Qori & Qori'ah

Qari Timur Tengah (Video) : Abdurahman Sudais (QS.6,31,35,37 - 39,41 ,42,45,47,54-59, 63-66,70,72,74,77,89,95,103-105,113), Ahmad Saud (QS. 24,33,52,73,) Abu Bakr Al-Shatery (QS. 10,70), Ahmad Nuaina (QS 16), Abdul Wali al-Arkani (QS. 68,69), Abdul Baset Abd Samad (QS.8,9,11,12,14,15,28,36,46,50,67,74,81,86,88,93,96,97,110), Abdel Alim (QS. 3), Al-Qitami (QS 6), Abdul Basid Kurdish (QS.74,76), Abd Aziz Al Ahmed (QS 34), Antar Said Musallim (QS 92), Abdul Wahhab Al Tantawy (QS 76,82), Fadh Al Kanderi (QS.1,9,38), Hindawi (QS. 112), Khamees al-Zahrani (QS .35), Maher Al Mugaily (QS. 2,13), Muhammed Tusi (QS 21), Mohammed Al-Mohysani (QS 29), Mishary Rashid Al-Afasy (QS.5,16,23,24,32,41,43,53,75,85,94,100,112), Mustafa Ismail (QS 66), Mahmood Bukhari QS(93), Saad Ghamdi (QS,44,67,102), Seyyid mütevelli (QS .3), Saad Nomani (QS. 5), Sheikh su'ud (QS.5,46,60,61,62), , Sheikh Ahmed bin Ajmi (QS.6,91), Salah Bukhatir (QS. 22,30,71), Sheikh Jebril (QS.27,111),Salem Al Afghan QS(90), Tawfeeq As-Sayegh (QS 7), Yassir Alfilkawi (QS 8)

Qari Indonesia (Video) : H. Muammar ZA (QS. 4,78,79,80,82,83,84,87,99)

Qari’ah (Video) : Somaya Abdul Aziz (QS.89,91,96)

Tafsir Al Misbah Quraish Shihab (Video) : QS (89,92, 103, 104, 107, 108, 113, 114)

Selasa, 17 Juni 2008

QS.43 Az-Zukhruf (perhiasan)

Surat Makkiyah (turun di Mekah), 89 ayat.
Nama "Az-Zukhruf" diambil dari kata yang sama pada ayat 35. Orang-orang yang musrik mengukur tinggi rendahnya derajat seseorang tergantung kepada perhiasan dan harta benda yang ia punyai, karena Muhammad Saw adalah seorang anak yatim yang miskin, ia tidak pantas diangkat Allah sebagai seorang rasul dan nabi. Pangkat rasul dan nabi itu harus diberikan kepada orang kaya. Ayat ini menegaskan bahwa harta tidak dapat dijadikan dasar untuk mengukur tinggi rendahnya derajad seseorang, karena harta itu merupakan hiasan kehidupan dunia, bukan berarti kesenangan akhirat.

Video : Bacaan QS.43 Az-Zukhruf, ayat 1 -32.
Qari :Mishary Rashid Alafasy (Saudi)

1:1

bismi allaahi alrrahmaani alrrahiimi
[1:1] Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
English: In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful.

1:44

haa-miim
[43:1] Haa Miim1349. English: Ha Mim.


2:43

waalkitaabi almubiini
[43:2]
Demi Kitab (Al Qur'an) yang menerangkan. English: I swear by the Book that makes things clear:

3:43

innaa ja'alnaahu qur-aanan 'arabiyyan la'allakum ta'qiluunaa
[43:3] Sesungguhnya Kami menjadikan Al Qur'an dalam bahasa Arab supaya kamu memahami(nya).
English: Surely We have made it an Arabic Quran that you may understand.

4:43

wa-innahu fii ummi alkitaabi ladaynaa la'aliyyun hakiimun
[43:4]
Dan sesungguhnya Al Qur'an itu dalam induk Al Kitab (Lauh Mahfuzh) di sisi Kami, adalah benar-benar tinggi (nilainya) dan amat banyak mengandung hikmah.
English: And surely it is in the original of the Book with Us, truly elevated, full of wisdom.

5:43

afanadhribu 'ankumu aldzdzikra shafhan an kuntum qawman musrifiina
[43:5]
Maka apakah Kami akan berhenti menurunkan Al Qur'an kepadamu, karena kamu adalah kaum yang melampaui batas?
English: What! shall We then turn away the reminder from you altogether because you are an extravagant people?

6:43

wakam arsalnaa min nabiyyin fii al-awwaliina
[43:6]
Berapa banyaknya nabi-nabi yang telah Kami utus kepada umat-umat yang terdahulu.
English: And how many a prophet have We sent among the ancients.

7:43

wamaa ya/tiihim min nabiyyin illaa kaanuu bihi yastahzi-uuna
[43:7]
Dan tiada seorang nabipun datang kepada mereka melainkan mereka selalu memperolok-olokkannya.
English: And there came not to them a prophet but they mocked at him.

8:43

fa-ahlaknaa asyadda minhum bathsyan wamadaa matsalu al-awwaliina
[43:8]
Maka telah Kami binasakan orang-orang yang lebih besar kekuatannya dari mereka itu (musyrikin Mekah) dan telah terdahulu (tersebut dalam Al Qur'an) perumpamaan umat-umat masa dahulu.
English: Then We destroyed those who were stronger than these in prowess, and the case of the ancients has gone before,

9:43

wala-in sa-altahum man khalaqa alssamaawaati waal-ardha layaquulunna khalaqahunna al'aziizu al'aliimu
[43:9]
Dan sungguh jika kamu tanyakan kepada mereka: "Siapakah yang menciptakan langit dan bumi?", niscaya mereka akan menjawab: "Semuanya diciptakan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui".
English: And if you should ask them, Who created the heavens and the earth? they would most certainly say: The Mighty, the Knowing One, has created them;

10:43

alladzii ja'ala lakumu al-ardha mahdan waja'ala lakum fiihaa subulan la'allakum tahtaduuna
[43:10]
Yang menjadikan bumi untuk kamu sebagai tempat menetap dan Dia membuat jalan-jalan di atas bumi untuk kamu supaya kamu mendapat petunjuk.
English: He Who made the earth a resting-place for you, and made in it ways for you that you may go aright;

11:43

waalladzii nazzala mina alssamaa-i maa-an biqadarin fa-ansyarnaa bihi baldatan maytan kadzaalika tukhrajuuna
[43:11]
Dan Yang menurunkan air dari langit menurut kadar (yang diperlukan) lalu Kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati, seperti itulah kamu akan dikeluarkan (dari dalam kubur).
English: And He Who sends down water from the cloud according to a measure, then We raise to life thereby a dead country, even thus shall you be brought forth;

12:43

waalladzii khalaqa al-azwaaja kullahaa waja'ala lakum mina alfulki waal-an'aami maaa tarkabuun
[43:12] Dan Yang menciptakan semua yang berpasang-pasangan dan menjadikan untukmu kapal dan binatang ternak yang kamu tunggangi.
English: And He Who created pairs of all things, and made for you of the ships and the cattle what you ride on,

13:43

litastawuu 'alaa zhuhuurihi tsumma tadzkuruu ni'mata rabbikum idzaa istawaytum 'alayhi wataquuluu subhaana alladzii sakhkhara lanaa haadzaa wamaa kunnaa lahu muqriniina
[43:13]
Supaya kamu duduk di atas punggungnya kemudian kamu ingat ni'mat Tuhanmu apabila kamu telah duduk di atasnya; dan supaya kamu mengucapkan: "Maha Suci Tuhan yang telah menundukkan semua ini bagi kami padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya,
English: That you may firmly sit on their backs, then remember the favor of your Lord when you are firmly seated thereon, and say: Glory be to Him Who made this subservient to us and we were not able to do it

14:43

wa-innaa ilaa rabbinaa lamunqalibuuna
[43:14]
dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami".
English: And surely to our Lord we must return.

15:43

waja'aluu lahu min 'ibaadihi juz-an inna al-insaana lakafuurun mubiinun
[43:15]
Dan mereka menjadikan sebahagian dari hamba-hamba-Nya sebagai bahagian daripada-Nya1350. Sesungguhnya manusia itu benar-benar pengingkar yang nyata (terhadap rahmat Allah).
English: And they assign to Him a part of His servants; man, to be sure, is clearly ungrateful.

16:43

ami ittakhadza mimmaa yakhluqu banaatin wa-ashfaakum bialbaniina
[43:16]
Patutkah Dia mengambil anak perempuan dari yang diciptakan-Nya dan Dia mengkhususkan buat kamu anak laki-laki.
English: What! has He taken daughters to Himself of what He Himself creates and chosen you to have sons?

17:43

wa-idzaa busysyira ahaduhum bimaa dharaba lilrrahmaani matsalan zhalla wajhuhu muswaddan wahuwa kazhiimun
[43:17]
Padahal apabila salah seorang di antara mereka diberi kabar gembira dengan apa1351 yang dijadikan sebagai misal bagi Allah Yang Maha Pemurah; jadilah mukanya hitam pekat sedang dia amat menahan sedih1352.
English: And when one of them is given news of that of which he sets up as a likeness for the Beneficent God, his face becomes black and he is full of rage.

18:43

awaman yunasysyau fii alhilyati wahuwa fii alkhishaami ghayru mubiinin
[43:18]
Dan apakah patut (menjadi anak Allah) orang yang dibesarkan dalam keadaan berperhiasan sedang dia tidak dapat memberi alasan yang terang dalam pertengkaran1353.
English: What! that which is made in ornaments and which in contention is unable to make plain speech!

19:43

waja'aluu almalaa-ikata alladziina hum 'ibaadu alrrahmaani inaatsan asyahiduu khalqahum satuktabu syahaadatuhum wayus-aluuna
[43:19]
Dan mereka menjadikan malaikat-malaikat yang mereka itu adalah hamba-hamba Allah Yang Maha Pemurah sebagai orang-orang perempuan. Apakah mereka menyaksikan penciptaan malaika-malaikat itu? Kelak akan dituliskan persaksian mereka dan mereka akan dimintai pertanggung-jawaban.
English: And they make the angels -- them who are the servants of the Beneficent God -- female (divinities). What! did they witness their creation? Their evidence shall be written down and they shall be questioned.

20:43

waqaaluu law syaa-a alrrahmaanu maa 'abadnaahum maa lahum bidzaalika min 'ilmin in hum illaa yakhrushuuna
[43:20]
Dan mereka berkata: "Jikalau Allah Yang Maha Pemurah menghendaki tentulah kami tidak menyembah mereka (malaikat)". Mereka tidak mempunyai pengetahuan sedikitpun tentang itu, mereka tidak lain hanyalah menduga-duga belaka.
English: And they say: If the Beneficent God had pleased, we should never have worshiped them. They have no knowledge of this; they only lie.

21:43

am aataynaahum kitaaban min qablihi fahum bihi mustamsikuuna
[43:21]
Atau adakah Kami memberikan sebuah kitab kepada mereka sebelum Al Qur'an, lalu mereka berpegang dengan kitab itu ?
English: Or have We given them a book before it so that they hold fast to it?

22:43

bal qaaluu innaa wajadnaa aabaa-anaa 'alaa ummatin wa-innaa 'alaa aatsaarihim muhtaduuna

[43:22] Bahkan mereka berkata: "Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama, dan sesungguhnya kami orang-orang yang mendapat petunjuk dengan (mengikuti) jejak mereka".
English: Nay! they say: We found our fathers on a course, and surely we are guided by their footsteps.

23:43

wakadzaalika maa arsalnaa min qablika fii qaryatin min nadziirin illaa qaala mutrafuuhaa innaaaa aabaa-anaa 'alaa ummatin wa-innaa 'alaa aatsaarihim muqtaduuna wajadn
[43:23] Dan demikianlah, Kami tidak mengutus sebelum kamu seorang pemberi peringatanpun dalam suatu negeri, melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata: "Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama dan sesungguhnya kami adalah pengikut jejak-jejak mereka".
English: And thus, We did not send before you any warner in a town, but those who led easy lives in it said: Surely we found our fathers on a course, and surely we are followers of their footsteps.

24:43

qaala awa law ji/tukum bi-ahdaa mimmaa wajadtum 'alayhi aabaa-akum qaaluu innaa bimaaaafiruuna ursiltum bihi k
[43:24] (Rasul itu) berkata: "Apakah (kamu akan mengikutinya juga) sekalipun aku membawa untukmu (agama) yang lebih (nyata) memberi petunjuk daripada apa yang kamu dapati bapak-bapakmu menganutnya?" Mereka menjawab: "Sesungguhnya kami mengingkari agama yang kamu diutus untuk menyampaikannya."
English: (The warner) said: What! even if I bring to you a better guide than that on which you found your fathers? They said: Surely we are unbelievers in that with which you are sent.

25:43

faintaqamnaa minhum faunzhur kayfa kaana 'aaqibatu almukadzdzibiina
[43:25]
Maka Kami binasakan mereka maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu.
English: So We inflicted retribution on them, then see how was the end of the rejecters.

26:43

wa-idz qaala ibraahiimu li-abiihi waqawmihi innanii baraaun mimmaa ta'buduuna
[43:26]
Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya1354 dan kaumnya: "Sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu sembah1355,
English: And when Ibrahim said to his father and his people: Surely I am clear of what you worship,

27:43

illaa alladzii fatharanii fa-innahu sayahdiini
[43:27]
tetapi (aku menyembah) Tuhan Yang menjadikanku; karena sesungguhnya Dia akan memberi hidayah kepadaku".
English: Save Him Who created me, for surely He will guide me.

28:43

waja'alahaa kalimatan baaqiyatan fii 'aqibihi la'allahum yarji'uuna
[43:28]
Dan (lbrahim a. s.) menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang kekal pada keturunannya supaya mereka kembali kepada kalimat tauhid itu1356.
English: And he made it a word to continue in his posterity that they may return.

29:43

bal matta'tu haaulaa-i waaabaa-ahum hattaa jaa-ahumu alhaqqu warasuulun mubiinun
[43:29]
Tetapi Aku telah memberikan keni'matan hidup kepada mereka dan bapak-bapak mereka sehingga datanglah kepada mereka kebenaran (Al Qur'an) dan seorang rasul yang memberi penjelasan1357.
English: Nay! I gave them and their fathers to enjoy until there came to them the truth and an Apostle making manifest (the truth).

30:43

walammaa jaa-ahumu alhaqqu qaaluu haadzaa sihrun wa-innaa bihi kaafiruuna
[43:30]
Dan tatkala kebenaran (Al Qur'an) itu datang kepada mereka, mereka berkata: "Ini adalah sihir dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mengingkarinya".
English: And when there came to them the truth they said: This is magic, and surely we are disbelievers in it.

31:43

waqaaluu lawlaa nuzzila haadzaa alqur-aanu 'alaa rajulin mina alqaryatayni 'azhiimun
[43:31]
Dan mereka berkata: "Mengapa Al Qur'an ini tidak diturunkan kepada seorang besar dari salah satu dua negeri (Mekah dan Thaif) ini1358?"
English: And they say: Why was not this Quran revealed to a man of importance in the two towns?

32:43

ahum yaqsimuuna rahmata rabbika nahnu qasamnaa baynahum ma'iisyatahum fii alhayaati alddunyaa warafa'naa ba'dhahum fawqa ba'dhin darajaatin liyattakhidza ba'dhuhum ba'dhan sukhriyyan warahmatu rabbika khayrun mimmaa yajma'uuna
[43:32]
Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
English: Will they distribute the mercy of your Lord? We distribute among them their livelihood in the life of this world, and We have exalted some of them above others in degrees, that some of them may take others in subjection; and the mercy of your Lord is better than what they amass.

33:43

walawlaa an yakuuna alnnaasu ummatan waahidatan laja'alnaa liman yakfuru bialrrahmaani libuyuutihim suqufan min fidhdhatin wama'aarija 'alayhaa yazhharuuna
[43:33]
Dan sekiranya bukan karena hendak menghindari manusia menjadi umat yang satu (dalam kekafiran), tentulah kami buatkan bagi orang-orang yang kafir kepada Tuhan Yang Maha Pemurah loteng-loteng perak bagi rumah mereka dan (juga) tangga-tangga (perak) yang mereka menaikinya.
English: And were it not that all people had been a single nation, We would certainly have assigned to those who disbelieve in the Beneficent God (to make) of silver the roofs of their houses and the stairs by which they ascend.

34:43

walibuyuutihim abwaaban wasururan 'alayhaa yattaki-uuna
[43:34]
Dan (Kami buatkan pula) pintu-pintu (perak) bagi rumah-rumah mereka dan (begitu pula) dipan-dipan yang mereka bertelekan atasnya.
English: And the doors of their houses and the couches on which they recline,

35:43

wazukhrufan wa-in kullu dzaalika lammaa mataa'u alhayaati alddunyaa waal-aakhiratu 'inda rabbika lilmuttaqiina
[43:35]
Dan (Kami buatkan pula) perhiasan-perhiasan (dari emas untuk mereka). Dan semuanya itu tidak lain hanyalah kesenangan kehidupan dunia, dan kehidupan akhirat itu di sisi Tuhanmu adalah bagi orang-orang yang bertakwa.
English: And (other) embellishments of gold; and all this is naught but provision of this world's life, and the hereafter is with your Lord only for those who guard (against evil).

36:43

waman ya'syu 'an dzikri alrrahmaani nuqayyidh lahu syaythaanan fahuwa lahu qariinun
[43:36]
Barangsiapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan Yang Maha Pemurah (Al Qur'an), kami adakan baginya syaitan (yang menyesatkan) maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya.
English: And whoever turns himself away from the remembrance of the Beneficent God, We appoint for him a Shaitan, so he becomes his associate.

37:43

wa-innahum layashudduunahum 'ani alssabiili wayahsabuuna annahum muhtaduuna
[43:37]
Dan sesungguhnya syaitan-syaitan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang benar dan mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk.
English: And most surely they turn them away from the path, and they think that they are guided aright:

38:43

hattaa idzaa jaa-anaa qaala yaa layta baynii wabaynaka bu'da almasyriqayni fabi/sa alqariinu
[43:38]
Sehingga apabila orang-orang yang berpaling itu datang kepada kami (di hari kiamat) dia berkata: "Aduhai, semoga (jarak) antaraku dan kamu seperti jarak antara masyrik dan maghrib, maka syaitan itu adalah sejahat-jahat teman (yang menyertai manusia)".
English: Until when he comes to Us, he says: O would that between me and you there were the distance of the East and the West; so evil is the associate!

39:43

walan yanfa'akumu alyawma idz zhalamtum annakum fii al'adzaabi musytarikuuna
[43:39]
(Harapanmu itu) sekali-kali tidak akan memberi manfaat kepadamu di hari itu karena kamu telah menganiaya (dirimu sendiri). Sesungguhnya kamu bersekutu dalam azab itu.
English: And since you were unjust, it will not profit you this day that you are sharers in the chastisement.

40:43

afa-anta tusmi'u alshshumma aw tahdii al'umya waman kaana fii dhalaalin mubiinin
[43:40]
Maka apakah kamu dapat menjadikan orang yang pekak bisa mendengar atau (dapatkah) kamu memberi petunjuk kepada orang yang buta (hatinya) dan kepada orang yang tetap dalam kesesatan yang nyata?
English: What! can you then make the deaf to hear or guide the blind and him who is in clear error?

41:43

fa-immaa nadzhabanna bika fa-innaa minhum muntaqimuuna
[43:41]
Sungguh, jika Kami mewafatkan kamu (sebelum kamu mencapai kemenangan) maka sesungguhnya Kami akan menyiksa mereka (di akhirat).
English: But if We should take you away, still We shall inflict retribution on them;

42:43

aw nuriyannaka alladzii wa'adnaahum fa-innaa 'alayhim muqtadiruuna
[43:42]
Atau Kami memperlihatkan kepadamu (azab) yang telah Kami ancamkan kepada mereka1359. Maka sesungguhnya Kami berkuasa atas mereka.
English: Rather We will certainly show you that which We have promised them; for surely We are the possessors of full power over them.

43:43

faistamsik bialladzii uuhiya ilayka innaka 'alaa shiraathin mustaqiimin
[43:43]
Maka berpegang teguhlah kamu kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya kamu berada di atas jalan yang lurus.
English: Therefore hold fast to that which has been revealed to you; surely you are on the right path.

44:43

wa-innahu ladzikrun laka waliqawmika wasawfa tus-aluuna
[43:44]
Dan sesungguhnya Al Qur'an itu benar-benar adalah suatu kemuliaan besar bagimu dan bagi kaummu dan kelak kamu akan diminta pertanggungan jawab.
English: And most surely it is a reminder for you and your people, and you shall soon be questioned.

45:43

wais-al man arsalnaa min qablika min rusulinaa aja'alnaa min duuni alrrahmaani aalihatan yu'baduuna
[43:45]
Dan tanyakanlah kepada rasul-rasul Kami yang telah Kami utus sebelum kamu: "Adakah Kami menentukan tuhan-tuhan untuk disembah selain Allah Yang Maha Pemurah?"
English: And ask those of Our apostles whom We sent before you: Did We ever appoint gods to be worshiped besides the Beneficent God?

46:43

walaqad arsalnaa muusaa bi-aayaatinaa ilaa fir'awna wamala-ihi faqaala innii rasuulu rabbi al'aalamiina
[43:46]
Dan sesunguhnya Kami telah mengutus Musa dengan membawa mu'jizat-mu'jizat Kami kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya. Maka Musa berkata: "Sesungguhnya aku adalah utusan dari Tuhan seru sekalian alam".
English: And certainly We sent Musa with Our communications to Firon and his chiefs, so he said: Surely I am the apostle of the Lord of the worlds.

47:43

falammaa jaa-ahum bi-aayaatinaa idzaa hum minhaa yadhakuuna
[43:47]
Maka tatkala dia datang kepada mereka dengan membawa mu'jizat-mu'jizat Kami dengan serta merta mereka mentertawakannya.
English: But when he came to them with Our signs, lo! they laughed at them.

48:43

wamaa nuriihim min aayatin illaa hiya akbaru min ukhtihaa wa-akhadznaahum bial'adzaabi la'allahum yarji'uuna

audio[43:48] Dan tidaklah Kami perlihatkan kepada mereka sesuatu mu'jizat kecuali mu'jizat itu lebih besar dari mu'jizat-mu'jizat yang sebelumnya. Dan Kami timpakan kepada mereka azab1360 supaya mereka kembali (ke jalan yang benar).

English: And We did not show them a sign but it was greater than its like, and We overtook them with chastisement that they may turn.

49:43

waqaaluu yaa ayyuhaa alsaahiru ud'u lanaa rabbaka bimaa 'ahida 'indaka innanaaa lamuhtaduun
[43:49] Dan mereka berkata: "Hai ahli sihir1361, berdo'alah kepada Tuhanmu untuk (melepaskan) kami sesuai dengan apa yang telah dijanjikan-Nya kepadmu; sesungguhnya kami (jika do'amu dikabulkan) benar-benar akan menjadi orang yang mendapat petunjuk.
English: And they said: O magician! call on your Lord for our sake, as He has made the covenant with you; we shall surely be the followers of the right way.

50:43

falammaa kasyafnaa 'anhumu al'adzaaba idzaa hum yankutsuuna
[43:50]
Maka tatkala Kami hilangkan azab itu dari mereka, dengan serta merta mereka memungkiri (janjinya).
English: But when We removed from them the chastisement, lo! they broke the pledge.

51:43

wanaadaa fir'awnu fii qawmihi qaala yaa qawmi alaysa lii mulku mishra wahaadzihi al-anhaaru tajrii min tahtii afalaa tubshiruuna
[43:51]
Dan Fir'aun berseru kepada kaumnya (seraya) berkata: "Hai kaumku, bukankah kerajaan Mesir ini kepunyaanku dan (bukankah) sungai-sungai ini mengalir di bawahku; maka apakah kamu tidak melihat(nya)?
English: And Firon proclaimed amongst his people: O my people! is not the kingdom of Egypt mine? And these rivers flow beneath me; do you not then see?

52:43

am anaa khayrun min haadzaa alladzii huwa mahiinun walaa yakaadu yubiinu
[43:52]
Bukankah aku lebih baik dari orang yang hina ini dan yang hampir tidak dapat menjelaskan (perkataannya)?
English: Nay! I am better than this fellow, who is contemptible, and who can hardly speak distinctly:

53:43

falawlaa ulqiya 'alayhi aswiratun min dzahabin aw jaa-a ma'ahu almalaa-ikatu muqtariniina
[43:53]
Mengapa tidak dipakaikan kepadanya gelang dari emas1362 atau malaikat datang bersama-sama dia untuk mengiringkannya?"
English: But why have not bracelets of gold been put upon him, or why have there not come with him angels as companions?

54:43

faistakhaffa qawmahu fa-athaa'uuhu innahum kaanuu qawman faasiqiina
[43:54]
Maka Fir'aun mempengaruhi kaumnya (dengan perkataan itu) lalu mereka patuh kepadanya. Karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik.
English: So he incited his people to levity and they obeyed him: surely they were a transgressing people.

55:43

falammaa aasafuunaa intaqamnaa minhum fa-aghraqnaahum ajma'iina
[43:55]
Maka tatkala mereka membuat Kami murka, Kami menghukum mereka lalu kami tenggelamkan mereka semuanya (di laut),
English: Then when they displeased Us, We inflicted a retribution on them, so We drowned them all together,

56:43

faja'alnaahum salafan wamatsalan lil-aakhiriina
[43:56]
dan Kami jadikan mereka sebagai pelajaran dan contoh bagi orang-orang yang kemudian.
English: And We made them a precedent and example to the later generations.

57:43

walammaa dhuriba ibnu maryama matsalan idzaa qawmuka minhu yashidduuna
[43:57]
Dan tatkala putra Maryam (Isa) dijadikan perumpamnaan tiba-tiba kaummu (Quraisy) bersorak karenanya.
English: And when a description of the son of Marium is given, lo! your people raise a clamor thereat.

58:43

waqaaluu aaalihatunaa khayrun am huwa maa dharabuuhu laka illaa jadalan bal hum qawmun khashimuuna
[43:58]
Dan mereka berkata: "Manakah yang lebih baik tuhan-tuhan kami atau dia (Isa)?" Mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu melainkan dengan maksud membantah saja, sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar1363.
English: And they say: Are our gods better, or is he? They do not set it forth to you save by way of disputation; nay, they are a contentious people.

59:43

in huwa illaa 'abdun an'amnaa 'alayhi waja'alnaahu matsalan libanii israa-iila
[43:59]
Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang Kami berikan kepadanya ni'mat (kenabian) dan Kami jadikan dia sebagai tanda bukti (kekuasaan Allah) untuk Bani lsrail1364
English: He was naught but a servant on whom We bestowed favor, and We made him an example for the children of Israel.

60:43

walaw nasyaau laja'alnaa minkum malaa-ikatan fii al-ardhi yakhlufuuna
[43:60]
Dan kalau Kami kehendaki benar-benar Kami jadikan sebagai gantimu di muka bumi malaikat-malaikat yang turun temurun.
English: And if We please, We could make among you angels to be successors in the land.

61:43

wa-innahu la'ilmun lilssaa'ati falaa tamtarunna bihaa waittabi'uuni haadzaa shiraathun mustaqiimun
[43:61]
Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah Aku. Inilah jalan yang lurus.
English: And most surely it is a knowledge of the hour, therefore have no doubt about it and follow me: this is the right path.

62:43

walaa yashuddannakumu alsysyaythaanu innahu lakum 'aduwwun mubiinun
[43:62]
Dan janganlah kamu sekali-kali dipalingkan oleh syaitan; sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.
English: And let not the Shaitan prevent you; surely he is your open enemy.

63:43

walammaa jaa-a 'iisaa bialbayyinaati qaala qad ji/tukum bialhikmati wali-ubayyina lakum ba'dha alladzii takhtalifuuna fiihi faittaquu allaaha wa-athii'uuni
[43:63]
Dan tatkala Isa datang membawa keterangan dia berkata: "Sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa hikmat1365 dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu berselisih tentangnya, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah (kepada) ku".
English: And when Isa came with clear arguments he said: I have come to you indeed with wisdom, and that I may make clear to you part of what you differ in; so be careful of (your duty to) Allah and obey me:

64:43

inna allaaha huwa rabbii warabbukum fau'buduuhu haadzaa shiraathun mustaqiimun
[43:64]
Sesungguhnya Allah Dialah Tuhanku dan Tuhan kamu maka sembahlah Dia, ini adalah jalan yang lurus.
English: Surely Allah is my Lord and your Lord, therefore serve Him; this is the right path:

65:43

faikhtalafa al-ahzaabu min baynihim fawaylun lilladziina zhalamuu min 'adzaabi yawmin aliimin
[43:65]
Maka berselisihlah golongan-golongan (yang terdapat) di antara mereka, lalu kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang zalim ya'ni siksaan hari yang pedih (kiamat).
English: But parties from among them differed, so woe to those who were unjust because of the chastisement of a painful day.

66:43

hal yanzhuruuna illaa alssaa'ata an ta/tiyahum baghtatan wahum laa yasy'uruuna
[43:66]
Mereka tidak menunggu kecuali kedatangan hari kiamat kepada mereka dengan tiba-tiba sedang mereka tidak menyadarinya.
English: Do they wait for aught but the hour, that it should come ! upon them all of a sudden while they do not perceive?

67:43

al-akhillaau yawma-idzin ba'dhuhum liba'dhin 'aduwwun illaa almuttaqiina
[43:67]
Teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa.
English: The friends shall on that day be enemies one to another, except those who guard (against evil).

68:43

yaa 'ibaadi laa khawfun 'alaykumu alyawma walaa antum tahzanuuna
[43:68]
"Hai hamba-hamba-Ku, tiada kekhawatiran terhadapmu pada hari ini dan tidak pula kamu bersedih hati.
English: O My servants! there is no fear for you this day, nor shall you grieve.

69:43

alladziina aamanuu bi-aayaatinaa wakaanuu muslimiina
[43:69]
(Yaitu) orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami dan adalah mereka dahulu orang-orang yang berserah diri.
English: Those who believed in Our communications and were submissive:

70:43

udkhuluu aljannata antum wa-azwaajukum tuhbaruuna
[43:70]
Masuklah kamu ke dalam surga, kamu dan isteri-isteri kamu digembirakan".
English: Enter the garden, you and your wives; you shall be made happy.

71:43

yuthaafu 'alayhim bishihaafin min dzahabin wa-akwaabin wafiihaa maa tasytahiihi al-anfusu wataladzdzu al-a'yunu wa-antum fiihaa khaaliduuna
[43:71]
Diedarkan kepada mereka piring-piring dari emas, dan piala-piala dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diingini oleh hati dan sedap (dipandang) mata dan kamu kekal di dalamnya".
English: There shall be sent round to them golden bowls and drinking-cups and therein shall be what their souls yearn after and (wherein) the eyes shall delight, and you shall abide therein.

72:43

watilka aljannatu allatii uuritstumuuhaa bimaa kuntum ta'maluuna
[43:72]
Dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu disebabkan amal-amal yang dahulu kamu kerjakan.
English: And this is the garden which you are given as an inheritance on account of what you did.

73:43

lakum fiihaa faakihatun katsiiratun minhaa ta/kuluuna
[43:73]
Di dalam surga itu ada buah-buahan yang banyak untukmu yang sebahagiannya kamu makan.
English: For you therein are many fruits of which you shall eat.

74:43

inna almujrimiina fii 'adzaabi jahannama khaaliduuna
[43:74]
Sesungguhnya orang-orang yang berdosa kekal di dalam azab neraka Jahannam.
English: Surely the guilty shall abide in the chastisement of hell.

75:43

laa yufattaru 'anhum wahum fiihi mublisuuna
[43:75]
Tidak diringankan azab itu dari mereka dan mereka di dalamnya berputus asa.
English: It shall not be abated from them and they shall therein be despairing.

76:43

wamaa zhalamnaahum walaakin kaanuu humu alzhzhaalimiina
[43:76]
Dan tidaklah Kami menganiaya mereka tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri.
English: And We are not unjust to them, but they themselves were unjust.

77:43

wanaadaw yaa maaliku liyaqdhi 'alaynaa rabbuka qaala innakum maakitsuuna
[43:77]
Mereka berseru: "Hai Malik1366 biarlah Tuhanmu membunuh kami saja". Dia menjawab: "Kamu akan tetap tinggal (di neraka ini)".
English: And they shall call out: O Malik! let your Lord make an end of us. He shall say: Surely you shall tarry.

78:43

laqad ji/naakum bialhaqqi walaakinna aktsarakum lilhaqqi kaarihuuna
[43:78]
Sesungguhnya Kami benar-benar telah memhawa kebenaran kepada kamu tetapi kebanyakan di antara kamu benci pada kebenaran itu.
English: Certainly We have brought you the truth, but most of you are averse to the truth.

79:43

am abramuu amran fa-innaa mubrimuuna
[43:79]
Bahkan mereka telah menetapkan satu tipu daya (jahat), maka sesungguhnya Kami menetapkan pula1367.
English: Or have they settled an affair? Then surely We are the settlers.

80:43

am yahsabuuna annaa laa nasma'u sirrahum wanajwaahum balaa warusulunaa ladayhim yaktubuuna
[43:80]
Apakah mereka mengira, bahwa Kami tidak mendengar rahasia dan bisikan-bisikan mereka? Sebenarnya (Kami mendengar), dan utusan-utusan (malaikat-malaikat) Kami selalu mencatat di sisi mereka.
English: Or do they think that We do not hear what they conceal and their secret discourses? Aye! and Our messengers with them write down.

81:43

qul in kaana lilrrahmaani waladun fa-anaa awwalu al'aabidiina
[43:81]
Katakanlah, jika benar Tuhan Yang Maha Pemurah mempunyai anak, maka akulah (Muhammad) orang yang mula-mula memuliakan (anak itu).
English: Say: If the Beneficent God has a son, I am the foremost of those who serve.

82:43

subhaana rabbi alssamaawaati waal-ardhi rabbi al'arsyi 'ammaa yashifuuna
[43:82]
Maha Suci Tuhan Yang empunya langit dan bumi, Tuhan Yang empunya 'Arsy, dari apa yang mereka sifatkan itu.
English: Glory to the Lord of the heavens and the earth, the Lord of power, from what they describe.

83:43

fadzarhum yakhuudhuu wayal'abuu hattaa yulaaquu yawmahumu alladzii yuu'aduuna
[43:83]
Maka biarlah mereka tenggelam (dalam kesesatan) dan bermain-main sampai mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka.
English: So leave them plunging into false discourses and sporting until they meet their day which they are threatened with.

84:43

wahuwa alladzii fii alssamaa-i ilaahun wafii al-ardhi ilaahun wahuwa alhakiimu al'aliimu
[43:84]
Dan Dialah Tuhan (Yang disembah) di langit dan Tuhan (Yang disembah) di bumi dan Dia-lah Yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui.
English: And He it is Who is God in the heavens and God in the earth; and He is the Wise, the Knowing.

85:43

watabaaraka alladzii lahu mulku alssamaawaati waal-ardhi wamaa baynahumaa wa'indahu 'ilmu alssaa'ati wa-ilayhi turja'uuna
[43:85]
Dan Maha Suci Tuhan Yang mempunyai kerajaan langit dan bumi; dan apa yang ada di antara keduanya; dan di sisi-Nyalah pengetahuan tentang hari kiamat dan hanya kepada-Nyalah kamu dikembalikan.
English: And blessed is He Whose is the kingdom of the heavens and the earth and what is between them, and with Him is the knowledge of the hour, and to Him shall you be brought back.

86:43

walaa yamliku alladziina yad'uuna min duunihi alsysyafaa'ata illaa man syahida bialhaqqi wahum ya'lamuuna
[43:86]
Dan sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah tidak dapat memberi syafa'at; akan tetapi (orang yang dapat memberi syafa'at ialah) orang yang mengakui yang hak (tauhid) dan mereka meyakini(nya)1368.
English: And those whom they call upon besides Him have no authority for intercession, but he who bears witness of the truth and they know (him).

87:43

wala-in sa-altahum man khalaqahum layaquulunna allaahu fa-annaa yu/fakuuna
[43:87]
Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka: "Siapakah yang menciptakan mereka, niscaya mereka menjawab: "Allah", maka bagaimanakah mereka dapat dipalingkan (dari menyembah Allah)?,
English: And if you should ask them who created them, they would certainly say: Allah. Whence are they then turned back?

88:43

waqiilihi yaa rabbi inna haaulaa-i qawmun laa yu/minuuna
[43:88]
dan (Allah mengetabui) ucapan Muhammad: "Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka itu adalah kaum yang tidak beriman".
English: Consider his cry: O my Lord! surely they are a people who do not believe.

89:43

faishfah 'anhum waqul salaamun fasawfa ya'lamuuna
[43:89]
Maka berpalinglah (hai Muhammad) dari mereka dan katakanlah: "Salam (selamat tinggal)." Kelak mereka akan mengetahui (nasib mereka yang buruk).
English: So turn away from them and say, Peace, for they shall soon come to know.

Tidak ada komentar: