahiimi
[1:1]
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.1
English
: In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful.

1:13

alif-laam-miim-raa tilka aayaatu alkitaabi waalladzii unzila ilayka min rabbika alhaqqu walaakinna aktsara alnnaasi laa yu/minuuna
[13:1]
Alif laam miim raa764. Ini adalah ayat-ayat Al Kitab (Al Quraan). Dan Kitab yang diturunkan kepadamu daripada Tuhanmu itu adalah benar: akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman (kepadanya).

English: Alif Lam Mim Ra. These are the verses of the Book; and that which is revealed to you from your Lord is the truth, but most people do not believe.

2:13

allaahu alladzii rafa'a alssamaawaati bighayri 'amadin tarawnahaa tsumma istawaa 'alaaal'arsyi wasakhkhara alsysyamsa waalqamara kullun yajrii li-ajalin musamman yudabbiru al-amra yufashshilu al-aayaati la'allakum biliqaa-i rabbikum tuuqinuuna
[13:2]
Allah-lah Yang meninggikan langit tanpa tiang (sebagaimana) yang kamu lihat, kemudian Dia bersemayam di atas 'Arasy, dan menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing beredar hingga waktu yang ditentukan. Allah mengatur urusan (makhluk-Nya), menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya), supaya kamu meyakini pertemuan (mu) dengan Tuhanmu.

English: Allah is He Who raised the heavens without any pillars that you see, and He is firm in power and He made the sun and the moon subservient (to you); each one pursues its course to an appointed time; He regulates the affair, making clear the signs that you may be certain of meeting your Lord.

3:13

wahuwa alladzii madda al-ardha waja'ala fiihaa rawaasiya wa-anhaaran wamin kulli altstsamaraati ja'ala fiihaa zawjayni itsnayni yughsyii allayla alnnahaara inna fii dzaalika laaayaatin liqawmin yatafakkaruuna
[13:3]
Dan Dia-lah Tuhan yang membentangkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai padanya. Dan menjadikan padanya semua buah-buahan berpasang-pasangan765, Allah menutupkan malam kepada siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.

English: And He it is Who spread the earth and made in it firm mountains and rivers, and of all fruits He has made in it two kinds; He makes the night cover the day; most surely there are signs in this for a people who reflect.

4:13

wafii al-ardhi qitha'un mutajaawiraatun wajannaatun min a'naabin wazar'un wanakhiilun shinwaanun waghayru shinwaanin yusqaa bimaa-in waahidin wanufadhdhilu ba'dhahaa 'alaadhin fii alukuli inna fii dzaalika laaayaatin liqawmin ya'qiluuna
[13:4] Dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan, dan kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman dan pohon korma yang bercabang dan yang tidak bercabang, disirami dengan air yang sama. Kami melebihkan sebahagian tanam-tanaman itu atas sebahagian yang lain tentang rasanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.

English: And in the earth there are tracts side by side and gardens of grapes and corn and palm trees having one root and (others) having distinct roots -- they are watered with one water, and We make some of them excel others in fruit; most surely there are signs in this for a people who understand.

5:13

wa-in ta'jab fa'ajabun qawluhum a-idzaa kunnaa turaaban a-innaa lafii khalqin jadiidin ulaa-ika alladziina kafaruu birabbihim waulaa-ika al-aghlaalu fii a'naaqihim waulaa-ika ash-haabu alnnaari hum fiihaa khaaliduuna

[13:5] Dan jika (ada sesuatu) yang kamu herankan, maka yang patut mengherankan adalah ucapan mereka: "Apabila kami telah menjadi tanah, apakah kami sesungguhnya akan (dikembalikan) menjadi makhluk yang baru?" Orang-orang itulah yang kafir kepada Tuhannya; dan orang-orang itulah (yang dilekatkan) belenggu di lehernya; mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

English: And if you would wonder, then wondrous is their saying: What! when we are dust, shall we then certainly be in a new creation? These are they who disbelieve in their Lord, and these have chains on their necks, and they are the inmates of the fire; in it they shall abide.

6:13

wayasta'jiluunaka bialssayyi-ati qabla alhasanati waqad khalat min qablihimu almatsulaatu wa-inna rabbaka ladzuu maghfiratin lilnnaasi 'alaa zhulmihim wa-inna rabbaka lasyadiidu al'iqaabi

[13:6] Mereka meminta kepadamu supaya disegerakan (datangnya) siksa, sebelum (mereka meminta) kebaikan766, padahal telah terjadi bermacam-macam contoh siksa sebelum mereka. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mempunyai ampunan (yang luas) bagi manusia sekalipun mereka zalim, dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar sangat keras siksanya.

English: And they ask you to hasten on the evil before the good, and indeed there have been exemplary punishments before them; and most surely your Lord is the Lord of forgiveness to people, notwithstanding their injustice; and most surely your Lord is severe in requiting (evil).

7:13

wayaquulu alladziina kafaruu lawlaa unzila 'alayhi aayatun min rabbihi innamaa anta mundzirun walikulli qawmin haadin
[13:7]
Orang-orang yang kafir berkata: "Mengapa tidak diturunkan kepadanya (Muhammad) suatu tanda (kebesaran) dari Tuhannya?" Sesungguhnya kamu hanyalah seorang pemberi peringatan; dan bagi tiap-tiap kaum ada orang yang memberi petunjuk.

English: And those who disbelieve say: Why has not a sign been sent down upon him from his Lord? You are only a warner and (there is) a guide for every people.

8:13

allaahu ya'lamu maa tahmilu kullu untsaa wamaa taghiidhu al-arhaamu wamaa tazdaadu wakullu syay-in 'indahu bimiqdaarin
[13:8]
Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, dan kandungan rahim yang kurang sempurna dan yang bertambah. Dan segala sesuatu pada sisi-Nya ada ukurannya.

English: Allah knows what every female bears, and that of which the wombs fall short of completion and that in which they increase; and there is a measure with Him of everything.

9:13

'aalimu alghaybi waalsysyahaadati alkabiiru almuta'aali
[13:9]
Yang mengetahui semua yang ghaib dan yang nampak; Yang Maha Besar lagi Maha Tinggi.

English: The knower of the unseen and the seen, the Great, the Most High.

10:13

sawaaun minkum man asarra alqawla waman jahara bihi waman huwa mustakhfin biallayli wasaaribun bialnnahaari
[13:10]
Sama saja (bagi Tuhan), siapa diantaramu yang merahasiakan ucapannya, dan siapa yang berterus-terang dengan ucapan itu, dan siapa yang bersembunyi di malam hari dan yang berjalan (menampakkan diri) di siang hari.

English: Alike (to Him) among you is he who conceals (his) words and he who speaks them openly, and he who hides himself by night and (who) goes forth by day.

11:13

lahu mu'aqqibaatun min bayni yadayhi wamin khalfihi yahfazhuunahu min amri allaahi inna allaaha laa yughayyiru maa biqawmin hattaa yughayyiruu maa bi-anfusihim wa-idzaa araada allaahu biqawmin suu-an falaa maradda lahu wamaa lahum min duunihi min waalin
[13:11]
Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah767. Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan768 yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

English: For his sake there are angels following one another, before him and behind him, who guard him by Allah's commandment; surely Allah does not change the condition of a people until they change their own condition; and when Allah intends evil to a people, there is no averting it, and besides Him they have no protector.

12:13

huwa alladzii yuriikumu albarqa khawfan wathama'an wayunsyi-u alssahaaba altstsiqaala
[13:12]
Dia-lah Tuhan yang memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan, dan Dia mengadakan awan mendung.

English: He it is Who shows you the lightning causing fear and hope and (Who) brings up the heavy cloud.

13:13

wayusabbihu alrra'du bihamdihi waalmalaa-ikatu min khiifatihi wayursilu alshshawaa'iqa fayushiibu bihaa man yasyaau wahum yujaadiluuna fii allaahi wahuwa syadiidu almihaali
[13:13]
Dan guruh itu bertasbih dengan memuji Allah, (demikian pula) para malaikat karena takut kepada-Nya, dan Allah melepaskan halilintar, lalu menimpakannya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan mereka berbantah-bantahan tentang Allah, dan Dia-lah Tuhan Yang Maha keras siksa-Nya.

English: And the thunder declares His glory with His praise, and the angels too for awe of Him; and He sends the thunderbolts and smites with them whom He pleases, yet they dispute concerning Allah, and He is mighty in prowess.

14:13

lahu da'watu alhaqqi waalladziina yad'uuna min duunihi laa yastajiibuuna lahum bisyay-in illaaaasithi kaffayhi ilaa almaa-i liyablugha faahu wamaa huwa bibaalighihi wamaa du'aau alkaafiriina illaa fii dhalaalin
[13:14] Hanya bagi Allah-lah (hak mengabulkan) do'a yang benar. Dan berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat memperkenankan sesuatupun bagi mereka, melainkan seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air supaya sampai air ke mulutnya, padahal air itu tidak dapat sampai ke mulutnya769. Dan do'a (ibadat) orang-orang kafir itu, hanyalah sia-sia belaka.

English: To Him is due the true prayer; and those whom they pray to besides Allah give them no answer, but (they are) like one who stretches forth his two hands towards water that it may reach his mouth, but it will not reach it; and the prayer of the unbelievers is only in error.

15:13

walillaahi yasjudu man fii alssamaawaati waal-ardhi thaw'an wakarhan wazhilaaluhum bialghuduwwi waal-aasaali
[13:15]
Hanya kepada Allah-lah sujud (patuh) segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan kemauan sendiri ataupun terpaksa (dan sujud pula) bayang-bayangnya di waktu pagi dan petang hari.

English: And whoever is in the heavens and the earth makes obeisance to Allah only, willingly and unwillingly, and their shadows too at morn and eve.

16:13

qul man rabbu alssamaawaati waal-ardhi quli allaahu qul afaittakhadztum min duunihi awliyaa-a laa yamlikuuna li-anfusihim naf'an walaa dharran qul hal yastawii al-a'maaalbashiiru am hal tastawii alzhzhulumaatu waalnnuuru am ja'aluu lillaahi syurakaa-a khalaquu kakhalqihi fatasyaabaha alkhalqu 'alayhim quli allaahu khaaliqu kulli syay-in wahuwa alwaahidu alqahhaaru
[13:16] Katakanlah: "Siapakah Tuhan langit dan bumi?" Jawabnya: "Allah". Katakanlah: "Maka patutkah kamu mengambil pelindung-pelindungmu dari selain Allah, padahal mereka tidak menguasai kemanfaatan dan tidak (pula) kemudharatan bagi diri mereka sendiri?". Katakanlah: "Adakah sama orang buta dan yang dapat melihat, atau samakah gelap gulita dan terang benderang; apakah mereka menjadikan beberapa sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaan-Nya sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka?" Katakanlah: "Allah adalah Pencipta segala sesuatu dan Dia-lah Tuhan Yang Maha Esa lagi Maha Perkasa".

English: Say: Who is the Lord of the heavens and the earth? -- Say: Allah. Say: Do you take then besides Him guardians who do not control any profit or harm for themselves? Say: Are the blind and the seeing alike? Or can the darkness and the light be equal? Or have they set up with Allah associates who have created creation like His, so that what is created became confused to them? Say: Allah is the Creator of all things, and He is the One, the Supreme.

17:13

anzala mina alssamaa-i maa-an fasaalat awdiyatun biqadarihaa faihtamala alssaylu zabadan raabiyan wamimmaa yuuqiduuna 'alayhi fii alnnaari ibtighaa-a hilyatin aw mataa'in zabadun mitsluhu kadzaalika yadhribu allaahu alhaqqa waalbaathila fa-ammaa alzzabadu fayadzhabu jufaa-an wa-ammaa maa yanfa'u alnnaasa fayamkutsu fii al-ardhi kadzaalika yadhribu allaahu al-amtsaala
[13:17]
Allah telah menurunkan air (hujan) dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya, maka arus itu membawa buih yang mengambang. Dan dari apa (logam) yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada (pula) buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan (bagi) yang benar dan yang bathil. Adapun buih itu, akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya; adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan770.

English: He sends down water from the cloud, then watercourses flow (with water) according to their measure, and the torrent bears along the swelling foam, and from what they melt in the fire for the sake of making ornaments or apparatus arises a scum like it; thus does Allah compare truth and falsehood; then as for the scum, it passes away as a worthless thing; and as for that which profits the people, it tarries in the earth; thus does Allah set forth parables.

18:13

lilladziina istajaabuu lirabbihimu alhusnaa waalladziina lam yastajiibuu lahu law anna lahum maa fii al-ardhi jamii'an wamitslahu ma'ahu laiftadaw bihi ulaa-ika lahum suu-u alhisaabi wama/waahum jahannamu wabi/sa almihaadu
[13:18]
Bagi orang-orang yang memenuhi seruan Tuhannya, (disediakan) pembalasan yang baik. Dan orang-orang yang tidak memenuhi seruan Tuhan, sekiranya mereka mempunyai semua (kekayaan) yang ada di bumi dan (ditambah) sebanyak isi bumi itu lagi besertanya, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan kekayaan itu. Orang-orang itu disediakan baginya hisab yang buruk dan tempat kediaman mereka ialah Jahanam dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman.

English: For those who respond to their Lord is good; and (as for) those who do not respond to Him, had they all that is in the earth and the like thereof with it they would certainly offer it for a ransom. (As for) those, an evil reckoning shall be theirs and their abode is hell, and evil is the resting-place.

19:13

afaman ya'lamu annamaa unzila ilayka min rabbika alhaqqu kaman huwa a'maa innamaadzakkaru uluu al-albaabi
[13:19] Adakah orang yang mengetahui bahwasanya apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu benar sama dengan orang yang buta? Hanyalah orang-orang yang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran,

English: Is he then who knows that what has been revealed to you from your Lord is the truth like him who is blind? Only those possessed of understanding will mind,

20:13

alladziina yuufuuna bi'ahdi allaahi walaa yanqudhuuna almiitsaaqa
[13:20]
(yaitu) orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjian,

English: Those who fulfil the promise of Allah and do not break the covenant,

21:13

waalladziina yashiluuna maa amara allaahu bihi an yuushala wayakhsyawna rabbahum wayakhaafuuna suu-a alhisaabi
[13:21]
dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan771, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk.

English: And those who join that which Allah has bidden to be joined and have awe of their Lord and fear the evil reckoning.

22:13

waalladziina shabaruu ibtighaa-a wajhi rabbihim wa-aqaamuu alshshalaata wa-anfaquu mimmaa razaqnaahum sirran wa'alaaniyatan wayadrauuna bialhasanati alssayyi-ata ulaa-ika lahum 'uqbaa alddaari
[13:22]
Dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya, mendirikan shalat, dan menafkahkan sebagian rezki yang Kami berikan kepada mereka, secara sembunyi atau terang-terangan serta menolak kejahatan dengan kebaikan; orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan (yang baik),

English: And those who are constant, seeking the pleasure of their Lord, and keep up prayer and spend (benevolently) out of what We have given them secretly and openly and repel evil with good; as for those, they shall have the (happy) issue of the abode

23:13

jannaatu 'adnin yadkhuluunahaa waman shalaha min aabaa-ihim wa-azwaajihim wadzurriyyaatihim waalmalaa-ikatu yadkhuluuna 'alayhim min kulli baabin
[13:23]
(yaitu) syurga 'Adn yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang saleh dari bapak-bapaknya, isteri-isterinya dan anak cucunya, sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu;

English: The gardens of perpetual abode which they will enter along with those who do good from among their parents and their spouses and their offspring; and the angels will enter in upon them from every gate:

24:13

salaamun 'alaykum bimaa shabartum fani'ma 'uqbaa alddaari
[13:24]
(sambil mengucapkan): "Salamun 'alaikum bima shabartum"772. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu.

English: Peace be on you because you were constant, how excellent, is then, the issue of the abode.

25:13

waalladziina yanqudhuuna 'ahda allaahi min ba'di miitsaaqihi wayaqtha'uuna maa amara allaahu bihi an yuushala wayufsiduuna fii al-ardhi ulaa-ika lahumu alla'natu walahum suu-u alddaari
[13:25]
Orang-orang yang merusak janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh dan memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan dan mengadakan kerusakan di bumi, orang-orang itulah yang memperoleh kutukan dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk (Jahannam).

English: And those who break the covenant of Allah after its confirmation and cut asunder that which Allah has ordered to be joined and make mischief in the land; (as for) those, upon them shall be curse and they shall have the evil (issue) of the abode.

26:13

allaahu yabsuthu alrrizqa liman yasyaau wayaqdiru wafarihuu bialhayaati alddunyaa wamaaalhayaatu alddunyaa fii al-aakhirati illaa mataa'un
[13:26]
Allah meluaskan rezki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan di dunia, padahal kehidupan dunia itu (dibanding dengan) kehidupan akhirat, hanyalah kesenangan (yang sedikit).

English: Allah amplifies and straightens the means of subsistence for whom He pleases; and they rejoice in this world's life, and this world's life is nothing compared with the hereafter but a temporary enjoyment.

27:13

wayaquulu alladziina kafaruu lawlaa unzila 'alayhi aayatun min rabbihi qul inna allaaha yudhillu man yasyaau wayahdii ilayhi man anaaba
[13:27]
Orang-orang kafir berkata: "Mengapa tidak diturunkan kepadanya (Muhammad) tanda (mu'jizat) dari Tuhannya?" Katakanlah: "Sesungguhnya Allah menyesatkan773 siapa yang Dia kehendaki dan menunjuki orang-orang yang bertaubat kepada-Nya",

English: And those who disbelieve say: Why is not a sign sent down upon him by his Lord? Say: Surely Allah makes him who will go astray, and guides to Himself those who turn (to Him).

28:13

alladziina aamanuu watathma-innu quluubuhum bidzikri allaahi alaa bidzikri allaahi tathma-innu alquluubu
[13:28]
(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram.

English: Those who believe and whose hearts are set at rest by the remembrance of Allah; now surely by Allah's remembrance are the hearts set at rest.

29:13

alladziina aamanuu wa'amiluu alshshaalihaati thuubaa lahum wahusnu maaabin
[13:29]
Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.

English: (As for) those who believe and do good, a good final state shall be theirs and a goodly return.

30:13

kadzaalika arsalnaaka fii ummatin qad khalat min qablihaa umamun litatluwa 'alayhimu alladzii awhaynaa ilayka wahum yakfuruuna bialrrahmaani qul huwa rabbii laa ilaaha illaa huwa 'alayhi tawakkaltu wa-ilayhi mataabi
[13:30]
Demikianlah, Kami telah mengutus kamu pada suatu umat yang sungguh telah berlalu beberapa umat sebelumnya, supaya kamu membacakan kepada mereka (Al Quraan) yang Kami wahyukan kepadamu, padahal mereka kafir kepada Tuhan Yang Maha Pemurah. Katakanlah: "Dia-lah Tuhanku tidak ada Tuhan selain Dia; hanya kepada-Nya aku bertawakkal dan hanya kepada-Nya aku bertaubat".

English: And thus We have sent you among a nation before which other nations have passed away, that you might recite to them what We have revealed to you and (still) they deny the Beneficent God. Say: He is my Lord, there is no god but He; on Him do I rely and to Him is my return.

31:13

walaw anna qur-aanan suyyirat bihi aljibaalu aw quththhi'at bihi al-ardhu aw kullima bihi almawtaa bal lillaahi al-amru jamii'an afalam yay-asi alladziina aamanuu an law yasyaau allaahu lahadaa alnnaasa jamii'an walaa yazaalu alladziina kafaruu tushiibuhum bimaashana'uu qaari'atun aw tahullu qariiban min daarihim hattaa ya/tiya wa'du allaahi inna allaaha laa yukhlifu almii'aada
[13:31]
Dan sekiranya ada suatu bacaan (kitab suci) yang dengan bacaan itu gunung-gunung dapat digoncangkan atau bumi jadi terbelah atau oleh karenanya orang-orang yang sudah mati dapat berbicara, (tentulah Al Quraan itulah dia)774. Sebenarnya segala urusan itu adalah kepunyaan Allah. Maka tidakkah orang-orang yang beriman itu mengetahui bahwa seandainya Allah menghendaki (semua manusia beriman), tentu Allah memberi petunjuk kepada manusia semuanya. Dan orang-orang yang kafir senantiasa ditimpa bencana disebabkan perbuatan mereka sendiri atau bencana itu terjadi dekat tempat kediaman mereka, sehingga datanglah janji Allah. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji.

English: And even if there were a Quran with which the mountains were made to pass away, or the earth were travelled over with it, or the dead were made to speak thereby; nay! the commandment is wholly Allah's, Have not yet those who believe known that if Allah please He would certainly guide all the people? And (as for) those who disbelieve, there will not cease to afflict them because of what they do a repelling calamity, or it will alight close by their abodes, until the promise of Allah comes about; surely Allah will not fail in (His) promise.

32:13

walaqadi istuhzi-a birusulin min qablika fa-amlaytu lilladziina kafaruu tsumma akhadztuhum fakayfa kaana 'iqaabi
[13:32]
Dan sesungguhnya telah diperolok-olokkan beberapa rasul sebelum kamu, maka Aku beri tangguh kepada orang-orang kafir itu kemudian Aku binasakan mereka. Alangkah hebatnya siksaan-Ku itu!

English: And apostles before you were certainly mocked at, but I gave respite to those who disbelieved, then I destroyed them; how then was My requital (of evil)?

33:13

afaman huwa qaa-imun 'alaa kulli nafsin bimaa kasabat waja'aluu lillaahi syurakaa-a qul sammuuhum am tunabbi-uunahu bimaa laa ya'lamu fii al-ardhi am bizhaahirin mina alqawli bal zuyyina lilladziina kafaruu makruhum washudduu 'ani alssabiili waman yudhlili allaahu famaaaadin
[13:33] Maka apakah Tuhan yang menjaga setiap diri terhadap apa yang diperbuatnya (sama dengan yang tidak demikian sifatnya)? Mereka menjadikan beberapa sekutu bagi Allah. Katakanlah: "Sebutkanlah sifat-sifat mereka itu". Atau apakah kamu hendak memberitakan kepada Allah apa yang tidak diketahui-Nya di bumi, atau kamu mengatakan (tentang hal itu) sekadar perkataan pada lahirnya saja. Sebenarnya orang-orang kafir itu dijadikan (oleh syaitan) memandang baik tipu daya mereka dan dihalanginya dari jalan (yang benar). Dan barangsiapa yang disesatkan Allah, maka baginya tak ada seorangpun yang akan memberi petunjuk.

English: Is He then Who watches every soul as to what it earns? And yet they give associates to Allah! Say: Give them a name; nay, do you mean to inform Him of what He does not know in the earth, or (do you affirm this) by an outward saying? Rather, their plans are made to appear fair-seeming to those who disbelieve, and they are kept back from the path; and whom Allah makes err, he shall have no guide.

34:13

lahum 'adzaabun fii alhayaati alddunyaa wala'adzaabu al-aakhirati asyaqqu wamaa lahum mina allaahi min waaqin
[13:34]
Bagi mereka azab dalam kehidupan dunia dan sesungguhnya azab akhirat adalah lebih keras dan tak ada bagi mereka seorang pelindungpun dari (azab) Allah.

English: They shall have chastisement in this world's life, and the chastisement of the hereafter is certainly more grievous, and they shall have no protector against Allah.

35:13

matsalu aljannati allatii wu'ida almuttaquuna tajrii min tahtihaa al-anhaaru ukuluhaaaa-imun wazhilluhaa tilka 'uqbaa alladziina ittaqaw wa'uqbaa alkaafiriina alnnaaru
[13:35] Perumpamaan syurga yang dijanjikan kepada orang-orang yang takwa ialah (seperti taman); mengalir sungai-sungai di dalamnya; buahnya tak henti-henti sedang naungannya (demikian pula). Itulah tempat kesudahan bagi orang-orang yang bertakwa, sedang tempat kesudahan bagi orang-orang kafir ialah neraka.

English: A likeness of the garden which the righteous are promised; there now beneath it rivers, its food and shades are perpetual; this is the requital of those who guarded (against evil), and the requital of the unbelievers is the fire.

36:13

waalladziina aataynaahumu alkitaaba yafrahuuna bimaa unzila ilayka wamina al-ahzaabi man yunkiru ba'dhahu qul innamaa umirtu an a'buda allaaha walaa usyrika bihi ilayhi ad'uu wa-ilayhi maaabi
[13:36]
Orang-orang yang telah Kami berikan kitab kepada mereka775 bergembira dengan kitab yang diturunkan kepadamu, dan di antara golongan-golongan (Yahudi dan Nasrani) yang bersekutu, ada yang mengingkari sebahagiannya. Katakanlah "Sesungguhnya aku hanya diperintah untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukan sesuatupun dengan Dia. Hanya kepada-Nya aku seru (manusia) dan hanya kepada-Nya aku kembali".

English: And those to whom We have given the Book rejoice in that which has been revealed to you, and of the confederates are some who deny a part of it. Say: I am only commanded that I should serve Allah and not associate anything with Him, to Him do I invite (you) and to Him is my return.

37:13

wakadzaalika anzalnaahu hukman 'arabiyyan wala-ini ittaba'ta ahwaa-ahum ba'da maa jaa-aka mina al'ilmi maa laka mina allaahi min waliyyin walaa waaqin
[13:37]
Dan demikianlah, Kami telah menurunkan Al Quraan itu sebagai peraturan (yang benar) dalam bahasa Arab776. Dan seandainya kamu mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, maka sekali-kali tidak ada pelindung dan pemelihara bagimu terhadap (siksa) Allah.

English: And thus have We revealed it, a true judgment in Arabic, and if you follow their low desires after what has come to you of knowledge, you shall not have against Allah any guardian or a protector.

38:13

walaqad arsalnaa rusulan min qablika waja'alnaa lahum azwaajan wadzurriyyatan wamaaaana lirasuulin an ya/tiya bi-aayatin illaa bi-idzni allaahi likulli ajalin kitaabun
[13:38] Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mu'jizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu)777.

English: And certainly We sent apostles before you and gave them wives and children, and it is not in (the power of) an apostle to bring a sign except by Allah's permission; for every term there is an appointment.

39:13

yamhuu allaahu maa yasyaau wayutsbitu wa'indahu ummu alkitaabi
[13:39]
Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan (apa yang Dia kehendaki), dan di sisi-Nya-lah terdapat Ummul-Kitab (Lauh mahfuzh).

English: Allah makes to pass away and establishes what He pleases, and with Him is the basis of the Book.

40:13

wa-in maa nuriyannaka ba'dha alladzii na'iduhum aw natawaffayannaka fa-innamaa 'alayka albalaaghu wa'alaynaa alhisaabu
[13:40]
Dan jika Kami perlihatkan kepadamu sebahagian (siksa) yang Kami ancamkan kepada mereka atau Kami wafatkan kamu (hal itu tidak penting bagimu) karena sesungguhnya tugasmu hanya menyampaikan saja, sedang Kami-lah yang menghisab amalan mereka.

English: And We will either let you see part of what We threaten them with or cause you to die, for only the delivery of the message is (incumbent) on you, while calling (them) to account is Our (business).

41:13

awa lam yaraw annaa na/tii al-ardha nanqushuhaa min athraafihaa waallaahu yahkumu laahukmihi wahuwa sarii'u alhisaabi
[13:41] Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya Kami mendatangi daerah-daerah (orang-orang kafir), lalu Kami kurangi daerah-daerah itu (sedikit demi sedikit) dari tepi-tepinya? Dan Allah menetapkan hukum (menurut kehendak-Nya), tidak ada yang dapat menolak ketetapan-Nya; dan Dia-lah Yang Maha cepat hisab-Nya.

English: Do they not see that We are bringing destruction upon the land by curtailing it of its sides? And Allah pronounces a doom -- there is no repeller of His decree, and He is swift to take account.

42:13

waqad makara alladziina min qablihim falillaahi almakru jamii'an ya'lamu maa taksibu kullu nafsin wasaya'lamu alkuffaaru liman 'uqbaa alddaari
[13:42]
Dan sungguh orang-orang kafir yang sebelum mereka (kafir Mekah) telah mengadakan tipu daya, tetapi semua tipu daya itu adalah dalam kekuasaan Allah. Dia mengetahui apa yang diusahakan oleh setiap diri, dan orang-orang kafir akan mengetahui untuk siapa tempat kesudahan (yang baik) itu.

English: And those before them did indeed make plans, but all planning is Allah's; He knows what every soul earns, and the unbelievers shall come to know for whom is the (better) issue of the abode.

43:13

wayaquulu alladziina kafaruu lasta mursalan qul kafaa biallaahi syahiidan baynii wabaynakum waman 'indahu 'ilmu alkitaabi
[13:43]
Berkatalah orang-orang kafir: "Kamu bukan seorang yang dijadikan Rasul". Katakanlah : "Cukuplah Allah menjadi saksi antaraku dan kamu, dan antara orang yang mempunyai ilmu Al Kitab"778.

English: And those who disbelieve say: You are not a messenger. Say: Allah is sufficient as a witness between me and you and whoever has knowledge of the Book.

Tidak ada komentar: