Qori & Qori'ah

Qari Timur Tengah (Video) : Abdurahman Sudais (QS.6,31,35,37 - 39,41 ,42,45,47,54-59, 63-66,70,72,74,77,89,95,103-105,113), Ahmad Saud (QS. 24,33,52,73,) Abu Bakr Al-Shatery (QS. 10,70), Ahmad Nuaina (QS 16), Abdul Wali al-Arkani (QS. 68,69), Abdul Baset Abd Samad (QS.8,9,11,12,14,15,28,36,46,50,67,74,81,86,88,93,96,97,110), Abdel Alim (QS. 3), Al-Qitami (QS 6), Abdul Basid Kurdish (QS.74,76), Abd Aziz Al Ahmed (QS 34), Antar Said Musallim (QS 92), Abdul Wahhab Al Tantawy (QS 76,82), Fadh Al Kanderi (QS.1,9,38), Hindawi (QS. 112), Khamees al-Zahrani (QS .35), Maher Al Mugaily (QS. 2,13), Muhammed Tusi (QS 21), Mohammed Al-Mohysani (QS 29), Mishary Rashid Al-Afasy (QS.5,16,23,24,32,41,43,53,75,85,94,100,112), Mustafa Ismail (QS 66), Mahmood Bukhari QS(93), Saad Ghamdi (QS,44,67,102), Seyyid mütevelli (QS .3), Saad Nomani (QS. 5), Sheikh su'ud (QS.5,46,60,61,62), , Sheikh Ahmed bin Ajmi (QS.6,91), Salah Bukhatir (QS. 22,30,71), Sheikh Jebril (QS.27,111),Salem Al Afghan QS(90), Tawfeeq As-Sayegh (QS 7), Yassir Alfilkawi (QS 8)

Qari Indonesia (Video) : H. Muammar ZA (QS. 4,78,79,80,82,83,84,87,99)

Qari’ah (Video) : Somaya Abdul Aziz (QS.89,91,96)

Tafsir Al Misbah Quraish Shihab (Video) : QS (89,92, 103, 104, 107, 108, 113, 114)

Senin, 16 Juni 2008

QS.48 Al-Fath (kemenangan)

Surat Madaniyah (turun di Madinah), 29 ayat.
Nama "Al-Fath" diambil dari kata "Fat-han" yang terdapat pada ayat pertama surat ini. Sebagian besar dari ayat-ayat pada surat ini menerangkan hal-hal yang berhubungan dengan kemenangan yang dicapai nabi Muhammad Saw, dalam peperangan-peperangannya.

Video : Bacaan QS.48 - Al-Fath, ayat 1 – 29.
Qari :

1:1

bismi allaahi alrrahmaani alrrahiimi
[1:1]
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
English: In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful.

1:48

innaa fatahnaa laka fathan mubiinaan
[48:1]
Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata1394,
English: Surely We have given to you a clear victory

2:48

liyaghfira laka allaahu maa taqaddama min dzanbika wamaa ta-akhkhara wayutimma ni'matahu 'alayka wayahdiyaka shiraathan mustaqiimaan
[48:2]
supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang serta menyempurnakan ni'mat-Nya atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus,
English: That Allah may forgive your community their past faults and those to follow and complete His favor to you and keep you on a right way,

3:48

wayanshuraka allaahu nashran 'aziizaan
[48:3]
dan supaya Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat (banyak).
English: And that Allah might help you with a mighty help.

4:48

huwa alladzii anzala alssakiinata fii quluubi almu/miniina liyazdaaduu iimaanan ma'a iimaanihim walillaahi junuudu alssamaawaati waal-ardhi wakaana allaahu 'aliiman hakiimaan
[48:4]
Dia-lah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mu'min supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka (yang telah ada). Dan kepunyaan Allah-lah tentara langit dan bumi1395 dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana,
English: He it is Who sent down tranquillity into the hearts of the believers that they might have more of faith added to their faith -- and Allah's are the hosts of the heavens and the earth, and Allah is Knowing, Wise --

5:48

liyudkhila almu/miniina waalmu/minaati jannaatin tajrii min tahtihaa al-anhaaru khaalidiina fiihaa wayukaffira 'anhum sayyi-aatihim wakaana dzaalika 'inda allaahi fawzan 'azhiimaan
[48:5]
supaya Dia memasukkan orang-orang mu'min laki-laki dan perempuan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya dan supaya Dia menutupi kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar di sisi Allah,
English: That He may cause the believing men and the believing women to enter gardens beneath which rivers flow to abide therein and remove from them their evil; and that is a grand achievement with Allah

6:48

wayu'adzdziba almunaafiqiina waalmunaafiqaati waalmusyrikiina waalmusyrikaati alzhzhaanniina biallaahi zhanna alssaw-i 'alayhim daa-iratu alssaw-i waghadhiba allaahu 'alayhim wala'anahum wa-a'adda lahum jahannama wasaa-at mashiiraan
[48:6]
dan supaya Dia mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran (kebinasaan) yang amat buruk dan Allah memurkai dan mengutuk mereka serta menyediakan bagi mereka neraka Jahannam. Dan (neraka Jahannam) itulah sejahat-jahat tempat kembali.
English: And (that) He may punish the hypocritical men and the hypocritical women, and the polytheistic men and the polytheistic women, the entertainers of evil thoughts about Allah. On them is the evil turn, and Allah is wroth with them and has cursed them and prepared hell for them, and evil is the resort.

7:48

walillaahi junuudu alssamaawaati waal-ardhi wakaana allaahu 'aziizan hakiimaan
[48:7]
Dan kepunyaan Allah-lah tentara langit dan bumi1396. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
English: And Allah's are the hosts of the heavens and the earth; and Allah is Mighty, Wise.

8:48

innaa arsalnaaka syaahidan wamubasysyiran wanadziiraan
[48:8]
Sesungguhnya Kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan,
English: Surely We have sent you as a witness and as a bearer of good news and as a warner,

9:48

litu/minuu biallaahi warasuulihi watu'azziruuhu watuwaqqiruuhu watusabbihuuhu bukratan wa-ashiilaan
[48:9]
supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya. Dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang.
English: That you may believe in Allah and His Apostle and may aid him and revere him; and (that) you may declare His glory, morning and evening.

10:48

inna alladziina yubaayi'uunaka innamaa yubaayi'uuna allaaha yadu allaahi fawqa aydiihim faman nakatsa fa-innamaa yankutsu 'alaa nafsihi waman awfaa bimaa 'aahada 'alayhu allaaha fasayu/tiihi ajran 'azhiimaan
[48:10]
Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah1397. Tangan Allah di atas tangan mereka1398, maka barangsiapa yang melanggar janjinya niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri dan barangsiapa menepati janjinya kepada Allah maka Allah akan memberinya pahala yang besar.
English: Surely those who swear allegiance to you do but swear allegiance to Allah; the hand of Allah is above their hands. Therefore whoever breaks (his faith), he breaks it only to the injury of his own soul, and whoever fulfills what he has covenanted with Allah, He will grant him a mighty reward.

11:48

sayaquulu laka almukhallafuuna mina al-a'raabi syaghalatnaa amwaalunaa wa-ahluunaaistaghfir lanaa yaquuluuna bi-alsinatihim maa laysa fii quluubihim qul faman yamliku lakum mina allaahi syay-an in araada bikum dharran aw araada bikum naf'an bal kaana allaahu bimaa ta'maluuna khabiiraan fa
[48:11] Orang-orang Badwi yang tertinggal (tidak turut ke Hudaibiyah) akan mengatakan: "Harta dan keluarga kami telah merintangi kami, maka mohonkanlah ampunan untuk kami"; mereka mengucapkan dengan lidahnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Katakanlah : "Maka siapakah (gerangan) yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika Dia menghendaki kemudharatan bagimu atau jika Dia menghendaki manfa'at bagimu. Sebenarnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
English: Those of the dwellers of the desert who were left behind will say to you: Our property and our families kept us busy, so ask forgiveness for us. They say with their tongues what is not in their hearts. Say: Then who can control anything for you from Allah if He intends to do you harm or if He intends to do you good; nay, Allah is Aware of what you do:

12:48

bal zhanantum an lan yanqaliba alrrasuulu waalmu/minuuna ilaa ahliihim abadan wazuyyina dzaalika fii quluubikum wazhanantum zhanna alssaw-i wakuntum qawman buuraan
[48:12]
Tetapi kamu menyangka bahwa Rasul dan orang-orang mu'min tidak sekali-kali akan kembali kepada keluarga mereka selama-lamanya dan syaitan telah menjadikan kamu memandang baik dalam hatimu persangkaan itu, dan kamu telah menyangka dengan sangkaan yang buruk dan kamu menjadi kaum yang binasa.
English: Nay! you rather thought that the Apostle and the believers would not return to their families ever, and that was made fairseeming to your hearts and you thought an evil thought and you were a people doomed to perish.

13:48

waman lam yu/min biallaahi warasuulihi fa-innaa a'tadnaa lilkaafiriina sa'iiraan
[48:13]
Dan barangsiapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya maka sesungguhnya Kami menyediakan untuk orang-orang yang kafir neraka yang bernyala-nyala.
English: And whoever does not believe in Allah and His Apostle, then surely We have prepared burning fire for the unbelievers.

14:48

walillaahi mulku alssamaawaati waal-ardhi yaghfiru liman yasyaau wayu'adzdzibu man yasyaau wakaana allaahu ghafuuran rahiimaan
[48:14]
Dan hanya kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi. Dia memberikan ampun kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan mengazab siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
English: And Allah's is the kingdom. of the heavens and the earth; He forgives whom He pleases and punishes whom He pleases, and Allah is Forgiving, Merciful.

15:48

sayaquulu almukhallafuuna idzaa inthalaqtum ilaa maghaanima lita/khudzuuhaa dzaruunaaaama allaahi qul lan tattabi'uunaa kadzaalikum qaala allaahu min qablu fasayaquuluuna bal tahsuduunanaa bal kaanuu laa yafqahuuna illaa qaliilaan nattabi'kum yuriiduuna an yubaddiluu kal
[48:15] Orang-orang Badwi yang tertinggal itu akan berkata apabila kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan1399: "Biarkanlah kami, niscaya kami mengikuti kamu"; mereka hendak merobah janji Allah. Katakanlah: "Kamu sekali-kali tidak (boleh) mengikuti kami; demikian Allah telah menetapkan sebelumnya"; mereka akan mengatakan : "Sebenarnya kamu dengki kepada kami". Bahkan mereka tidak mengerti melainkan sedikit sekali.
English: Those who are left behind will say when you set forth for the gaining of acquisitions: Allow us (that) we may follow you. They desire to change the world of Allah. Say: By no means shall you follow us; thus did Allah say before. But they will say: Nay! you are jealous of us. Nay! they do not understand but a little.

16:48

qul lilmukhallafiina mina al-a'raabi satud'awna ilaa qawmin ulii ba/sin syadiidin tuqaatiluunahum aw yuslimuuna fa-in tuthii'uu yu/tikumu allaahu ajran hasanan wa-in tatawallaw kamaa tawallaytum min qablu yu'adzdzibkum 'adzaaban aliimaan
[48:16]
Katakanlah kepada orang-orang Badwi yang tertinggal: "Kamu akan diajak untuk (memerangi) kaum yang mempunyai kekuatan yang besar, kamu akan memerangi mereka atau mereka menyerah (masuk Islam). Maka jika kamu patuhi (ajakan itu) niscaya Allah akan memberikan kepadamu pahala yang baik dan jika kamu berpaling sebagaimana kamu telah berpaling sebelumnya, niscaya Dia akan mengazab kamu dengan azab yang pedih".
English: Say to those of the dwellers of the desert who were left behind: You shall soon be invited (to fight) against a people possessing mighty prowess; you will fight against them until they submit; then if you obey, Allah will grant you a good reward; and if you turn back as you turned back before, He will punish you with a painful punishment.

17:48

laysa 'alaa al-a'maa harajun walaa 'alaa al-a'raji harajun walaa 'alaa almariidhi harajun waman yuthi'i allaaha warasuulahu yudkhilhu jannaatin tajrii min tahtihaa al-anhaaru waman yatawalla yu'adzdzibhu 'adzaaban aliimaan
[48:17]
Tiada dosa atas orang-orang yang buta dan atas orang yang pincang dan atas orang yang sakit (apabila tidak ikut berperang). Dan barangsiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya; niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan barang siapa yang berpaling niscaya akan diazab-Nya dengan azab yang pedih.
English: There is no harm in the blind, nor is there any harm in the lame, nor is there any harm in the sick (if they do not go forth); and whoever obeys Allah and His Apostle, He will cause him to enter gardens beneath which rivers flow, and whoever turns back, He will punish him with a painful punishment.

18:48

laqad radhiya allaahu 'ani almu/miniina idz yubaayi'uunaka tahta alsysyajarati fa'alima maa fii quluubihim fa-anzala alsakiinata 'alayhim wa-atsaabahum fathan qariibaan
[48:18]
Sesungguhnya Allah telah ridha terhadap orang-orang mu'min ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon1400, maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat (waktunya)1401.
English: Certainly Allah was well pleased with the believers when they swore allegiance to you under the tree, and He knew what was in their hearts, so He sent down tranquillity on them and rewarded them with a near victory,

19:48

wamaghaanima katsiiratan ya/khudzuunahaa wakaana allaahu 'aziizan hakiimaan
[48:19]
Serta harta rampasan yang banyak yang dapat mereka ambil. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
English: And many acquisitions which they will take; and Allah is Mighty, Wise

20:48

wa'adakumu allaahu maghaanima katsiiratan ta/khudzuunahaa fa'ajjala lakum haadzihi wakaffa aydiya alnnaasi 'ankum walitakuuna aayatan lilmu/miniina wayahdiyakum shiraathan mustaqiimaan
[48:20]
Allah menjanjikan kepada kamu harta rampasan yang banyak yang dapat kamu ambil, maka disegerakan-Nya harta rampasan ini untukmu1402 dan Dia menahan tangan manusia dari (membinasakan)mu (agar kamu mensyukuri-Nya) dan agar hal itu menjadi bukti bagi orang-orang mu'min dan agar Dia menunjuki kamu kepada jalan yang lurus.
English: Allah promised you many acquisitions which you will take, then He hastened on this one for you and held back the hands of men from you, and that it may be a sign for the believers and that He may guide you on a right path.

21:48

waukhraa lam taqdiruu 'alayhaa qad ahatha allaahu bihaa wakaana allaahu 'alaa kulli syay-in qadiiraan
[48:21]
Dan (telah menjanjikan pula kemenangan-kemenangan) yang lain (atas negeri-negeri) yang kamu belum dapat menguasainya yang sungguh Allah telah menentukan-Nya1403. Dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
English: And others which you have not yet been able to achieve Allah has surely encompassed them, and Allah has power over all things.

22:48

walaw qaatalakumu alladziina kafaruu lawallawuu al-adbaara tsumma laa yajiduuna waliyyan walaa nashiiraan
[48:22]
Dan sekiranya orang-orang kafir itu memerangi kamu pastilah mereka berbalik melarikan diri ke belakang (kalah) kemudian mereka tiada memperoleh pelindung dan tidak (pula) penolong.
English: And if those who disbelieve fight with you, they would certainly turn (their) backs, then they would not find any protector or a helper.

23:48

sunnata allaahi allatii qad khalat min qablu walan tajida lisunnati allaahi tabdiilaan
[48:23]
Sebagai suatu sunnatullah1404 yang telah berlaku sejak dahulu, kamu sekali-kali tiada akan menemukan perubahan bagi sunnatullah itu.
English: Such has been the course of Allah that has indeed run before, and you shall not find a change in Allah's course.

24:48

wahuwa alladzii kaffa aydiyahum 'ankum wa-aydiyakum 'anhum bibathni makkata min ba'di an azhfarakum 'alayhim wakaana allaahu bimaa ta'maluuna bashiiraan
[48:24]
Dan dia-lah yang menahan tangan mereka dari (membinasakan) kamu dan (menahan) tangan kamu dari (membinasakan) mereka di tengah kota Mekah sesudah Allah memenangkan kamu atas mereka, dan adalah Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.
English: And He it is Who held back their hands from you and your hands from them in the valley of Mecca after He had given you victory over them; and Allah is Seeing what you do.

25:48

humu alladziina kafaruu washadduukum 'ani almasjidi alharaami waalhadya ma'kuufan an yablugha mahillahu walawlaa rijaalun mu/minuuna wanisaaun mu/minaatun lam ta'lamuuhum an tathauuhum fatushiibakum minhum ma'arratun bighayri 'ilmin liyudkhila allaahu fii rahmatihi man yasyaau law tazayyaluu la'adzdzabnaa alladziina kafaruu minhum 'adzaaban aliimaan
[48:25]
Merekalah orang-orang yang kafir yang menghalangi kamu dari (masuk) Masjidil Haram dan menghalangi hewan korban sampai ke tempat (penyembelihan)nya. Dan kalau tidaklah karena laki-laki yang mu'min dan perempuan-perempuan yang mu'min yang tiada kamu ketahui, bahwa kamu akan membunuh mereka yang menyebabkan kamu ditimpa kesusahan tanpa pengetahuanmu (tentulah Allah tidak akan menahan tanganmu dari membinasakan mereka). Supaya Allah memasukkan siapa yang dikehendaki-Nya ke dalam rahmat-Nya. Sekiranya mereka tidak bercampur-baur, tentulah Kami akan mengazab orang-orang yag kafir di antara mereka dengan azab yang pedih.
English: It is they who disbelieved and turned you away from the Sacred Mosque and (turned off) the offering withheld from arriving at its destined place; and were it not for the believing men and the believing women, whom, not having known, you might have trodden down, and thus something hateful might have afflicted you on their account without knowledge -- so that Allah may cause to enter into His mercy whomsoever He pleases; had they been widely separated one from another, We would surely have punished those who disbelieved from among them with a painful punishment.

26:48

idz ja'ala alladziina kafaruu fii quluubihimu alhamiyyata hamiyyata aljaahiliyyati fa-anzala allaahu sakiinatahu 'alaa rasuulihi wa'alaa almu/miniina wa-alzamahum kalimata alttaqwaaaanuu ahaqqa bihaa wa-ahlahaa wakaana allaahu bikulli syay-in 'aliimaan wak
[48:26] Ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan (yaitu) kesombongan jahiliyah lalu Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya, dan kepada orang-orang mu'min dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat-takwa1405 dan adalah mereka berhak dengan kalimat takwa itu dan patut memilikinya. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
English: When those who disbelieved harbored in their hearts (feelings of) disdain, the disdain of (the days of) ignorance, but Allah sent down His tranquillity on His Apostle and on the believers, and made them keep the word of guarding (against evil), and they were entitled to it and worthy of it; and Allah is Cognizant of all things.

27:48

laqad shadaqa allaahu rasuulahu alrru/yaa bialhaqqi latadkhulunna almasjida alharaama in syaa-a allaahu aaminiina muhalliqiina ruuusakum wamuqashshiriina laa takhaafuuna fa'alima maa lam ta'lamuu faja'ala min duuni dzaalika fathan qariibaan
[48:27]
Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya, tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya (yaitu) bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram, insya Allah dalam keadaan aman, dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya, sedang kamu tidak merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang tiada kamu ketahui dan Dia memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat1406.
English: Certainly Allah had shown to His Apostle the vision with truth: you shall most certainly enter the Sacred Mosque, if Allah pleases, in security, (some) having their heads shaved and (others) having their hair cut, you shall not fear, but He knows what you do not know, so He brought about a near victory before that.

28:48

huwa alladzii arsala rasuulahu bialhudaa wadiini alhaqqi liyuzhhirahu 'alaa alddiini kullihi wakafaa biallaahi syahiidaan
[48:28]
Dia-lah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak agar dimenangkan-Nya terhadap semua agama. Dan cukuplah Allah sebagai saksi.
English: He it is Who sent His Apostle with the guidance and the true religion that He may make it prevail over all the religions; and Allah is enough for a witness.

29:48

muhammadun rasuulu allaahi waalladziina ma'ahu asyiddaau 'alaa alkuffaari ruhamaau baynahum taraahum rukka'an sujjadan yabtaghuuna fadhlan mina allaahi waridhwaanan siimaahum fii wujuuhihim min atsari alssujuudi dzaalika matsaluhum fii alttawraati wamatsaluhum fii al-injiili kazar'in akhraja syath-ahu faaazarahu faistaghlazha faistawaa 'alaaalzzurraa'a liyaghiizha bihimu alkuffaara wa'ada allaahu alladziina aamanuu wa'amiluu alshshaalihaati minhum maghfiratan wa-ajran 'azhiimaan suuqihi yu'jibu
[48:29] Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka ruku' dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaan-Nya, tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud1407. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya; tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir (dengan kekuatan orang-orang mu'min). Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar.
English: Muhammad is the Apostle of Allah, and those with him are firm of heart against the unbelievers, compassionate among themselves; you will see them bowing down, prostrating themselves, seeking grace from Allah and pleasure; their marks are in their faces because of the effect of prostration; that is their description in the Taurat and their description in the Injeel; like as seed-produce that puts forth its sprout, then strengthens it, so it becomes stout and stands firmly on its stem, delighting the sowers that He may enrage the unbelievers on account of them; Allah has promised those among them who believe and do good, forgiveness and a great reward.


Tidak ada komentar: